Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir?

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir?

Geçici iş göremezlik ödeneği; sigortalı çalışanların hastalanmaları, iş kazası geçirmeleri ya da meslek hastalığına yakalanmaları veya doğum gibi hallerde SGK tarafından işçiye yapılan ödemedir.  Söz konusu ödemenin alınabilmesi için işçinin durumu ispatlayan raporu  kuruma ibraz edebilmesi gerekmektedir. İşçi raporlu olduğu süreç boyunca  işverenden ücret ödemesi alamamaktadır. Bu süre zarfında SGK’dan işçiye yapılan ödemeye geçici iş göremezlik ödeneği denilmektedir.

Geçici iş göremezlik ödeneği
Geçici iş göremezlik ödeneği

Hangi Hallerde Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alabilirim?

Geçici iş göremezlik, 4A’lı olanlar yani eski deyişle SSK’lı olanların yararlanabileceği bir ödenektir. Bunun yanı sıra, köy ve mahalle muhtarları da yararlanabilmektedir. Bunların dışında, 4B’li yani eski deyişle Bağkur’lu olanlar ise bazı şartların gerçekleşmesi halinde bu ödenekten yararlanabilmektedir. Bu kişiler, yatarak tedavi süresince veya yatarak tedaviden sonra ayakta devam eden istirahat raporu aldıkları sürece ödenekten faydalanabilmektedirler.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Şartları Nelerdir?

Geçici iş göremezlik ödemesi alma şartlarını, başvuracak kişilerin mağduriyetlerine göre gruplandırmak gerekmektedir.

 1. Başvurucuda iş kazası veya meslek hastalığı bulunması halinde herhangi bir şart aranmamaktadır. İşçinin prim ödeme gün sayısına bakılmayacaktır. Sigorta devam ettiği sürece raporun her günü için iş göremezlik ödeneği alınabilecektir. Kasti olarak yaralanan veya SGK’nun tedavi teklifini reddedenler yarı oranda geçici iş göremezlik ödeneği alabilecektir.
 2. İş kazası veya meslek hastalığı olmayıp, meslek dışı bir hastalığa yakalananlar da ödenek alabilmektedir. Hastalık halinde; iş göremezliğin başladığı tarihten itibaren geriye doğru 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi yatırılma şartı bulunmaktadır. Ayrıca hastalığın iki günden fazla sürmesi gerekmektedir. Bu şartlar sağlanmışsa ve sigortalılık devam ediyorsa, raporun üçüncü gününden başlamak üzere geçici iş göremezlik ödeneği alınabilecektir.
 3. Analık sigortası da ödenek alma hakkı veren bir diğer haldir. Sigortalı kadın çalışanlar doğum yapmaları halinde ödeneğe hak kazanabilecektir. Doğumdan önceki 8 haftada ve doğumdan sonraki 8 hafta için doğum parası verilmektedir. Bu ödeneği almak için;  doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi yatırılmalıdır. Bu şartlar sağlanmışsa ve sigortalılık devam ediyorsa, raporun her günü için ödenek alınabilecektir. Çoğul gebelik halinde ise, ödenek 16 hafta değil, 18 hafta ödenecektir.

Kanuni Dayanak

Söz konusu bu bilgilerin kanuni dayanağı ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun 18. maddesidir. Bu maddede hangi şartlarda ve kim tarafından geçici iş göremezlik ödemesi alınabileceği şu şekilde düzenlenmiştir:

Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla;

 1. a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için,
 2. b) (Değişik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için,
 3. c) (Değişik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilâve edilerek çalışmadığı her gün için,
 4. d) (Değişik: 17/4/2008-5754/11 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için,

 geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Miktarı

Verilecek olan geçici iş göremezlik ödeneğinin tutarı ise farklı ihtimallere göre belirlenmektedir. Yatarak tedavi olan işçiler günlük kazançlarının yarısı kadar geçici iş göremezlik ödeneği alırlar. 

