Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Yapılması Gerekenler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Yapılması Gerekenler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Türkiye’de kişisel verilerin korunması, amaç dışı kullanılmaması ve hukuki dayanağı olmadan elde edilmesi, saklanması, kullanılması, aktarılması gibi hususlar 7 Nisan 2016 tarihinden bu yana mevzuatımıza giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte büyük ölçüde hepimizi ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. Kişisel veriler gerçek kişilere ait olan her türlü özel bilgiyi oluşturmaktadır. İsim, soy isim, e-posta, telefon numarası, kimlik numarası gibi bilgiler kişisel veriyi oluştururken, ayrıca kanunda sınırlı sayıda olarak belirtilen ve verilere başkaları tarafından erişim sağlandığında kişinin ayrımcılığa ve mağduriyete maruz kalabileceği köken, ırk, mezhep, din, düşünce, cinsiyet gibi özel nitelikli kişisel veriler de bulunmaktadır. Gündelik hayatta kişisel veriler hemen hemen her alana temas etmektedir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren getirdiği yenilikleri ve bu alanda toplum olarak bilinçlenmemiz konusunda yapılması gerekenleri bilmemiz önemlidir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Neyi Amaçlamaktadır?

6698 sayılı Kanun ile bir önceki mevzuatta bulunan düzenlemelerle yetinilmemiş, kişisel verilerin korunması konusu bütün olarak ele alınmıştır. Atılan bu adım sayesinde geçmişte yaşanan ekonomik, gündelik hayattaki aksaklık ve belirsiz durumların yanında, aynı zamanda uluslararası faaliyetler ve Avrupa Birliği’ne girişteki uyum politikasıyla ilgili pürüzlerin çözümlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu kanun gereğince oluşturulan Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun da göreve başlamasıyla, kanun hükümleri denetime tabii tutulmaya başlamıştır. Kanun amacı da KVKK md.1’de “Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir” şeklinde düzenlenmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Genel Olarak Hangi Yükümlülükleri Getirdi?

6698 sayılı Kanun’dan önce kişisel verilerin işlenebileceği haller ile ilgili düzenlemeler bulunsa da, bu düzenlemeler kapsam olarak dar ve yetersiz durumdaydı. Ayrıca günümüzde teknoloji ile birlikte gelişen ve kullanım alanı daha da artan veri koruma problemi ile de örtüşmeyen yönleri bulunmaktaydı. Temelde kişisel verilerin kullanımı ile ilgili temel ilkeleri, veri işlenme şartlarını, veri ilgilisinin hak ve yükümlülüklerini belirleyen 6698 sayılı Kanun ile şartlar açık ve net bir şekilde belirlenmiş ve sektör veya alana göre değişiklik arz etmeyen genel düzenlemeler getirilmiştir.

Getirilen düzenlemelere ek olarak, 6698 sayılı Kanun ile birlikte önceki düzenlemelerde bulunmayan, veri ilgilisinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin özgür iradesiyle verdiği onay anlamına gelen açık rıza şartı da gündeme gelmiştir. Veri sorumlusu veya veri işleyenin göz önünde bulundurması gereken kanun hükmünde yer alan veri işleme şartlarından herhangi birinin olmaması durumunda izleyebileceği ikinci bir yol olan açık rıza şartı ile birlikte gerekçesiz ve amacı bulunmayan veri işleme durumlarına son verilmiştir.

6698 sayılı Kanun’la veri işleyen dışında veri ilgilisine de bazı yükümlülükler getirilirken, kendi verileri üzerinde de tam hakimiyet kurması sağlanmıştır. İlgiliye açık rıza imkanının sağlanmasının yanında, kişiye verilerinin hangi amaçla, nasıl işlendiği ve hangi mecralarda kimlere aktarıldığıyla ilgili bilgi edinme hakkı tanınmıştır. Ayrıca istek üzerine verilerin silinebilir olması gibi imkanlar tanınarak, veri ilgilisine veri geleceği ile ilgili de haklar tanınmıştır.

Elbette 6698 sayılı Kanun gereklerinin yerine getirilmesiyle ilgili kurulan Kişisel Verileri Koruma Kurumu denetleme organı konumundadır ve kanunun en önemli getirilerindendir. Günümüzde çoğunlukla veri ilgilisinin şikayeti üzerine faaliyet gösteren bu kurum, kişisel verilerin korunması konusunda bilinç ve farkındalık yaratırken, aynı zamanda kanuni bir zorunluluğu olmamasına rağmen bildirim ve şikayet üzerine denetim yapıp, karara bağlamak üzerine faaliyet göstermektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Teknolojik Gelişmeler

Ülkemizde son yıllarda gündeme gelen veri koruma hukuku alanındaki gelişmeler henüz yeterli seviyelere ulaşmış değildir. Bulunduğumuz konum, yüksek nüfus ve bu nüfusun büyük çoğunluğunun teknolojiyi ve bilişim araçlarını kullanıyor olması, ulusal ve uluslararası alanda görülen yoğun ticari faaliyetlerin bulunması gibi nedenlerden veri koruma hukukumuzun oldukça kapsamlı ve iyi seviyede olması gerekmektedir.

