Kira Süresi 1 Yıldan Fazla Düzenlenmişse Uzama Dönemi Bu Süreye Tabidir

Taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesi hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kira sözleşmesi geçerli olup tarafları bağlar. Kira sözleşmesinde 10 yıl olarak kararlaştırılan sözleşme süresi 31.03.2014 tarihinde dolmuş olup, bu tarihten itibaren 10 yıllık uzama süresi işlemeye başlayacağından, 31.03.2024 tarihinden önce bildirim yoluyla taşınmazın tahliyesinin istenemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş olması doğru olmamış ve davalı vekilinin karar düzeltme talebinin kabulü ile Dairemizin onama kararı kaldırılarak, sonuç itibariyle doğru olan yerel mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle gerekçesi düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir. DEVAMI… “Kira Süresi 1 Yıldan Fazla Düzenlenmişse Uzama Dönemi Bu Süreye Tabidir”

Fesih Bildiriminde Süre Kaçırılmışsa Yapılan Bildirimin Bir Sonraki Dönem Sonu İçin Geçerli Olması

TBK’ nun 328/son maddesinde; “Sözleşmede veya kanunda belirtilen fesih dönemine veya bildirim süresine uyulmamışsa, bildirim bir sonraki fesih dönemi için geçerli olur.” düzenlemesi bulunmaktadır. Bu durumda davalıya 09.01.2015 tarihinde tebliğ edilen ihtar TBK’ nun 328/son maddesi uyarınca bir sonraki fesih dönemi için geçerli olacağından, fesih bildiriminin altı aylık kira döneminin sonu için üç aylık fesih bildirim süresine uyularak yapıldığı ve davanın süresinde açıldığı anlaşılmakla işin esasının incelenmesi gerekirken, davanın süre yönünden reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.” DEVAMI… “Fesih Bildiriminde Süre Kaçırılmışsa Yapılan Bildirimin Bir Sonraki Dönem Sonu İçin Geçerli Olması”

Kiralananın Ayıplı Teslimi Halinde Fesih İhtarında Kiraya Verene Uygun Süre Verilmelidir

omut olayda; Taraflar arasında 01.10.2011 başlangıç tarihli ve 14 yıl 9 ay süreli kira sözleşmesinin varlığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı kiracı, dava konusu kiralananın ayıplı teslim edilmesi nedeniyle kira ilişkisinin devamının çekilmez hale geldiğini bu nedenle dava konusu kira sözleşmesini haklı nedenle feshettiklerini belirterek ödenen kira ve komisyon bedeli, damga vergisi bedelinin iadesini talep etmiş ise de ayıbın giderilmesi için kiraya verene ayıba uygun süreli ihtar gönderilmeden kira sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir. Mahkemece uygun süreli ihtar verilmeden gönderilen fesih ihtarının haksız olduğu kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır. DEVAMI… “Kiralananın Ayıplı Teslimi Halinde Fesih İhtarında Kiraya Verene Uygun Süre Verilmelidir”

Kira Uyarlaması Davasında Önce Sözleşmeye Bakılmalı Sonra Yeterli İnceleme Yapılmalıdır

Olayımızda ise, davacının talebi kira bedelinin değişen koşullara göre uyarlanması olup, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda taşınmazın niteliği, konumu, çevresel faktörler değerlendirilerek 22.03.2013 tarihinde taşınmazın boş olarak kiraya verilmesi durumunda emsal kira bedellerinden hareketle kira bedelinin brüt 78.000 TL (42.786 USD) olarak belirlenmesine rağmen kira bedelinin 57.184,74 USD olarak uyarlanmasının uygun olacağının belirtildiği anlaşılmaktadır. Bu haliyle hazırlanan raporun yeterli araştırmayı içermediği ortadadır. Davalının eski kiracı olmasından dolayı yapılacak hakkaniyet indirimi dikkate alınmadığı durumda dahi brüt 42.786 USD a kiralanabileceği açıklanan bir taşınmazın kira bedelinin brüt 57.184,74 USD olarak uyarlanması mümkün değildir. DEVAMI… “Kira Uyarlaması Davasında Önce Sözleşmeye Bakılmalı Sonra Yeterli İnceleme Yapılmalıdır”

Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Malik De Tahliye Davası Açabilir

Bu durumda mahkemece, kira sözleşmesine taraf olmayan davacının malik olduğunu beyan etmesi ve malik sıfatı ile de TBK’ nun 347 maddesi uyarınca tahliye davası açabileceği de dikkate alınarak tapu kayıtları getirtilip davacının malik olup olmadığı incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde ihtarname tebliğinin usulsüz olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

DEVAMI… “Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Malik De Tahliye Davası Açabilir”