Elektrikli Bisikletin Motor Gücünün 50 CC’nin Altında Olması Halinde Güvence Hesabına Başvurulamayacağı

2918 sayılı ….nın 91. Maddesinde motorlu araçların trafik sigortası yaptırmalarının zorunlu olduğu, … Yönetmeliği’nin 9.maddesinde trafik sigortası bulunmayan araçların neden olduğu bedensel zararlar için Güvence Hesabına başvurulabileceği, motorlu bisikletin tanımının yapıldığı 2918 sayılı ….nın 3.maddesinde de, silindir hacmi 50cc küpü geçmeyen içten patlamalı motorla donatılmış ve imal hızı saatte 50 km az olan bisiklet olduğu, 2918 sayılı Yasanın 103.maddesinde de motorsuz taşıtlar ile motorlu bisiklet sürücülerinin hukuki sorumluluğunun genel hükümlere tabi bulunduğu öngörülmüştür.

T.C YARGITAY
17.Hukuk Dairesi
Esas: 2017/ 4671
Karar: 2017 / 10948
Karar Tarihi: 27.11.2017

(2918 S. K. m. 91, 103) (YHGK 15.06.2011 T. 2011/17-142 E. 2011/411 K.) (YHGK 22.02.2012 T. 2011/17-787 E. 2012/92 K.) (YHGK 16.01.2013 T. 2012/17-1491 E. 2013/74 K.)

Dava: Taraflar arasındaki trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı … vekili ve davalı … Anonim Şirketi vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Karar: Davacılar vekili; davacıların desteği olan …’ın 28/01/2015 tarihinde kendi sevk ve idaresindeki davalı … şirketine sigortalı motosikleti ile seyir halindeyken Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası bulunmayan elektrikli bisiklet sürücüsünün çarpması sonucu meydana gelen kazada vefat ettiğini belirterek davacıların herbiri için 1.000’er TL olmak üzere toplam 3.000,00 TL maddi tazminatın … limitini aşmamak kaydıyla kaza tarihinden, aksi halde dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan tahsilene karar verilmesini talep etmiştir.

Davacılar vekili, 29.01.2016 havale tarihli dilekçesi ile dava değerini davacı … için 203.503,88 TL, … için 9.127,30 TL ve … için 25.788,54 TL olarak ıslah etmiştir.

Davalı … vekili; kazaya sebebiyet verdiği ve sigortasız olduğu iddia edilen taşıt olan elektrikli bisikletin trafik sigortası yaptırma zorunluluğu bulunan motorlu taşıtlardan olup olmadığının tespiti gerektiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı … Anonim Şirketi vekili; tarafların meydana gelen kazada kusur oranlarının ve davacıların destek zararlarının oluşup oluşmadığının bilirkişilerce tespit edilerek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kabulü ile davacı … için 50.875,97 TL, davacı … için 2.281,83 TL, davacı … için 6.697,14 TL destekten yoksun kalma tazminatının davalılardan … … A.Ş.’den; davacı … için 152.627,91 TL, davacı … için 6.845,48 TL, davacı … için 20.091,41 TL destekten yoksun kalma tazminatının davalılardan Güvence Hesabından dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilerek davacılara verilmesine karar verilmiş; hüküm davalı … vekili ve davalı … Anonim Şirketi vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, özellikle, davacıların talebinin doğrudan kendileri üzerinde doğan destekten yoksunluk zararına ilişkin olması, bu zararın oluşumundaki desteğin kusurunun davacılara yansıtılamayacağı, sürücü desteğin kusurunun onun desteğinden yoksun kalan davacıları etkilemeyeceğine ilişkin HGK’nun 15.6.2011 gün ve 2011/17-142 Esas-411 Karar, HGK’nun 22.2.2012 gün 2011/17-787 Esas- 2012/92 Karar, HGK’nun 16.1.2013 gün ve 2012/17-1491 Esas- 2013/74 Karar sayılı ilamları uyarınca davalının tazminattan sorumluluğuna hükmedilmesinde ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre; davalı …Ş. Vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminat istemine ilişkindir.

2918 sayılı ….nın 91. Maddesinde motorlu araçların trafik sigortası yaptırmalarının zorunlu olduğu, … Yönetmeliği’nin 9.maddesinde trafik sigortası bulunmayan araçların neden olduğu bedensel zararlar için Güvence Hesabına başvurulabileceği, motorlu bisikletin tanımının yapıldığı 2918 sayılı ….nın 3.maddesinde de, silindir hacmi 50cc küpü geçmeyen içten patlamalı motorla donatılmış ve imal hızı saatte 50 km az olan bisiklet olduğu, 2918 sayılı Yasanın 103.maddesinde de motorsuz taşıtlar ile motorlu bisiklet sürücülerinin hukuki sorumluluğunun genel hükümlere tabi bulunduğu öngörülmüştür.

Dosya kapsamından söz konusu elektrikli bisikletin trafik sigortası yaptırması zorunlu bir araç olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Mahkemece, hükme esas alınan hesap bilirkişi raporunda “Ancak, azami gücü 0,25 KW ve üzerinde olan elektrikli bisikletlerin tescile tabi olduğu, sürücülerinin (A) sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerektiği, tescilsiz elektrikli bisikletin sadece markasının kuba olduğu bilgisinin hazırlık evrakında yer alsa da tescil kaydı bulunmayan elektrikli bisikletin azami gücünün 0,25 KW ve üzerinde olduğu bilgisine ulaşılamamış olup toplanacak delillerle dava dışı sürücü … idaresindeki tescilsiz elektrikli bisikletin azami gücünün 0,25 KW ve üzerinde olduğunun ispatlanması halinde Güvence Hesabının kaza tarihindeki … poliçe teminat limitleri kapsamında sorumlu tutulabileceği” kanaati bildirilmiş olup hesaplama yapılmışsa da bu hususta yapılan inceleme hüküm vermeye yeterli değildir.

Bu durumda mahkemece, konusunda uzman makine mühendisi bilirkişiden tescilsiz ve plakasız elektrikli bisiklet üzerinde keşif yapılarak 50 cc’nin altında olup olmadığı araştırılarak husumet belirlenmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı hüküm verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

3-)Bozma neden ve şekline göre, davalı … vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Sonuç: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı …Ş. vekilinin temyiz itirazının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı … vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle bozma neden ve şekline göre davalı … vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı …’na geri verilmesine, aşağıda dökümü yazılı 3.118,69 TL kalan harcın temyiz eden davalı … AŞ’den alınmasına 27.11.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.