Günümüzde hukuk dalları, her türlü sektör, e-ticaret sayfaları, internet ortamı vb. alanlarda kişisel veriler kullanılmakta ve her türlü şirket ve bu şirketin departmanları da kişisel verilerle temas içinde faaliyet göstermektedir. Kişisel verilerle bu denli iç içe bulunulması hali, maalesef zaman zaman bilinçli veya bilinçsiz olarak kişisel veri ihlallerinin gerçekleşmesine sebep olabilmektedir. Bu sebeple, 6698 sayılı Kanun hükümlerine uyumlu bir düzen kurmak için sorumlular tarafından şirketlerdeki her bir departman ve her bir çalışan veri koruma hukuku konusunda bilinçlendirilmelidir. Herhangi biriyle ilgili kişisel verilere ulaşırken bunların kanuna ve rızaya aykırı olması durumunda oluşacak durumun hukuka aykırı olduğu bilincine varılmalı, kişisel alan ve kişisel veri konusunun çağımızın en önemli ve dikkat çekilesi konularından biri olduğu kabul edilmelidir.

Geçmişten bugüne kişisel veriler konusunda katedilen gelişmeler de kayda değer niteliktedir elbette. Bir banka veya kuruluşla yaptığımız telefon görüşmelerinin kayda alındığının kullanıcılara bildirilmesi, internet üzerinden yaptığımız alışverişlerde girdiğimiz bilgilerin sebebinin açıklanması, instagram, whatsapp gibi günümüzde çoğu kişinin kullandığı platformların bizim verilerimize erişemeyeceğini ve herhangi bir mesajımızı okuyamayacağını bildirmesi, kullanılan uygulama, web sitesi, şirket gibi pek çok platformun gizlilik politikalarının ve kullanıcı sözleşmelerinin olması günümüzde veri ihlalini engelleme konusunda gösterilen büyük  gelişmelerdendir. Günlük hayatta da yerleşmeye başlamış olan, kişilerin verilerinin istendiği durumlarda göstermiş oldukları şüpheci tavır ve sorgulayıcı bakış açısı oluşmakta olan farkındalıkların en güzel örneklerindendir. Hukuk uygulayıcıları, teorisyen ve toplumda kişisel verilerin korunması konusundaki bilinç, durumun yalnızca bir özel hukuk alanı olmasından ziyade, bir kültür olarak yerleşmesi ile geleceğe taşınmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Genel Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması Nedir?

Uzun yıllardır tasarı halinde bekleyen ve 7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktadır.

Kişisel veri, sahibi olduğu kişiyi tanımlayan, kişi hakkında özel ve genel bilgileri içeren her türlü veridir. Bu bağlamda sadece bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir. Bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder. Yani verilerin; kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm halleri kapsar. İsim, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, IP adresi, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler gibi veriler kişiyi belirlenebilir kılabilme özellikleri nedeniyle kişisel verilerdir.

Kişisel veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde tanımlanmıştır. Kanunun 1 numaralı “amaç” maddesi ise şu şekilde düzenlenmiştir: “Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir

Kişisel verilerin korunması kavramı da, yukarıda anlatılan tanım ve amaçlara uygun şekilde, kişilere ilişkin verilerin korunmasını ve bu verilerin nasıl ve ne şekilde işlenebileceğinin belirlenmesinden ibarettir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Yürürlükte Olan Mevzuat

Başta uluslar arası sözleşmeler ve direktifler olmak üzere bir çok mevzuat düzenlemesi vardır. Bunlardan en önemlisi, hiç şüphesiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olup, söz konusu bu kanunun yanı sıra, kanunu dayanak alarak çıkartılan pek çok yönetmelik, karar ve tebliğ mevcuttur. Öte yandan doğrudan kişisel verilerin korunmasıyla ilgili gözükmese de, pek çok farklı mevzuat hükmü de dolaylı yoldan kişisel verilerin korunması hukukuna ilişkindir. Mevzuat düzenlemelerini şu şekilde listelemek mümkündür:

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatının Kapsamına Giren Firmalar

7 Nisan 2016 tarihinde; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmiştir. Bunun üzerine hangi firmaların bu kanun kapsamına girdiği önem kazanmıştır. Mapsama giren firmaların gerekli düzenlemeleri hangi tarihe kadar yapmaları gerektiğiyle ilgili bilgi kirliliği oluşmuştur.

6698 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi bilanço büyüklüğü 25 milyon ve yıllık çalışan sayısı 50’den fazla olan şirketlere ayrıca Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine “VERBİS” sistemine kayıt ve veri envanteri çıkarmak gibi ilave yükümlülük getirilmiştir.

VERBİS, veri sorumlularının kaydolmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. VERBİS, veri sorumlularının kimler olduğunun kamuya açıklanmasına ve bu yöntemle kişisel verilerin korunması hakkının daha etkin şekilde kullanılmasının sağlanmasına hizmet etmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) kararlarıyla kayıt yükümlülüğünden istisna tutulanlar hariç olmak üzere yıllık çalışan sayısı veya yıllık mali bilanço toplamı Kurulca belirlenmiş olan rakamların üstünde olan veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik tüm veri sorumluları için kayıt yükümlülüğü 01.10.2018 tarihinde başlamış olup bu çerçevede kayıtlar devam etmektedir.

KVKK Şartlarını Sonradan Sağlayan Firmaların Durumu

Yukarıda sayılan şartları sağlamayan firmaların, sonradan söz konusu şartları sağlamaları da mümkündür. 50 çalışanı bulunmayan bir firmanın sonradan 50 çalışana ulaşması örnektir. Mevzuatın yürürlüğe girdiği dönemde yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon Türk Lirası olmayan firmaların sonradan söz konusu bu bilanço rakamına ulaşması mümkündür.

Bu firmaların akıbeti Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinde düzenlenmiştir.

Söz konusu madde hükmüne göre; kayıt yükümlülüğü altında bulunmayan ancak sonradan kayıt yükümlüsü haline gelen veri sorumlularının yükümlülük altına girmelerini müteakip otuz gün içerisinde sicile kaydolmaları zorunlu kılınmıştır.

