Özel Hastane Faaliyet Göstermese Dahi Ruhsatnamesi Haczedilebilir

Dava, hastane ruhsatnamesi üzerine konulan haczin kaldırılması istemine ilişkindir. Olayda, Hastanenin faaliyetinin askıya alındığı, icra müdürlüğünün haciz yazısı üzerine Sağlık Müdürlüğü’nün cevabi yazısı ile; ruhsatı iki yıl süre ile askıya alınan borçlu şirket bünyesindeki Hastanenin Yönetim Sistemi kayıtlarına haciz işlendiğinin bildirildiği görülmektedir. Satış işlemleri 21/03/2014 tarihinden önce başlatılmış ise, talep tarihinde aktif olarak faaliyet gösterme şartı aranmaksızın ruhsat devrinin gerçekleştirilebileceği ve haciz tarihi itibarı ile de değişiklik öncesi mevcut bulunan yönetmelikte aktif olarak faaliyet gösterme şartı aranmadığı hususları gözetildiğinde, özel hastane ruhsatnamesinin haczi mümkündür. Aksinin kabulü hak kaybına neden olur. DEVAMI… “Özel Hastane Faaliyet Göstermese Dahi Ruhsatnamesi Haczedilebilir”