Kiralananın Ayıplı Teslimi Halinde Fesih İhtarında Kiraya Verene Uygun Süre Verilmelidir

omut olayda; Taraflar arasında 01.10.2011 başlangıç tarihli ve 14 yıl 9 ay süreli kira sözleşmesinin varlığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı kiracı, dava konusu kiralananın ayıplı teslim edilmesi nedeniyle kira ilişkisinin devamının çekilmez hale geldiğini bu nedenle dava konusu kira sözleşmesini haklı nedenle feshettiklerini belirterek ödenen kira ve komisyon bedeli, damga vergisi bedelinin iadesini talep etmiş ise de ayıbın giderilmesi için kiraya verene ayıba uygun süreli ihtar gönderilmeden kira sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir. Mahkemece uygun süreli ihtar verilmeden gönderilen fesih ihtarının haksız olduğu kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır. DEVAMI… “Kiralananın Ayıplı Teslimi Halinde Fesih İhtarında Kiraya Verene Uygun Süre Verilmelidir”

Kira Uyarlaması Davasında Önce Sözleşmeye Bakılmalı Sonra Yeterli İnceleme Yapılmalıdır

Olayımızda ise, davacının talebi kira bedelinin değişen koşullara göre uyarlanması olup, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda taşınmazın niteliği, konumu, çevresel faktörler değerlendirilerek 22.03.2013 tarihinde taşınmazın boş olarak kiraya verilmesi durumunda emsal kira bedellerinden hareketle kira bedelinin brüt 78.000 TL (42.786 USD) olarak belirlenmesine rağmen kira bedelinin 57.184,74 USD olarak uyarlanmasının uygun olacağının belirtildiği anlaşılmaktadır. Bu haliyle hazırlanan raporun yeterli araştırmayı içermediği ortadadır. Davalının eski kiracı olmasından dolayı yapılacak hakkaniyet indirimi dikkate alınmadığı durumda dahi brüt 42.786 USD a kiralanabileceği açıklanan bir taşınmazın kira bedelinin brüt 57.184,74 USD olarak uyarlanması mümkün değildir. DEVAMI… “Kira Uyarlaması Davasında Önce Sözleşmeye Bakılmalı Sonra Yeterli İnceleme Yapılmalıdır”

Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Malik De Tahliye Davası Açabilir

Bu durumda mahkemece, kira sözleşmesine taraf olmayan davacının malik olduğunu beyan etmesi ve malik sıfatı ile de TBK’ nun 347 maddesi uyarınca tahliye davası açabileceği de dikkate alınarak tapu kayıtları getirtilip davacının malik olup olmadığı incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde ihtarname tebliğinin usulsüz olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

DEVAMI… “Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Malik De Tahliye Davası Açabilir”

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davasında Kiracının Tacir Olup Olmamasının Önemi

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanun’unun kiracı aleyhine düzenleme yasağı başlıklı 346. maddesinde; kiracıya kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemeyeceği, özellikle kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmaların geçersiz olduğu, 6101 Sayılı Türk Borçlar Kanun’unun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un Geçmişe etkili olma başlıklı 2.maddesinde; Türk Borçlar Kanun’unun kamu düzenine ve genel ahlaka ilişkin kurallarının gerçekleştikleri tarihe bakılmaksızın bütün fiil ve işlemlere uygulanacağı, aynı kanunun görülmekte olan davalara ilişkin uygulama başlıklı 7. maddesinde de; Türk Borçlar Kanun’unun kamu düzenine ve genel ahlaka ilişkin kuralları ile geçici ödemelere ilişkin 76’ncı, faize ilişkin 88’nci, temerrüt faizine ilişkin 120’nci ve aşırı ifa güçlüğüne ilişkin 138’nci maddesinin görülmekte olan davalara da uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. DEVAMI… “İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davasında Kiracının Tacir Olup Olmamasının Önemi”

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davasında Dava Açma Süresi

İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için kiracıya bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde, bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulması gerekir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Süresiz sözleşmelerde ve kira parasının yıllık ödenmesi gereken hallerde iki haklı ihtar oluşmaz. DEVAMI… “İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davasında Dava Açma Süresi”