Otuz gün, sicile kayıt ve kayıt öncesi yapılması gereken analizler bakımından oldukça kısadır. KVKK uyum sürecinin genelde 3 ile 7 ay arasında sürdüğü bilinmektedir. Normalde uyum süreci 7 aya kadar sürmektedir. Bunu otuz güne sığdırmaya çalışmak, işletmelere oldukça büyük bir yük getirecektir. Aynı zamanda teknik anlamda da oldukça zorlayıcıdır.

Bu nedenle, kanun koyucunun esas amacının, belirlenen şartları sağlamayan firmaların bile gerekli hazırlığı yapmaları ve şartlar sağlandığı anda hızlıca sisteme adapte olmalarını sağlamaktır. Bu nedenle söz konusu şartları sağlamayan firmaların dahi hızlı bir şekilde uyum süreçlerini atlatmaları ve ileride yapılacak sicil kayıtlarına ilişkin hazırlıklarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Uyum süreciyle ilgili yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin detaylar, ileriki sayfalarda anlatılmıştır. Bu şartları sağlamadığını düşünerek söz konusu işlemlere başlamayan firmaların ileride söz konusu bu şartları sağlamaları halinde çok kısa bir sürede çok daha maliyetli şekilde uyum sürecini atlatmaları gerekecek olup, bu dönemde eksik veya hatalı işlem yapılması halinde oldukça ciddi zararlara uğramaları olasıdır.

KVKK mevzuatına aykırılık halinde oldukça ağır ve caydırıcı yaptırımlar düzenlenmiş bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Şirketlere Hangi Sorumlulukları Yüklemektedir?

KVKK mevzuatına aykırılık halinde oldukça ağır ve caydırıcı yaptırımlar mevcuttur. 10. maddede kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin ilgili kişilere;

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • 1 inci maddede sayılan diğer hakları,

konusunda bilgi vermekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 TL’den 100.000 TL’ye kadar idari para cezası mevcuttur.

6698 sayılı Kanunun 12 inci maddesinde veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler belirlenmiştir.  Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında yaptırımlar mevcuttur. 15.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında idari para cezası mevcuttur. Bu tutarşar 25.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadardır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18 inci maddesinin (ç) bendinde, Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğü kapsamında olmasına rağmen bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 20.000 TL ila 1.000.000 TL arasında idari para cezası uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.

Bütün bu idari para cezalarının yanı sıra, veri sahiplerinin tazminat taleplerinde bulunabilmeleri de mümkündür.

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında Neler Yapmak Gerekiyor?

1- Yapılması Gereken İşlerle İlgili Genel Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu şirketlere önemli mükellefiyetler yüklemektedir. Bu düzenlemelere uyum sağlamak başlı başına hukuki ve teknik bazı çalışmaların yapılmasını gerektirmektedir.

Söz konusu Kanun ile getirilen düzenlemelere uyma zorunluluğu tüm şirketler için geçerlidir. Cezalar çok yüksektir. Bu nedenle ileride telafisi mümkün olmayan yüksek ceza ve tazminatlarla karşılaşmamak açısından destek alınması şarttır.

Büromuz bünyesinde verilen hizmet 7 ayrı aşamadan oluşmaktadır. Söz konusu aşamalar şunlardır:

 1. İş Süreçlerinin Analizi Aşaması
 2. VERBİS Sistemine Kayıt Aşaması
 3. Envanter Çıkartılması Aşaması
 4. Eğitim Aşaması
 5. Dökümantasyon Düzenleme Aşaması
 6. Teknik Altyapı Düzenleme Aşaması
 7. Fiili Durum ve Süreç Düzenlemeleri Aşaması

Tüm aşamalara ilişkin detaylı bilgilendirme ayrı başlıklar altında açıklanacaktır.

2- İş Süreçlerinin Analizi Aşaması

Bu aşama, KVKK uyum sürecinin belki de en önemli aşamalarından bir tanesidir. Firmanın iş süreçlerinin adeta röntgeni çekilmektedir. İş süreçlerinin birim ve kişi bazında akışı ortaya çıkartılmaktadır. Bu aşamada yapmanız gereken işler şu şekildedir:

 • İş süreçlerinin ana hatlarıyla belirlenmesi
 • İş süreçlerinin departman bazında belirlenmesi
 • İş süreçlerinin iç işleyiş bakımından belirlenmesi
 • İş süreçlerinin dış faktörlerle etkileşimi bakımından belirlenmesi
 • İş süreçlerinin haritalandırılması
 • Teknik altyapının analizi
 • Veri akışlarının iş süreçlerine uygun şekilde belirlenmesi
 • Veri akışı haritasının düzenlenmesi
 • Veri akışı haritasına göre fiili durumda veriye erişen departman ve çalışanların belirlenmesi
 • Veri akışı haritasına göre verileri sisteme dahil olan üçüncü kişilerin belirlenmesi ve haritalanması
 • Haritalara göre işletmenin mevcut durumunun ve mevzuat karşısındaki boşlukların raporlanması
 • Veri erişim tablolarının oluşturulması
 • Mevzuata uygunluk değerlendirmesi
 • Risk değerlendirme raporunun oluşturulması
 • Yönetmelik uyarınca tüm iş süreçleri ve veri akışının bağımsız şekilde analizi ve rapor haline getirilmesi. (Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik)
 • Saklanacak verilerin belirlenmesi
 • Bir süre sonra imha edilecek verilerin belirlenmesi
 • Veri kategorilerinin genel hatlarıyla belirlenmesi
 • Mevzuatta zorunlu kılınan VERBİS kaydına ve envanter çıkartmaya uygun halde veri tabanının oluşturulması
 • İç politika metninin düzenlenmesi ve yayınlanması

3- VERBİS Sistemine Kayıt Aşaması

Veri Sorumluları Sicili (VERBİS), veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları bir sistemdir. Sorumlular, veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri buraya kaydetmektedir. Veri sorumlularının, Kurulun gözetiminde Başkanlık tarafından tutulmakta olan Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunludur. Dolayısıyla veri sorumlularının kimler olduğunun kamuya açıklanması şarttır. Bu yöntemle kişisel verilerin korunması hakkının daha etkin şekilde kullanılması hedeflenmektedir. Mevzuatın aradığı ve tarih sınırı koyarak kayıt zorunluluğu düzenlediği şekli süreç VERBİS sistemine kayıt sürecidir.

