Vasi Atanması Davasında Kısıtlı Adayının Kayıtlı Yerleşim Yerindeki Mahkemenin Yetkili Olduğu

Dosya kapsamından kısıtlı adayının halen ruh sağlığı hastanesinde kaldığı anlaşılmakla, sağlık kurumuna konulma yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmayacağından ve kısıtlı adayının kuruma yerleştirilmeden önceki yerleşim yeri adresi de “100. Yıl Mah. 1271 Sok. No:7/2 Merkez/……” olduğundan uyuşmazlığın …… Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

T.C YARGITAY
20.Hukuk Dairesi
Esas: 2018/ 4475
Karar: 2018 / 5995
Karar Tarihi: 27.09.2018

(4721 S. K. m. 19, 22, 405, 411) (6100 S. K. m. 21, 22)

Dava ve Karar: Kısıtlı adayı hakkında vesayet hukukuna ilişkin olarak açılan davada …… 2. Sulh Hukuk ve …… Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verildiğinden ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince Bölge Adliye Mahkemeleri hukuk dairelerinin görevinin yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

Dava, 4721 sayılı TMK’nın 405. maddesi uyarınca vasi atanmasına ilişkindir.

…… 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nce sağlık kurumuna yerleşmenin yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmayacağı ve kısıtlının kuruma yerleştirilmeden önceki ikametgah adresinin  “100. Yıl Mah. 1271 Sok. No:7/2 Merkez/……” olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

…… Sulh Hukuk Mahkemesi’nce kısıtlı adayının hastanede sürekli yerleşmek amacıyla bulunduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

Türk Medeni Kanununun 411. maddesine göre, “Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir.” Aynı Kanunun 19/1. maddesi uyarınca “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.” Yine aynı Kanunun 22. maddesi uyarınca “Bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunma ya da eğitim, sağlık, bakım veya ceza kurumuna konulma, yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmaz.”

Dosya kapsamından kısıtlı adayının halen ruh sağlığı hastanesinde kaldığı anlaşılmakla, sağlık kurumuna konulma yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmayacağından ve kısıtlı adayının kuruma yerleştirilmeden önceki yerleşim yeri adresi de “100. Yıl Mah. 1271 Sok. No:7/2 Merkez/……” olduğundan uyuşmazlığın …… Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri ile 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince …… Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 27/09/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.