Babalık Davasında Özel Yetkili Vekaletname Gerekir

Babalık davası, şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hakkın kullanımı niteliğindedir. Davanın vekil eliyle açıldığı hallerde, vekile bu konuda özel yetki verilmiş olması gerektiğinden (HMK.m.74), duruşmaya katılıp beyanda bulunan davacılardan … ile … dışındaki davacılar… ve … adına babalığın tespiti başvurusunda bulunan Av. …’ın vekaletnamesindeki bu husustaki eksikliğin tamamlanması için uygun süre verilmesi veya davacı asiller …’un yapılan işlemleri kabul ettiklerini dilekçeyle mahkemeye bildirmelerinden,

T.C YARGITAY
8.Hukuk Dairesi
Esas: 2017/ 6576
Karar: 2017 / 17673
Karar Tarihi: 28.12.2017

1-Dava, yargılama sırasında Cumhuriyet Savcısına usulüne uygun olarak ihbar edilmediğine göre kararın Cumhuriyet Savcısına tebliği zorunludur. Cumhuriyet savcısına yapılacak tebligatın usulü 7201 sayılı Tebligat Kanununun 43’ncü ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 65’nci maddesinde gösterilmiştir. Buna göre “Cumhuriyet savcılığına yapılacak tebligat, tebliğ olunacak varaka aslının kendisine gösterilmesi suretiyle olur. Bu tebliğ bir mehile başlangıç olacaksa, Cumhuriyet savcısı, gösterildiği günü, varakanın aslına işaret ve imza eder.” Tebligatın gösterilen usule göre yapılması, geçerlilik koşuludur. Bu bakımdan Cumhuriyet savcısına gösterilen usulde tebligatın yapılması zorunludur. Bu şekilde yapılmayan tebligat usulsüzdür. Bu sebeple, mahkeme kararının Cumhuriyet savcılığına “görüldü” için gönderilmesi, Cumhuriyet savcısının karar üzerine “görüldü” açıklamasını verdikten sonra adı, soyadı ve sicil numarasını yazıp, görüldüğü tarihi yazması ve onun yönünden de temyiz süresinin beklenmesinden,

 

2- Dava, TMK’nın 301.maddesi kapsamında babalığın tespiti davası olup, davacılar tarafından davayı açıp takip eden Av. …’a verilen vekaletname genel nitelikte olup babalık davası için özel yetki içermediği anlaşılmıştır.

 

Babalık davası, şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hakkın kullanımı niteliğindedir. Davanın vekil eliyle açıldığı hallerde, vekile bu konuda özel yetki verilmiş olması gerektiğinden (HMK.m.74), duruşmaya katılıp beyanda bulunan davacılardan … ile … dışındaki davacılar… ve … adına babalığın tespiti başvurusunda bulunan Av. …’ın vekaletnamesindeki bu husustaki eksikliğin tamamlanması için uygun süre verilmesi veya davacı asiller …’un yapılan işlemleri kabul ettiklerini dilekçeyle mahkemeye bildirmelerinden,

 

3- Davacılardan … adına dava dışı annesi … tarafından kendi adına asaleten 01.01.1989 doğumlu Hava adına velayeten 2004 yılında verilen genel vekâletname uyarınca vekil aracılığıyla dava açıldığı; adına vekalet verilen davacı …’ın ise, bu vekaletname uyarınca vekil ile temsil edildiği, ancak davanın açıldığı 24.04.2015 tarihi itibari ile adı geçenin reşit olduğu anlaşılmıştır.

 

O halde mahkemece, dava tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlayan … tarafından Av. …’a asaleten verilen babalık davası açma yönünden özel yetki içeren vekaletname aslı veya onaylı örneği bulunup bulunmadığı araştırılarak, bulunması halinde dosya içerisine ibrazı; yok ise vekaletname aslı veya onaylı örneği veyahut icazet belgesinin tamamlanması amacıyla …’a imkan tanınması, vekaletname aslı veya onaylı örneği veyahut icazet belgesinin dosya içerisine sunulmaması durumunda ise yerel mahkeme kararı ile temyiz dilekçesinin …’a tebliğ edilerek, onun yönünden de temyiz süresinin beklenmesinden,

 

Sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın mahalli mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 28.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi. (¤¤)

 

(4721 S. K. m. 301) (7201 S. K. m. 43) (Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik m. 65) (4721 S. K. m. 74)