 • İş süreçlerinin VERBİS sistemindeki kategorizasyona uygun şekilde analiz edilmesi
 • Veri akışı süreçlerinin VERBİS sistemindeki kategorizasyona uygun şekilde analiz edilmesi
 • Analiz edilen süreçlerin VERBİS sistemine uygun halde sıralanması ve sistemin aradığı diğer niteliklerin belirlenmesi
 • KVK kurumu ile iletişim sağlamak için veri sorumlusu irtibat kişisinin belirlenmesi
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğinin belirlenmesi
 • Veri tanımlamalarının yapılması
 • Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamaların belirlenmesi
 • Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı gruplarının belirlenmesi
 • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verilerin belirlenmesi
 • Kişisel verilerin mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami muhafaza edilme süresinin belirlenmesi
 • Nihai veri haritasının çıkartılması (Cartographie / Data Mapping)
 • Tüm bilgilerin uygun şekilde VERBİS’e kaydının sağlanması
 • Yasanın aradığı kayıt süresinden önce VERBİS sistemine tüm süreçlerin doğru bir biçimde girilmesi

4- Envanter Çıkartılması Aşaması

Kanunun 16. maddesine göre; Veri Sorumluları Sicilinin kamuya açık olarak tutulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ayrıca Sicile kayıtta girilmesi gereken bilgiler de açık bir şekilde sayılmıştır.

Buna göre, Sicile kayıtta veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar, kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler, kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler ve kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreye ilişkin giriş yapılması gerekmektedir.

Sicil kamuya açıktır. Bu yüzden VERBİS’e sadece kategoriler halinde bilgiler girmekte fayda vardır.

Envanter ve VERBİS Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

Envanter ve VERBİS, bazı noktalarda farklılıklar arz etmektedir.

a) VERBİS’te, “veri kategorileri” bazında veri sorumlusu tarafından kişisel veri işlenip işlenmediği ve işleniyorsa bu veri kategorilerinin hangi amaçlarla işlendiği, aktarım olup olmadığı, aktarım yapılan alıcı grupları, varsa saklama süresi, ilgili kişiler ve alınan güvenlik tedbirleri konusunda bilgi girişi yapılması gerekirken;

Envanterde veri sorumlusunun tüm iş süreçlerinde yer alan tüm faaliyetleri bazında elde ettiği belge, doküman, veri kümesi, kayıtlar gibi kişisel veri içeren tüm fiziksel veya elektronik ortamlarda işlenen kişisel verilerin her biri için ayrı ayrı olmak üzere hangi amaç ve hukuki gerekçelerle işlendiği, aktarım olup olmadığı, aktarım yapılan üçüncü taraflar, saklama süreleri, veri konusu kişi grupları ve alınan güvenlik tedbirleri bilgisini içeren ve çok daha detaylı olarak hazırlanan bir rapor olması gerekir.

VERBİS’te sadece başlıklar halinde kategorik bazda bilgi girişi mümkündür. Envanterde ise bu verilerin, alt kırılımlarıyla birlikte detaylı şekilde yer alması gerekmektedir.

b) VERBİS için bir sistem hazırlanmış ve ilgili ekranlardan giriş yapılması zorunlu tutulmuştur. Envanterin şekli açısından herhangi bir yönlendirme yapılmamıştır. Envanter, örneğin office dosyası şeklinde veya veri tabanında ilgili dosyalarda

Bütün bu bilgiler ışığında envanter aşamasıyla ilgili yapılacak işlemler şu şekilde özetlenebilmektedir:

 • VERBİS’e yapılacak girişten bağımsız, envanter listesi çıkartmaya uygun iş süreçlerinin bağımsız şekilde detaylı analiz edilmesi
 • Belge, doküman, veri kümesi, kayıtlar gibi kişisel veri içeren tüm fiziksel veya elektronik ortamlarda işlenen kişisel verilerin her birinin listelenmesi
 • Amaç ve hukuki gerekçelerin listelenmesi
 • Analiz edilen süreçlerin, firmanızın ilgili birimlerinden teyit alınarak sıralanması ve mevzuatın aradığı diğer niteliklerin belirlenmesi
 • Veri aktarımı olup olmadığının tespiti,
 • Veri aktarımı yapılan üçüncü tarafların listelenmesi,
 • Veri saklama süreleri, veri konusu kişi grupları ve alınan güvenlik tedbirlerinin listelenmesi
 • Yasanın aradığı sistematiğe uygun şekilde envanterin hazırlanarak firmanız bünyesinde saklanması

5- Eğitim Aşaması

Kişisel verilerin korunması hukukuna ilişkin olarak tüm teknik ve hukuki altyapının düzenlenmesi dahi, firmaları ve işletmeleri yüzde yüz bir şekilde güvence altına almamaktadır. Nitekim bu süreç, tüzel kişilerin dikkat etmesi ve özen göstermesi gereken ve fiili olarak sürekli kontrol etmesi gereken bir uyum sürecidir.