Ayakta tedavi edilen işçiler ise günlük kazançlarının üçte ikisi kadar ödenek alırlar.

İşçinin kararlaştırılan ve bildirilen tedaviyi uygulamaması halinde kurumun zarar etmesi ihtimal halindedir. Böylesi bir durumda, iş göremezlik oranının artması ya da tedavinin uzaması sonucu doğabilmektedir. Bu durumda kurum ödemenin dörtte birini keserek işçiye ödeme yapacaktır. İş kazası – meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden birkaçı birleşirse, ödeme en yüksek oran üzerinden hesaplanacaktır.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Rapor ücretinin alınabilmesi için işçinin raporu işverene vermesi gerekmektedir. İşçinin verdiği raporu alan işveren, bu raporu 5 gün içinde e-rapor sistemine girmek zorundadır. Raporun sisteme girilmesinin ardından, SGK tarafından rapor incelenerek şartlara uygun görülürse onaylanacaktır. Kurum raporu onaylarda PTT’ye ödeme talimatı gönderecek ve işçiyi SMS yolu ile bilgilendirecektir. Bu şekilde işçinin ödeneği alması sağlanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken konu, işçiye SMS geldikten sonra hızlı davranılmasıdır. Ücret hesaba geçtikten sonra belirli bir zaman zarfı içerisinde almak gerekmektedir. Aksi takdirde PTT, ödeneği  SGK’ya geri gönderilecektir. Bu nedenle; SMS geldikten sonra ödemenin PTT’den ivedi olarak alınması önem arz etmektedir.

İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklı her türlü zararın giderilmesi için randevu alabilirsiniz.

Hizmet Tespit Davası ve Şartları

Hizmet tespit davası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve GSS Kanunu’nun 86. maddesinin 9. fıkrası ile düzenleme altına alınmıştır. Söz konusu madde şu şekildedir:

Aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak, alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır.

Diğer bir deyişle; işçinin sigortalı olarak SGK’ya bildirilmemesi, sigorta priminin hiç ödenmemesi veya eksik ödenmesi gibi hallerde hizmet tespit davası açılmaktadır. Aynı zamanda SGK’ya bildirilen ücretin düşük olması da işçiler açısından problem yaratmaktadır. Nitekim, işverenler sigorta primini de olması gerekenden daha az miktarda gösterebilmektedir. Bunun yanı sıra, sigortalılık gün sayısının SGK’ya eksik bildirilmesi durumlarında da işçiler zarara uğramaktadır. Bu zararları ve kayıpları telafi etmek için açılan davalara hizmet tespiti davası denilmektedir.

Hizmet Tespit Davası Hangi Amaçla Açılır?

Hizmet tespit davası, 5510 sayılı Kanunla kapsama alınmış sigortalı çalışmaların tespitine yönelik bir davadır. Kanundaki işbu düzenlemenin gayesi sigortasız (kayıt dışı) bir şekilde istihdamın önlenmesidir. Hizmet tespit davasının ile; davacı işçi ile davalı işveren arasındaki hizmet sözleşmesi dayanak gösterilerek iş ilişkisinin var olduğu iddia edilmektedir. Bu davayla hizmetin gerçekleştiği tarihler arasında ve belirlenen ücret karşılığında bir iş ilişkisinin mevcudiyetinin tespiti  talep edilmektedir.

Hizmet Tespit Davasının Tarafları

Hizmetin tespitini talep ve dava hakkı sigortalı işçiye ait olmakla birlikte, sigortalı ölmüşse hak sahipleri de bu davayı açabilme hakkına haiz olmaktadırlar. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hizmet tespiti davasında davalı olarak gösterilmesi mümkün olmamakla birlikte ancak fer’i müdahil olarak davada yer alabilmektedir.

5510 sayılı kanunun 86/9. maddesinde hizmet tespit davası için görevli mahkemenin iş mahkemesi olduğu düzenleme altına alınmıştır. Yetkili mahkeme ise davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesi olup, dava işverenin bulunduğu yer mahkemesinde veya işin yapıldığı yer mahkemesinde açılabilir.

