İdari İşlemde Başvuru veya Yargı Yolunun Gösterilmemesi Halinde Dava Açma Süresinin İşlememesi

Devletin, işlemlerinde, bireylerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorunda olduğunu düzenleyen Anayasa`nın 40. maddesinin ikinci fıkrasının, ayrı bir yasal düzenlemenin varlığını gerektirmeyen, doğrudan uygulanabilir nitelik taşımasından dolayı, yasama, yürütme ve yargı organlarının, idare makamlarının ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının işlemlerinde, bu işlemlere karşı başvurulacak idari mercileri ve kanun yolları ile sürelerini belirtmesi zorunludur.

DEVAMI… “İdari İşlemde Başvuru veya Yargı Yolunun Gösterilmemesi Halinde Dava Açma Süresinin İşlememesi”