Bütün dökümantasyon ve kayıt işlemleri tamamlanmış dahi olsa, hatta teknik altyapı da düzgün bir biçimde kurulmuş dahi olsa, çalışanların ve yönetici kadrosunun kişisel verilerin korunması hukuku kapsamında eğitim görmemiş olması ve bilgisiz olması halinde, işverenler bakımından risk her zaman devam edecektir. Bu süreç, tıpkı İş Sağlığı ve Güvenliği sürecine benzemektedir. Oluşacak risk faktörleriyle ilgili sınırsız sayıda örnek vermek mümkündür.

Verilebilecek en temel örneklerden bir tanesi; işyerinde video kamera uygulamalarıdır. İşyerinde kamera kullanımının hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olması gerektiği açıktır . Hatta gizli kamerayla yapılan çekimler delil olarak kullanılamaz. Aksine TCK bağlamında şikayet ve dava konusu dahi olabilir. Belirli, açık ve meşru amaç için video kayıtlarının işlenmesi ise mümkündür. Örneğin, iş sağlığı ve güvenliği veya genel güvenlik meşru gerekçeler olarak kabul edilebilir. Ancak bir müşterinin video kamera kayıtlarına bakma talebi bile KVKK kapsamında işletme için risk yaratabilir.

Bir başka örnek; güvenlik görevlisinin bir ziyaretçinin ya da müşterinin kimliğinizi alması haline ilişkindir. Bu kimlik kartının kaybolması ve kimlik kartı ile bir telefon hattı çıkarılabilecektir. Bu durumda ne olacağı düşünülmelidir. Bu tip durumlarda yine işletmelerin ve firmaların KVKK kapsamında sorumluluğunun doğması mümkün olabilecektir.

Tüm şekli şartlar yerine getirilmiş olsa dahi, bilinçli bir yönetim ve çalışan kadrosu olması gerektiği açıktır. Büromuz bünyesinde üniversite öğretim görevlisi sıfatıyla konuya ilişkin kapsamlı eğitim verilmektedir.

 • Çalışanlar için 2 saatlik Kişisel Verilerin Korunması Hukuku eğitimi
 • Yöneticiler için 2 saatlik Kişisel Verilerin Korunması Hukuku eğitimi

6- Dökümantasyon Düzenleme Aşaması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, şirketlerin sözleşmesel altyapılarını da gözden geçirmesini gerektiriyor. Borçlar Hukuku, Tüketici Hukuku, Ticaret Hukuku veya İş Hukuku kapsamındaki tüm sözleşmelerinin gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Öte yandan şirket bünyesinde çeşitli protokol ve talimatnamelerin oluşturulması şarttır. Ayrıca rıza beyannameleri ve formlarının oluşturulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra envanter dökümlerinin hazırlanması dahi bir çok konuda çalışma ve hazırlık yapılması gerekmektedir. Büromuz bünyesinde bu konuda verilen hizmetler şu şekilde özetlenebilmektedir:

 • Veri envanterinin muhafazaya hazır hale getirilmesi
 • Veri envanteri risk değerlendirme raporunun muhafazaya hazır hale getirilmesi
 • İç işleyişe ilişkin yetki, görev ve sorumluluklara ilişkin dökümantasyonun hazırlanması
 • Kişisel verilerin erişimiyle ilgili protokollerin hazırlanması
 • Veri işleme biçimiyle ilgili protokollerin hazırlanması
 • Veri saklanması, paylaşımı ve imhasına ilişkin protokollerin hazırlanması
 • Yönetim politikasının hazırlanması
 • Risk değerlendirme raporunun yayınlanması
 • Tüm birimler için ayrı ayrı KVKK protokolleri ve talimatnamelerinin hazırlanması
 • Şirket ana sözleşmesinin değerlendirilmesi
 • İş sözleşmesi şablonlarının oluşturulması
 • Mevcut iş sözleşmelerinin tadili veya ek sözleşme metinlerinin düzenlenmesi
 • Müşteri sözleşmesi şablonlarının oluşturulması
 • Mevcut müşteri sözleşmelerinin tadili veya ek sözleşme metinlerinin düzenlenmesi
 • Tedarikçi sözleşmesi şablonlarının oluşturulması
 • Mevcut tedarik sözleşmelerinin tadili veya ek sözleşme metinlerinin düzenlenmesi
 • Kira sözleşmesi şablonlarının oluşturulması
 • Mevcut kira sözleşmelerinin tadili veya ek sözleşme metinlerinin düzenlenmesi
 • Her türlü diğer sözleşme şablonlarının oluşturulması
 • Ayrıca diğer sözleşmelere ilişkin tadil düzenlemelerinin ayarlanması
 • Rıza ve aydınlatma formlarının oluşturulması
 • Aydınlatma metinlerinin hazırlanması
 • Çalışanlara yönelik aydınlatma ve bilgilendirme talimatnamesinin hazırlanması
 • Registration Card’lar da dahil olmak üzere firma bünyesinde tutulan tüm formların tadili
 • Mevcut müşteriler bakımından tüm formlara ek formlar düzenlenmesi
 • Veri paylaşım ve transfer sözleşmeleri hazırlanması
 • Bilgi edinme başvuru formları ve cevap şablonlarının hazırlanması
 • Diğer tüm dökümantasyon işlemleri

7- Teknik Altyapı Düzenleme Aşaması

Firma bünyesinde kullanılan tüm bilgi işlem sistemleri, otomasyon sistemleri, muhasebe sistemleri güncellenmelidir. Bunlar ve benzeri teknik sistemlerin güncellenmesi ve KVKK mevzuatına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu uğurda büromuz bünyesinde yapılan çalışmalar şu şekilde özetlenebilmektedir.

