İdare hukuku, idarenin işleyişi ile idarenin kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. İdare hukuku, temelini Anayasa’dan almakta ve kamu yararını gerçekleştirmek amacını güden idarelerin kendi iç işleyişini ve ayrıca vatandaşlarla ilişkilerini düzenlemektedir.

Kamu idareleri, “idari işlem” niteliğini taşıyan işlemlerle birlikte kanundan aldıkları yetkiyle sınırlı olmak kaydıyla idarenin ve toplum yaşamının düzenlenmesinde rol oynamaktadırlar. Bu nedenle idarelerin gerçekleştirdiği işlemler, gerçek kişiler ve tüzel kişileri yakından ilgilendiren sonuçlar doğurmaktadır. Yapılan idari işlemin hukuka aykırı olması noktasında gerçek kişiler ve tüzel kişiler, bu aykırılığın giderilebilmesi bakımından avukatlık hizmetine gereksinim duyarlar.

Söz konusu idari işlemlerden doğan hukuka aykırılıkların giderilebilmesi bakımından işlemi gerçekleştiren idareye başvurulabilmesi mümkün olduğu gibi, gerekli kanuni şartların sağlanması halinde dava açılması da mümkündür.

İdare Hukuku’ndan kaynaklanan davalar temelde iptal davaları ve tam yargı davaları olarak ayrılmaktadır. Ancak özel kanunun bulunması ve ayrı bir uzmanlık gerektirmesi nedeniyle Kamu İhale Hukuku da Altınkan Avukatlık Bürosu tarafından ayrı bir idare hukuku çalışma alanı olarak belirlenmiştir.

İptal davaları idarenin gerçekleştirdiği hukuki işlemin iptalinin sağlanması suretiyle, idareyi hukuka uygun işlem tesis etmeye zorlamak amacını taşımaktadır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2’inci maddesi iptal davalarını tanımlamıştır: “İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptallari için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalar

İptal kararı verilmesiyle, hukuka aykırı olan idari işlem geriye yürür, diğer bir deyişle yapıldığı ilk tarihten itibaren ortadan kalkar. Yani idari işlem baştan itibaren hiç yapılmamış sayılmaktadır. Kararın verilmesiyle birlikte hukuka aykırı işlem iptal edilmiş sayılacaktır.

Hukuka aykırı işlemin iptal edilmesiyle, idare, bu karara uymak ve hukuka uygun şekilde dava konusuyla ilgili işlem yapmak zorunda kalır.

Tam yargı davaları ise idari işlemden dolayı hakları zedelenen kişilerin, zararlarının giderilmesi amacıyla açılan davalardır. Özel hukuktaki tazminat davalarının idare hukukundaki karşılığını oluşturur. İdarenin hukuka aykırı eylemi, en basit deyimle hizmet kusuru niteliğindedir.

Kamu ihale hukuku da 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla düzenlenmiş bulunan ve ülkemizde yaygın uygulama alanı bulan bir hukuk dalıdır. Devlet kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenecek ilkelere ilişkin kuralları düzenleyen bu iki kanun, tebliğler ve yönetmeliklerle de desteklener söz konusu bu hukuk dalını ayrı bir uzmanlık alanı haline getirmiştir.

Büromuz bünyesinde idare hukuku kökenli olarak avukatlık hizmeti verilen dava tipleri ve işler genel olarak şu şekilde sayılabilmektedir:

 • İptal Davaları,
 • Kentsel dönüşüm hukukundan kaynaklanan iptal davaları,
 • Ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin iptali davaları,
 • İdarenin düzenleyici İşlemlerinin iptali davaları,
 • Belediye cezalarına karşı açılan iptal davaları,
 • Atama kararı, atılma kararı, disiplin cezaları ve benzeri her türlü kararın iptali davaları,
 • İdari para cezalarının iptali davaları,
 • Tam yargı davaları,
 • Devletin kusurundan kaynaklanan her türlü tazminatın alınması işleri,
 • Kamulaştırma (istimlak) ve kamulaştırmasız el atma davaları,
 • Kamu İhale Hukukuna ilişkin genel danışmanlık,
 • Kamu İhale Kurumu ve Mahkeme önünde Kamu İhale Hukuku’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava vekilliği ve davanın takibi,
 • Kamu İhale Sözleşmelerinin incelenmesi,
 • İhale evraklarının tetkiki,
 • İdare tarafından ihale neticesinde verilen kararlara şikayet,
 • Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet başvuruları,
 • İdare ve Kamu İhale Kurumu kararlarına karşı idari yargıda açılan iptal davaları,
 • Geçici ve kesin teminat mektubu iadesi,
 • İhale Şartnamelerine, ihale kararlarına karşı şikayet, itirazen şikayet başvurusunda bulunması,
 • Kamu İhale Kararlarına karşı iptal davası açılması,
 • Açılmış olan davalara müdahil olunması,
 • Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanma kararlarına karşı dava açılması,
 • Kamu İhale Kurumu düzenleyici işlemlerine karşı dava açılması,
 • Kamu İhale Sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların idari ve yargısal süreçte çözümlenmesi,
 • Yer tesliminden kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Süre uzatımından kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Birim Fiyat Farklarından kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Eskalasyona ilişkin uyuşmazlıklar,
 • Ek İmalatlara ilişkin uyuşmazlıklar,
 • Hakedişlerin tahsilinden kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • İdare Hukuku kaynaklı her türlü dava ve işler

 

Sayılan dava tipleri genel anlamda ve örnekleyici olup, Altınkan Avukatlık Bürosu bünyesinde idare hukukuna ilişkin her türlü dava bakımından avukatlık hizmeti verilmektedir.
Detaylı bilgi için randevu talep ediniz.