Ecza Deposunda Görülen İşlerin Grev Yasağı Kapsamında Olması

ÖZET: Ecza deposunda görülen işlerin eczanelerden daha kapsamlı ve eczanelere eş değer işyerleri olduğundan grev ve lokavt yasağı kapsamındadır. Dava konusu ecza deposu işyerinin grev ve lokavt yasağı kapsamında olan yerlerden kabulü gerekir iken davanın reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

T.C YARGITAY
9.Hukuk Dairesi
Esas: 2009/ 13056
Karar: 2009 / 9055
Karar Tarihi: 31.03.2009

Dava: Davacı, işyerinin grev yasağı kapsamında olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi N. Çoruh tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Dava niteliği itibarıyla ecza deposu olan S.S. İzmir Eczacılar Üretim Temin ve Dağıtım Kooperatifi işyerinin 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca grev ve lokavt yasağı kapsamında olan işyerlerinden olup olmadığının tespitine ilişkindir.

Davacı işveren, davalı sendika ile aralarında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlık ile sonuçlandığını, Resmi Arabulucu Raporunun tebliğ edilmesi üzerine Sendika Genel Yönetim Kurulu’nca 22 4.2008 tarih ve 31 sayılı grev kararı alınıp kendilerine 24.4.2008 tarihinde tebliğ ettiğini, grev uygulamasına konu işyerinin ecza deposu olduğunu belirterek 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca grev ve lokavt yasağı kapsamında olan işyerlerinden olduğunun tespitini talep etmiştir.

Davalı sendika, davalı kooperatife ait işyerinin ecza deposu olup ilaç dağının işyeri olduğu, yasada da ilaç üretim ve dağıtım işlerinin görüldüğü işyerlerinin grev ve lokavt yasağı olan işyerlerinin dışında tutulduğunu, ecza deposunun eczane statüsünde olmadığını, eczanelerin grev sırasında başka dağıtım firmasından eczalarını alabileceğini dolayısıyla işyerindeki grevin halkın sağlığını etkilemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece davacı kooperatifin eczacıların hak ve çıkarları için kurulmuş olduğu, eczacıların bu işyerinde grev olması halinde başka bir dağıtım şirketinden ilaçları temin edebilecekleri ve karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nitelikte ise Bakanlar Kumlu tarafından ertelenebileceğinden davacı işyerinin 2822 S.Y.’nın 30. maddesinde düzenlenen ….sağlıkla ilgili…. grev ve lokavt yasağı kapsamında bulunan işyerlerinden olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı, eczaneler gibi ifadesi ile grev ve lokavt yasağı kapsamının genişletildiğini, 2822 S.Y.’ın 33. maddesinde Bakanlar Kurulunun hangi hallerde başlamış bir grev ve lokavt ertelenebileceğinin belirtildiğini, mahkemenin bu konudaki yorumunun aynı yasanın 29, 30, 31, 32. maddelerine gerek bırakmadığını, keza ilaçların miyatlı olması ve depolarda saklanmasını gerektirdiği, hiçbir eczanenin de böyle bir deposunun bulunmadığı gibi bir grev anında eczanelerde ecza malzemesi temininde sıkıntı yaratacağım belirterek kararı temyiz etmiştir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki 2822 sayılı Kanunun 30. maddesinde grev ve lokavt yasağı kapsamında olan işyerleri sınırlı olarak sayılmamıştır. Aksine anılan maddenin birinci bendinde yer alan … Eczaneler gibi….” ifadesi ile sağlık ile ilgili olarak sayılan işyerleri ile benzer nitelikte olan yerlerin de grev ve lokavt yasağı kapsamında olduğunu kabul etmek gerekir.

6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 1. maddesinde Eczacılık; eczane, ecza deposu, ecza dolabı… gibi müesseseler açmak ve işletmek… olarak tanımlanmıştır. Söz konusu yasanın bütünü incelendiğinde ecza deposu ve eczanelerin faaliyetleri, görülen işlerin niteliği, işletilme ve denetim koşulları bakımından aynı hukuki düzenlemeye tabi oldukları saptanmaktadır, Keza “Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelikte de ecza depolarının eczanelerden farklı olarak sadece toptan ecza ticaretinin yapıldığı işyerleri olup, bu işyerlerinde izin alınmak suretiyle gerektiğinde ihtiyaç sahiplerine doğrudan dağıtım ve satış yapılabileceği belirtilmiştir.

Sonuç itibarıyla ecza deposunda görülen işlerin eczanelerden daha kapsamlı ve eczanelere eş değer işyerleri olduğundan grev ve lokavt yasağı kapsamındadır.

Böyle olunca dava konusu ecza deposu işyerinin grev ve lokavt yasağı kapsamında olan yerlerden kabulü gerekir iken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 31.03 2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

(2822 S. K. m. 29, 30, 31, 32, 33) (6197 S. K. m. 1)