Kişisel İlişki Düzenlenirken Ana Ve Baba Duyguları Tatmin Edilir

Kişisel ilişki düzenlemesinde çocuğun menfaatleri yanında analık ve babalık duygularının tatmini de esastır. Ortak çocuk … 2014 doğumludur. Mahkemece baba ile ortak çocuk … arasında; çocuk 4 yaşına gelinceye kadar her ayın birinci ve üçüncü hafta sonları yatısız olacak şekilde; çocuk 4 yaşını doldurduğunda ise her ayın birinci hafta sonları yatılı olacak şekilde kişisel ilişki kurulmuştur. Değişen koşullar, çocuğun yaşı ve eğitim durumu gözetilerek kişisel ilişki düzenlemesi ileriki yıllarda her zaman yeniden istenebileceğinden ortak çocuk … ile baba arasında kademeli bir şekilde ileriki yıllardaki ilişkinin ne şekilde gerçekleştirileceğinin belirlenmesi doğru olmamıştır. Ayrıca babanın 19.07.2016 tarihinde tutuklandığı ve hüküm özlü olarak cezaevinde bulunduğu anlaşılmaktadır. 

T.C YARGITAY
2.Hukuk Dairesi
Esas: 2018/ 848
Karar: 2018 / 3192
Karar Tarihi: 13.03.2018

(4721 S. K. m. 182)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı erkek tarafından, her iki dava yönünden, davalı-davacı kadın tarafından ise tazminat miktarları yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-davacı kadının tüm, davacı-davalı erkeğin ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Kişisel ilişki düzenlemesinde çocuğun menfaatleri yanında analık ve babalık duygularının tatmini de esastır. Ortak çocuk … 2014 doğumludur. Mahkemece baba ile ortak çocuk … arasında; çocuk 4 yaşına gelinceye kadar her ayın birinci ve üçüncü hafta sonları yatısız olacak şekilde; çocuk 4 yaşını doldurduğunda ise her ayın birinci hafta sonları yatılı olacak şekilde kişisel ilişki kurulmuştur. Değişen koşullar, çocuğun yaşı ve eğitim durumu gözetilerek kişisel ilişki düzenlemesi ileriki yıllarda her zaman yeniden istenebileceğinden ortak çocuk … ile baba arasında kademeli bir şekilde ileriki yıllardaki ilişkinin ne şekilde gerçekleştirileceğinin belirlenmesi doğru olmamıştır. Ayrıca babanın 19.07.2016 tarihinde tutuklandığı ve hüküm özlü olarak cezaevinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece velayeti davalı-davacı anneye verilen ortak çocuklarla baba arasında kişisel ilişki kurulmuş ise de, babanın cezaevinde tutuklu bulunduğu dikkate alındığında kişisel ilişki tesisine dair hükmün infaz kabiliyetinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Açıklanan nedenlerle cezaevi idaresinden görüş günleri de sorulmak suretiyle yatılı kalmayacak ve infazı kabil olacak şekilde kişisel ilişki kararı verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın ….’ye yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 143.50 TL temyiz başvuru harcı peşin yatırıldığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran ….’a geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 13.03.2018 (¤¤)