Haksız Rekabet Davası

 

ÖZET: Davacının, davalı T. ile ortak olduğu ltd. şirket 12.2.1997 tarihinde, davalı anonim şirket ise 20.8.1997 tarihinde kurulmuş ve 9.9.1997 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiştir. Bu tarihte davacı ile davalı T. evlidir ve davacı gerek limited şirket ortağı olarak gerekse T. ile evliliği dolayısıyla davalı anonim şirketin kurulmuş olduğundan haberlidir ve eşi T.’ın davalı şirkette yönetici olduğunu bilmektedir. Bu konuda önceden herhangi bir itirazda bulunduğunu belgelemeyen ve 10.12.1997 tarihinde boşanmasını müteakip 20.2.1998 tarihinde, anonim şirketin kurulmasından aylar sonra iş bu davanın açılmış olması iyiniyet kurallarına aykırı olup, davanın davalı anonim şirket yönünden tümden reddi gerekir.

T.C. YARGITAY

11.Hukuk Dairesi
Esas: 2000/336
Karar: 2000/1948
Karar Tarihi: 07.03.2000
HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ DAVASI – MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – ANONİM ŞİRKETİN KURULMASINDAN AYLAR SONRA DAVANIN AÇILMIŞ OLMASI – İYİNİYET KURALLARINA AYKIRILIK

(6762 S. K. m. 547, 1460) (1086 S. K. m. 432) (743 S. K. m. 2)

Dava: Taraflar arasındaki davanın Antalya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce görülerek verilen 10.6.1999 tarih ve 1998/335-1999/644 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi duruşmalı olarak taraf vekilleri tarafından istenmiş olmakla duruşma için belirlenen 7.3.2000 günde davacı avukatı Mine Güllü Pekar ile davalı avukatı Baştuğ Çalışır gelip, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraflar avukatları dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Ömer Özdemir tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, müvekkilinin davalı Tarık’ın ortak müdürü Ltd. Şti.nin ortağı bulunduğunu, davalı Tarık’ın aynı konuda faaliyet gösteren Aspar 2… A.Ş.yi kurarak şirkete yönetici olup, davalıların rekabet yasağına aykırı davrandıklarını ileri sürerek, haksız rekabetin önlenmesini, 5 milyar lira maddi ve manevi tazminat talep etmiştir.

Davalı Aspar 2… A.Ş. vekili, davacının müvekkili şirkete ortak olmayı istemeyip, boşandığı eski eşi davalı Tarık’ın ortak olarak kurduğunu müvekkili şirketin varlığını bildiği halde, boşanmayı müteakip bu davayı açmakta kötü niyetli olduğunu, savunmuştur.

Davalı Tarık Avcı davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere ve dosya kapsamına göre, davalı Tarık’ın davacı ile ortak olduğu limited şirketin müdürü de olduğunu aynı konuda faaliyet gösteren davalı şirketi kurarak yöneticiliğini yaptığı, tüm faaliyetleri Anonim Şirkete yoğunlaştırdığı her iki şirketin isminin ve konusunun iltibasa mahal verdiği, davacının maddi zararları kanıtlayamadığı gerekçesiyle, Aspar As Gıda Tekstil Pazarlama İthalat İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.nin Aspar isminin davalı Anonim Şirket tarafından kullanıldığı gerekçesiyle Aspar isminin kullanılmasının önlenmesine, 1 milyar lira manevi tazminatın davalılardan alınarak davacının ortak olduğu anılan şirkete verilmesine karar verilmiştir.

Kararı taraflar temyiz etmişlerdir.

1- Mahkeme kararı davacıya 4.8.1999 tarihinde, davalı Tarık Avcıya ise 22.7.1999 tarihinde, davalı Tarık Avcı’ya ise 22.7.1999 tarihinde tebliğ edilmiştir. TTK.nun 1460. maddesi uyarınca şirket ortaklarının birbirlerine karşı açtıkları davalarda <Basit Yargılama Usulü> uygulanır ve Adli Tatil’de süreler işler. Mahkeme kararını davacı 13.9.1999 tarihinde davalı Tarık Avcı ise 6.9.1999 tarihinde temyiz etmişlerdir. Bu durumda davacının Tarık Avcı aleyhinde kurulan hükme yönelik temyiz istemi ile, davalı Tarık’ın da aleyhinde kurulan hükme yönelik temyiz istemi 15 günlük yasal temyiz süresi asılarak yapıldığından, HUMK.nun 432/4.maddesi gereğince, davacının Tarık’a yönelik temyiz istemi ile, davalı Tarık’ın aleyhindeki hükme ilişkin temyiz isteminin reddi gerekmiştir.

2- Dava, davacı ile aynı limited şirkette ortak-müdür olan davalı Tarık’ın davalı Anonim Şirkette yönetici sıfatıyla görev alması nedeniyle TTK.nun 547.maddesine aykırı davranıştan kaynaklanan haksız rekabetin önlenmesi, maddi ve manevi tazminat isteğine ilişkindir.

Davacının, davalı Tarık ile ortak olduğu Ltd. Şti. 12.2.1997 tarihinde, davalı anonim şirket ise 20.8.1997 tarihinde kurulmuş ve 9.9.1997 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiştir. Bu tarihte davacı ile davalı Tarık evlidir ve davacı gerek Limited şirket ortağı olarak gerekse Tarık ile evliliği dolayısıyla davalı anonim şirketin kurulmuş olduğundan haberlidir ve eşi Tarık’ın davalı şirkette yönetici olduğunu bilmektedir. Bu konuda önceden herhangi bir itirazda bulunduğunu belgelemeyen ve 10.12.1997 tarihinde boşanmasını müteakip 20.2.1998 tarihinde, anonim şirketin kurulmasından aylar sonra iş bu davanın açılmış olması, MK.nun 2.maddesinde öngörülen iyiniyet kurallarına aykırı olup, davanın davalı anonim şirket yönünden tümden reddi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, davacının davalı şirkete yönelik tüm temyiz itirazlarının reddi, davalı şirketin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davalı yararına bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacının Tarık Avcı, hakkında kurulan hükme yönelik, davalı Tarık Avcı hakkında kurulan hükme yönelik, davalı Tarık Avcı’nın da aleyhinde kurulan hükme yönelik temyiz istemlerinin HUMK.nun 432/4. maddesi uyarınca reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle kararın davalı şirket yararına BOZULMASINA, 65.000.000 lira duruşma vekillik ücretinin davacıdan alınarak davalı Tarık’a verilmesine, keza 65.000.000 lira duruşma vekillik ücretinin de davacıdan alınarak davalı şirkete verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 710.000 lira temyiz ilam harcının temyiz eden Tarık’tan alınmasına, aşağıda yazılı fazla alınan 6.920.000 lira harcın isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden Aspar’a iadesine, 07.03.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

Write a Comment