 • Mevcut sistemlerin analizi
 • Sistem boşluklarına ilişkin ön rapor hazırlanması
 • Erişim yetkilerine ilişkin ön rapor hazırlanması
 • 2 rapor uyarınca mevcut sistemlerin düzenine ilişkin değerlendirme raporu hazırlanması
 • Sistemlerin teknik olarak düzenlenmesi ve erişim yetkilerinin protokol ve iç politikaya göre düzenlenmesi
 • Bulut sistemleri ve yurt dışı veri çıkış analizlerinin yapılması
 • Bulut sistemleri ve yurt dışı veri çıkışlarının mevzuata uygun hale getirilmesi

8- Fiili Durum ve Süreç Düzenlemeleri Aşaması

Bütün çalışmaların ardından firmanın iç işleyişiyle ilgili fiili durumun ve tüm süreçlerin değerlendirilmesi şarttır. Öte yandan tüm süreçlerin KVKK’ya uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu işlemler oldukça uzun bir zaman almaktadır. Tüm iş işleyişlerinin düzenli ve sistematik bir şekilde kontrol edilmesiyle tamamlanmaktadır.

Aşağıda sayılı işlemleri titizlikle yapmaktayız:

 • İdari ve teknik altyapının düzenlenmesi,
 • Erişim yetkisine ilişkin prosedürlerin hazırlanması (laptop, kamera, telefon, internet, e-mail kullanım prosedürleri gibi.)
 • Politika, talimat ve form gibi gerekli dökümanların ve benzerlerinin hazırlanması ve yayınlanması,
 • İdari süreçlerin mevzuata uygun hale getirilmesi,
 • Sonuç olarak müşterilerin ve diğer tüm veri sahiplerinin bilgi edinebileceği yolların düzenlenmesi ve yayınlanması,
 • Tüm süreçlerin tekrar düzenlenmesi ve mevzuata uygun hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Korunması Danışmanlığı için büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Babalık Davası

Babalık davası, evlilik dışında doğan bir çocuğun genetik babasının hükmen belirlenmesi amacına yönelen bir dava olup dava sonucunda mahkemece verilen hüküm babalık hükmüdür. Çocuk ile ana arasında soybağı doğum ile kurulur.( TMK m.282/I) Baba ile çocuk arasına soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hakim hükmü ile kurulur. (TMK m.282/II) Soybağının tespitine ilişkin davalardan olan babalık davası, evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasındaki hukuki anlamda soybağının kurulmasına mahkemece karar verilmesidir. DEVAMI… “Babalık Davası”

İsim Değiştirme Davası

İsim değiştirme davası ya da diğer bir deyişle ad soyad değiştirme davası, Türkiye’de isim değişikliği için başvurulabilecek yegane yöntemdir. Antalya, isim değiştirme davalarının çok sık görüldüğü bir şehir olup, isim değişikliği için alanında uzman bir avukatla çalışılması elzemdir.

Mahkeme kararı olmadan Nüfus Müdürlüğü’ne giderek isim değiştirilebilir mi?

Son dönemde isim değişikliği için mahkeme kararına gerek olmadığı ve isim değişikliklerinin bizzat Nüfus Müdürlükleri’ne giderek yaptırılabileceğine ilişkin internette yayılan haberler, tam anlamıyla gerçeği yansıtmamaktadır. Bu şekilde doğrudan Nüfus Müdürlüğü’ne başvurularak ad soyad değişikliği yapılabilmesi sadece yazım hatalarından kaynaklı isim değişikliklerinin düzeltilebilmesi bakımındandır. Örneğin, kişinin isminin “Raziye” olmasına rağmen nüfus kayıtlarına harf hatasından kaynaklı “Rasiye” olarak geçmiş olması durumunda, kişinin nüfus müdürlüğüne başvurarak ismini “Raziye” olarak düzelttirmesi 2017 yılı içerisinde açıklanan mevzuat değişikliğiyle mümkün hale gelmiştir.

Söz konusu değişiklik şu şekildedir:

7039 sayılı kanun ile getirilen değişiklik:

Kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 21/6/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.

Bunun dışında olan, yani yazım hataları dışında kalan isim ve soyisim değişiklikleri için mahkeme kararı alınması zorunludur.

İsim değiştirme davasıyla mevcut isme yeni bir isim eklenebilir mi?

İsim değiştirme davasıyla birtakım koşulların varlığı halinde mevcut ismin tamamen başka bir isimle değiştirilmesi, mevcut ismin bir bölümünün çıkartılması ya da mevcut isme yeni bir ek ya da yeni bir ad eklenmesi mümkündür. Aynı hususlar soyadı değişikliği davaları bakımından da geçerlidir. Bu değişikliklerin mahkemece kabul edilmesi için kanunun aradığı bazı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir.

İsim ve soyisim değiştirmek için mahkemenin aradığı şartlar nelerdir?

