Noterde Yapılmayan Araç Satış Sözleşmesinde Bedelin Ödendiği İddiası Bakımından Yemin Deliline Dayanılması

ÖZET: Davacı davalılardan …’a ait …plakalı aracı adî araç satım sözleşmesi ile aldığını, … YTL olan satış bedelini taksitle ödediği halde noterden resmî satış yapılmadığını belirterek yaptığı ödemelerin tahsilini istemiştir. Yapılan yargılamada davacı … tarihli adî şekilde yapılmış araç satış sözleşmesinde belirlenen satış bedelini davalı …’a ödediğini yazılı delille ispatlayamamıştır. Ancak davacı bu iddiasını ispat için yemin deliline de dayanmıştır. Mahkemece davacıya ödeme vakıasını ispat için davalı …’a yönelik olarak yemin deliline dayanıp dayanmayacağı sorulup, yemin deliline dayandığı takdirde davalı …’un usulüne uygun yemin davetiyesi ile duruşmaya çağrılması ve hâsıl olacak sonuca göre davacı ödemelerini ispat edebilirse bu kere adî yazılı şekilde araç satışı ve vaadi yapılamayacağından geçersiz sözleşme gereğince herkesin aldığını geri vermek zorunda olduğu ilkesi de gözönünde bulundurularak varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken davanın … yönünden reddi doğru olmamış, hükmün bozulması gerekmiştir.

T.C YARGITAY
19.Hukuk Dairesi
Esas: 2018/ 2200
Karar: 2019 / 2939
Karar Tarihi: 06.05.2019

(6100 S. K. m. 371)

Dava: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonucunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Karar: Davacı vekili, davalıların leasingli olarak …plaka sayılı dorseyi 2008 yılında sattıklarını, davalıların 1 yıl içinde devri vaat ve taahhüt etmelerine rağmen aradan geçen 6 yılda bu edimlerini yerine getirmediklerini iddia ederek 38.000,00 TL alacağının davalılardan müştereken ve müteselsilen yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı … vekili, davacı ile davalı arasında hukukî bir ilişki bulunmadığını, davalının ağır vasıta alım satım komisyoncusu olduğunu, tarafların sadece davalıya ait antetli kağıda davalının işyerinde diğer davalı ile dorse alım satımı hususunda anlaştıklarını, aracın diğer davalı tarafından satıldığını, davacı ve diğer davalıdan bu satım nedeniyle herhangi bir komisyon ücreti de almadığını da savunarak davanın reddini istemiştir.

Diğer davalı davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, satış sözleşmesinde davalılardan …’ın herhangi bir imzasının bulunmadığı, alacak miktarı göz önünde bulundurulduğunda davanın yazılı delillerle ispatlanması gerektiği, davacı vekilinin 24/12/2015 havale tarihli Uyap üzerinden gönderdiği beyan dilekçesinde 10.000,00 TL’nin elden davalı …’a ödendiğini geri kalan kısmın ise taksit tutarı 1.245,00 TL olacak şekilde davacı ve onun yakınları tarafından davalı … ve oğlu … adına yatırıldığı beyanın … … şubesinden ödemeye ilişkin getirtilen dekontların incelenmesinden ödemelerin davacı tarafından yapıldığının ispatlanamadığı gerekçesiyle davalı … yönünden pasif husumet yokluğu, diğer davalı yönünden ise ispatlanamayan davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

1) Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2) Davacı davalılardan …’a ait …plakalı aracı adî araç satım sözleşmesi ile aldığını, 37.350,00 YTL olan satış bedelini taksitle ödediği halde noterden resmî satış yapılmadığını belirterek yaptığı ödemelerin tahsilini istemiştir. Yapılan yargılamada davacı 08/09/2008 tarihli adî şekilde yapılmış araç satış sözleşmesinde belirlenen satış bedelini davalı …’a ödediğini yazılı delille ispatlayamamıştır. Ancak davacı bu iddiasını ispat için yemin deliline de dayanmıştır. Mahkemece davacıya ödeme vakıasını ispat için davalı …’a yönelik olarak yemin deliline dayanıp dayanmayacağı sorulup, yemin deliline dayandığı takdirde davalı …’un usulüne uygun yemin davetiyesi ile duruşmaya çağrılması ve hâsıl olacak sonuca göre davacı ödemelerini ispat edebilirse bu kere adî yazılı şekilde araç satışı ve vaadi yapılamayacağından geçersiz sözleşme gereğince herkesin aldığını geri vermek zorunda olduğu ilkesi de gözönünde bulundurularak varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın … yönünden reddi doğru olmamış, hükmün bozulması gerekmiştir.

Sonuç: (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 06.05.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.