Babalık Davası

Babalık davası, evlilik dışında doğan bir çocuğun genetik babasının hükmen belirlenmesi amacına yönelen bir dava olup dava sonucunda mahkemece verilen hüküm babalık hükmüdür. Çocuk ile ana arasında soybağı doğum ile kurulur.( TMK m.282/I) Baba ile çocuk arasına soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hakim hükmü ile kurulur. (TMK m.282/II) Soybağının tespitine ilişkin davalardan olan babalık davası, evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasındaki hukuki anlamda soybağının kurulmasına mahkemece karar verilmesidir. DEVAMI… “Babalık Davası”

Babalık Davasında Hak Düşürücü Süre Söz Konusu Değildir

Somut olay yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda değerlendirildiğinde, Anayasa Mahkemesi’nin Türk Medeni Kanunu’nun 301/4.maddesi hakkındaki iptal kararı yürürlüğe girmiş olduğundan, çocuk tarafından açılan babalık davasında artık herhangi bir hak düşürücü süre sözkonusu değildir. DEVAMI… “Babalık Davasında Hak Düşürücü Süre Söz Konusu Değildir”

Soybağının Reddi Davası Açma Süresi Ergin Olunca İşlemeye Başlar

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 289. maddesinde; kocanın, doğumu ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı sırada başka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl, çocuğun ise ergin olduğu tarihten başlayarak en geç bir yıl içinde soybağının reddi davasını açmak zorunda olduğunu, gecikme haklı bir sebebe dayanıyorsa, bir yıllık süre bu sebebin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlayacağını, 291. maddesinde ise; dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi ya da sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi hâllerinde kocanın altsoyunun doğumu ve kocanın ölümünü öğrenmelerinden başlayarak bir yıl içinde soybağının reddi davası açabileceklerini hükme bağlamıştır. DEVAMI… “Soybağının Reddi Davası Açma Süresi Ergin Olunca İşlemeye Başlar”

Mirasta Mal Paylaşımı ve Zümre Sistemi

Mirasın mal paylaşımı hesaplaması ve kimlerin hangi oranda miras hissesine sahip olacağına ilişkin düzenlemeler Türk Medeni Kanunu‘nda yer almaktadır. Söz konusu hükümler, vefat eden kişinin sağ olan yakınlarının yakınlık derecesine göre mirasın paylaşımını ele almaktadır. Buna göre, Türk Hukuku’nda zümre sistemi geliştirilmiş olup, bir zümrede yaşayan mirasçıların bulunması halinde, miras hakkı diğer zümreye geçememektedir. DEVAMI… “Mirasta Mal Paylaşımı ve Zümre Sistemi”

Mirasçılık Belgesi – Veraset İlamı Nedir, Nasıl Alınır?

Miras veya terekenin mirasçılara geçmesine rağmen terekede yer alan mal ve haklar üzerinde mirasçıların tasarrufta bulunabilmeleri için, bunların mirasçılık sıfatlarının miras hukuku uyarınca ispat edilmesi gerekir. Mirasçıların mirasçılık sıfatlarını ispat etmelerine ve bu sıfatla terekede yer alan mal ve haklar üzerinde tasarrufta bulunmalarına hizmet eden bir belgeye ihtiyaç vardır. Mirasçılık belgesi veya eski ifadeyle veraset ilamı Türk Medeni Kanunu‘nun 598. maddesinde düzenlenmiştir. Madde; mirasçılara, bu amaçla başvurmaları halinde sulh hukuk mahkemesince veya noterlik tarafından mirasçılık belgesi adı verilen bir belge verileceğini öngörmektedir. DEVAMI… “Mirasçılık Belgesi – Veraset İlamı Nedir, Nasıl Alınır?”