İsim değişikliği davalarının kabul edilebilmesi için Türk Medeni Kanunu’nda aranan şart, isim değişikliği için haklı bir sebebin varlığıdır. Ancak kanunda hangi sebeplerin haklı sebep sayıldığı belirtilmemiştir. Bu nedenle, ne tür sebeplerin haklı sebep sayılabileceği uygulamada emsal Yargıtay kararlarıyla tespit edilebilmiştir. Öte yandan hangi hallerin haklı sebep teşkil edebileceğine ilişkin Nüfus Kanunu’nun 21. maddesi ve Soyadı Kanunu’nun 3. maddeleri de göz önünde bulundurulacaktır. Emsal kararlar ve söz konusu kanun maddeleri beraber değerlendirildiğinde haklı sebepler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Milli kültüre uygun olmayan,
 • Örf ve adetlere uygun olmayan,
 • Gülünç ve çirkin anlamları olan,
 • Kişisel ilişkilerde veya meslek ve sanatın icrasında yanlış anlamalar doğurabilecek nitelikte olan,
 • Sosyal hayatında farklı isimle çağırılan kişilerin resmiyette gözüken ve kullanılmayan

isimler, isim değiştirme davalarıyla değiştirilebilmektedir.

Buna göre aşağıda sayılan hallerin isim değişikliği davalarında haklı sebep olarak kabul edileceği söylenebilecektir:

 • Gülünç, çirkin, iğrenç veya ahlaka aykırı bir anlam taşıyan ismin bulunması
 • İsmin elverişsizliği veya söylenmesinin güç olması
 • Aynı ismin birden fazla kişi tarafından kullanılması nedeniyle başkaları ile karışıklığa yol açması
 • Din ve uyruk değişikliği halinde mevcut ismin kişinin hayat görüşüyle uyum sağlamaması
 • Cinsiyet değiştirme halinde mevcut ismin kişinin fiziksel görüntüsüyle uyum sağlamaması
 • Kişinin başka bir isim ile tanınıyor olması
 • İsmin kişinin ilerlemesine veya ticari faaliyetlerine engel olması
 • Aileden birinin ağır suç işlemesi veya kötü şöhret sahibi olması
 • Kullanılması yasak isim kullanılıyor olması Kişisel ilişki sağlama

 

ve benzeri haller haklı sebep olarak değerlendirilebilecektir.

 

İsim ve soyisim değişikliği davaları kaç kere açılabilir?

Konuyla ilgili Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36. maddesi oldukça açık bir hüküm içerdiğinden, isim değişikliğine ilişkin davalar sadece bir defaya mahsus olmak üzere açılabilmekteydi. Ancak aşağıda yer alan kanun hükmü Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edildiği için birden fazla kez isim değiştirme davası açılması ve isim değiştirilmesi artık mümkündür. Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilen kanun hükmü şu şekildedir:

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36. maddesi:

(1) Mahkeme kararı ile yapılan kayıt düzeltmelerinde aşağıdaki usûllere uyulur:

a) Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır. Kayıt düzeltme davaları Cumhuriyet savcısı ve nüfus müdürü veya görevlendireceği nüfus memuru huzuru ile görülür ve karara bağlanır.

b) Aynı konuya ilişkin olarak nüfus kaydının düzeltilmesi davası ancak bir kere açılabilir. Ad değişikliği halinde, nüfus müdürlüğü bu kişinin çocuklarının baba veya ana adına ilişkin kaydı, soyadı değişikliğinde ise eş ve ergin olmayan çocukların soyadını da düzeltir.

İsim değiştirme davasında nelere dikkat edilmelidir?

İsim değişikliği davalarında, ismini değiştirmek isteyen davacının en az 2 tanık göstermesi zorunludur. Söz konusu tanıklar, davacının dayandığı haklı sebebin varlığının ispatını sağlamak üzere mahkemece dinlenecektir. Bazı durumlarda mahkeme tanık beyanlarını yeterli görmeyip, kolluk araştırması vasıtasıyla haklı sebebin var olup olmadığını araştırmak isteyebilmektedir.

İsim değiştirme davası ne kadar sürer, avukatsız dava açılabilir mi?

İsim değiştirme davalarının süresi, mahkemenin yoğunluğuna, dinlenecek tanıkların belirlenen günde mahkemeye katılıp katılamadığına, dayanılan haklı sebep gereği mahkemenin ek araştırmalar yapmak isteyip istemeyeceğine göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak ortalama olarak isim değişikliği davasının 6 ay içerisinde tamamlanabileceği ve kararın kesinleşeceği söylenebilmektedir.

Davanın avukatsız açılmasında yasal bir engel bulunmayıp, bu durum sadece bir kez açılabilen bu davanın yanlış açılması halinde ismini değiştirmek isteyen kişinin ciddi hak kaybına yol açabilecektir. Bu nedenle söz konusu davanın avukat aracılığıyla açılması önerilmektedir. Ayrıca dava süresince tanıkların mahkemede hazır edilmesi, şehir dışında olan tanıkların talimatla dinlenmesi, haklı sebep konusunda mahkemenin ikna edilmesi konularında davanın avukatla takip edilmesi önemli olup, avukatsız açılan davaların takipsiz bırakılması nedeniyle vatandaşların haklarının yanmasına neden olduğu söylenebilecektir.

Altınkan Avukatlık Bürosu bünyesinde isim değiştirme, ad ve soyad değişikliği, isim düzeltme ve benzeri her türlü dava konusunda avukatlık hizmeti verilmekte olup, detaylar için randevu almanız mümkündür.

Cinsiyet Değiştirme Davası

Antalya cinsiyet değişikliği davalarının en sık görüldüğü illerden bir tanesidir. Cinsiyet değiştirme,ülkemizde bizzat Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş bir haktır. Elbette bu hakkın kullanılabilmesi için bir takım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bu şartlardan en önemlisi cinsiyet değiştirmek isteyen kişinin mahkemeden izin almasına yönelik şarttır. Diğer bir deyişle, kadından erkeğe ya da erkekten kadına dönüşmek isteyen kişinin Türkiye’de bu isteğini gerçekleştirebilmesi için mahkemeden izin alması şarttır.

