Alacağın Temliki

ALACAĞIN TEMLİKİ

Prof. Dr. Nisim FRANKO*

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi – Yıl 1994, Cilt 49 , Sayı 01, S. 177 – 197

1- MEFHUM

Borç münasebetinin tarafları, biri aktif süje diğeri pasif süje olmak üzere iki kişiden ibarettir. Bunlarda, aktif süje alacaklı; pasif süje borçludur. Umumiyetle, alacaklı ile borçlu arasında doğmuş olan hukuki rabıta sona erinceye kadar, değişmezler. Başka bir tabirle, borç sona erinceye kadar, onu kuran taraflar değişmez. Ancak bu husus, zaruri değildir. Gerçekten, alacak iktisadi bir kıymet ifade ettiğine göre bu alacağın sahibi bulunan kimsenin (alacaklının) bu alacağını başkasına devretmesi mümkündür. Bu durumda, kurulan borç münasebetinde, borçlu aynı kaldığı halde alacaklı değişmiş olur.(1) DEVAMI… “Alacağın Temliki”