Hizmet Tespit Davasında Zamanaşımı Süresi

5510 sayılı Kanun’un 86/9’a maddesine göre hizmet tespit davası açmak için hizmetlerin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıllık bir süre öngörülmüştür. Söz konusu bu süre bir zamanaşımı süresi değil, hak düşürücü süredir. Hakim hak düşürücü süreyi resen dikkate alacaktır. Aynı zamanda taraflar da her zaman bu itirazi ileri sürebilecektir.

Hizmet Tespit Davasında İspat Yükü

Hizmet tespit davalarında ispat yükümlülüğü işçidedir. İşçiler söz konusu süre içerisinde aynı işyerinde çalıştıklarını tanık ya da başta delillerle ispat etmek zorundadırlar. İşçinin davalı işyerinde beraber çalıştığı çalışma arkadaşları (bordro tanığı) davada tanık olarak dinlenebilmektedir. Aynı zamanda mahkeme çevre işyerlerinde çalışanları ve işyeri sahiplerini de tanık olarak dineyebilmektedir. Bununla birlikte ayrıca dava kamu düzenini ilgilendirdiğinden Mahkemenin de re’sen araştırma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Hizmet Tespit Davası Açmadan Önce Arabuluculu Başvurusu Gerekir Mi?

Hizmet tespiti davaları zorunlu arabulucuğa tabi davalardan değildir.

İş Hukuku Sertifikası
İş Hukuku Sertifikası

Hizmet Tespit Davası Açabilmenin Şartları nelerdir?

 • Sigortasız bir çalışmanın, eksik sigorta primine esas kazancın ya da eksik günle çalışmanın bulunması.
 • Daha önceden açılmış aynı nitelikte kesinleşmiş bir davanın olmaması gerekmektedir.
 • İşyeri 5510 Sayılı Kanun hükümlerine uygun şartları sağlayan işyerlerinden olmalıdır.
 • İşçinin sigortasız olarak çalışması ve bu hususun SGK tarafından daha önce tespit edilmemiş olması gerekir,
 • Davalı işyeri ile beraber SGK da hasım olarak gösterilmelidir.
 • Dava, hak düşürücü süre dolmadan açılmalıdır.

Hizmet Tespit Davasının Sonuçları

İş Hukuku Avukatı
İş Hukuku Avukatı

Hizmet tespit davasında tespit edilen hususlar şunlar olabilmektedir:

 • sigortalı olarak bildirilmeyen süre
 • yeni prim ödeme gün sayısı
 • o günlerdeki prime esas kazanç

SGK, işverenin bildirmediği döneme ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesini talep edebilmektedir. Aynı zamanda işverenin bildirmediği dönemin primleri, gecikme zammı ve gecikme cezası işverenden tahsil etmektedir.

İşveren bunun yanında bu süre içerisinde vergi dairesine ödenmeyen gelir vergisini de ödemek zorundadır.  Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi bu süre içerisinde işveren hakkında ceza kesebilmektedir. Cezalar; yanlış beyanda bulunmaktan ya da hiç beyanda bulunmamaktan kaynaklanmaktadır.  Cezaya hükmedilmesi halinde işverenin işbu cezayı da ödeme zarureti hasıl olacaktır.

 

Hizmet Tespit Davası
Hizmet Tespit Davası
Hizmet tespit davası
Hizmet tespit davası

 

 

Kadroya Geçmeden Önceki Çalışmaların Dahil Edilmesi

 

ÖZET: Mahkemece davacının kadroya geçirilmeden evvelki çalışmalarının çalışma süresine dahil edilmesi suretiyle derece ve kademesinin belirlenerek eğer var ise fark alacaklarının hüküm altına alınması gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi isabetsiz olmuştur. O halde tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

DEVAMI… “Kadroya Geçmeden Önceki Çalışmaların Dahil Edilmesi”