Avrupa’nın bir çok ülkesinde sadece isteğe bağlı olarak gerçekleştirilebilen bu fizyolojik değişim, Türkiye’de mahkeme kararına ve oldukça yorucu bir prosedüre tabi kılınmıştır.

Cinsiyet değişikliğini konu alan kanun maddesi, Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesidir. İlgili madde şu şekildedir:

“TMK 40. Cinsiyet değişikliğinde
Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. Ancak, iznin verilebilmesi için, istem sahibinin onsekiz yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması; ayrıca transseksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu ve üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunduğunu bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmi sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şarttır.

Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbi yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmi sağlık kurulu raporuyla doğrulanması halinde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilir.”

Görüldüğü üzere cinsiyet değiştirebilmenin şartları, kanun maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bunlar:

1- Mahkemeden izin almak
2- 18 yaşını doldurmuş olmak
3- Evli olmamak
4- Transseksüel yapıda olmak
5- Cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunlu olması
6- Üreme yeteneğinden sürekli bir biçimde yoksun olunması
7- Tüm şartların gerçekleştiğinin resmi sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi.

Kanunda belirtilen şartlardan; “üreme yeteneğinden sürekli bir biçimde yoksun olunması” haline ilişkin şart, Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’ya ve kişilik haklarına aykırı bulunduğu için iptal edilmiştir. Buna göre 2018 yılından itibaren üreme yeteneğinden sürekli olarak yoksun kalma, mahkemece bir şart olarak aranmayacaktır.

Nitekim söz konusu şart, cinsiyet değişikliğinin sadece kişinin üreme yeteneği olmadığı hallerde bir zorunluluk arz ettiğine ilişkin çelişkili ve hatalı bir düşüncenin ürünüdür. Oysa cinsiyet değiştirme ihtiyacı, fizyolojik nedenlerden daha çok, kişinin psikolojik olarak kendini bedenine ait hissetmemesinden kaynaklanmaktadır.

Ayrıca, zaten mahkemeden alınacak iznin ardından kişi cinsiyet değiştirme ameliyatı olabilecek, bunun ardından üreme yeteneğinden yoksun kalacaktır. Daha başlangıçta mahkemeden izin almadan üreme yeteneğinden yoksun kalınmasının aranması, kanunun ve cinsiyet değişikliğne ilişkin düzenlemenin ruhuna aykırı olup, kendi içerisinde çelişki içermektedir. Bu nedenlerle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bu şart, artık mahkemelerce aranmayacaktır.

Netice itibariyle, yukarıda sayılı şartları taşıyan kişi mahkeme cinsiyet değiştirme ameliyatına izin almak için başvurabilecek, mahkeme bu kişiyi tam teşekküllü bir eğitim ve araştırma hastanesine sevk edecek, sevk neticesinde uzun süren tıbbi değerlendirmeler neticesinde kişinin cinsiyet değişikliğine uygun olduğuna ilişkin hastane raporu verilmesiyle, mahkeme kişiye cinsiyet değiştirme ameliyatı için izin verecektir.

Hastane tarafından verilecek sağlık raporunda, cinsiyet değişikliğinin kişi için  ruhen ve bedenen zorunlu olduğu, yani kişinin transseksüel yapıda olduğu belirtilecektir. Söz konusu raporu, eğitim ve araştırma hastanelerinde “Cinsel Kimlik Konseyi” adı verilen bir heyet vermektedir. Söz konusu heyetin içerisinde psikiyatr, plastik cerrah, kadın doğumcu, ürolog, genetikçi, endokrinolog ve ayrıca bir de hukukçu yer alır.

 Ülkemizde söz konusu sağlık raporlarını vermeye en yetkin hastaneler; İzmir Dokuz Eylül, İstanbul Cerrahpaşa, Ankara Hacettepe ve İstanbul Çapa Hastaneleri’dir. Söz konusu bu hastanelerde cinsiyet değiştirme ameliyatları uzun yıllardır yapılmakta ve  bu hastanelerde cinsel kimlik konseyi bulunmaktadır.

Mahkemenin hastaneyi yaptığı sevk işleminin ardından, kişiyi ilk olarak bir psikiyatr görecektir. Ardından diğer birimlere yönlendirme yapılmakta ve kişinin durumuna göre, kadından erkeğe ya da erkekten kadına dönüşmesi hallerinde farklı hormon tedavileri uygulanmaktadır.  Hastanede tüm aşamaların tamamlanmasının ardından hastanenin cinsiyet değişikliğine olumlu rapor vermesiyle söz konusu rapor mahkemeye gönderilir ve mahkeme gelen rapora uygun şekilde cinsiyet değiştirme ameliyatına izin verdiğine ilişkin kararını açıklar.

İzin kararıyla beraber kişi, cinsiyet değişikliği ameliyatını olur ve ameliyatın gerçekleştiğine, kişinin cinsiyetinin değiştiğine ilişkin rapor, astane tarafından mahkemeye gönderilir. Bunun ardından mahkeme kişinin nüfus kayıtlarında cinsiyetinin düzeltilmesi ve nüfus cüzdanının değiştirilmesi için ikinci kararını verecektir. Burada kişinin nüfus bilgilerinde bir değişiklik olması sebebiyle cinsiyet değişikliği davası Nüfus Müdürlüğü’ne karşı açılmalıdır.

Altınkan Avukatlık Bürosu, söz konusu cinsiyet değiştirme davalarına ilişkin olarak her türlü hukuki yardımı sağlamakta ve bu davalarda avukatlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için randevu almanız yeterlidir.