Dosya Masrafı İadesi

Dosya masrafı iadesi Antalya ilinde çok fazla uyuşmazlığa konu olmuştur. Dosya masrafı iadesi, bankaların kullandırttıkları kredilerde “dosya masrafı” adı altında yaptıkları kesintidir. Dosya masrafı iadesi konusu, uzun yıllardır gündemde olan ve tüketiciler lehine iadelerin yapılması yönünde gelişen bir konudur. Dosya masrafı iadesi Antalya ilinde hizmet veren avukatlık büromuz vasıtasıyla sağlanabilmektedir.

Dosya Masrafı İadesi Talebinde İzlenecek Yol

Dosya Masrafı İadesi Antalya İçin Bankaya Başvuru

  1. Öncelikle kredi çekilen bankaya başvuru yapılmalıdır. Bu başvuruda banka kredisi dosya masraflarının iadesinin hangi yıllar için talep edileceği Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin emsal karar ile hükme bağlanmıştır. Söz konusu kararda, banka kredisi dosya masraf iadesine ilişkin süre Türk Borçlar Kanunu’ndaki 10 yıllık genel zamanaşımına tabidir.
  2. Kredi çekilen bankaya yapılan başvuruda, ödenen banka kredisi masraflarının dökümü talep edilmelidir.
  3. Banka tarafından ayrıntılı döküm tebliğ alınmasının ardından bu dökümlerde belirtilen haksız bedellerin iadesini, bankanın ilgili şubesinden iadeli taahhütlü posta ile ya da noter aracılığıyla ihtarname keşide etmek kaydı ile talep edilmelidir.

Talebin iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığıyla yapılmasının amacı bankanın yapılan talebi kabul etmemesi halinde bu hususun kesinleşmesi ve dava aşamasına gelindiğinde ilgili ret kararına ilişkin itiraz ve dava yolunun açılmasıdır.

Dosya Masrafı İadesi İçin Yargıya Başvuru

Doğrudan bankaya başvuru halinde, emsal nitelikte yargı kararlarına rağmen bankalar vatandaşa kolay yoldan iadeden imtina etmektedir, dosya masrafı iadesi talebini reddetmektedir.

Bankanın dosya masrafı iadesi talebini reddetmesi halinde, başvurularak yargı yolunda hangi merciin görevli ve yetkili olacağı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Başvuru” başlıklı 68. maddesi ile hükme bağlanmıştır.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Madde-68 “(1)Tarafların İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı olmak kaydıyla; değeri dört bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, altı bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise dört bin Türk Lirası ile altı bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

(2) Tüketici hakem heyetleri kendilerine yapılan başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorundadır.

(3) Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvuruların nerelere yapılacağı ve bu başvuruların hangi tüketici hakem heyetince karara bağlanacağı yönetmelikle belirlenir.

(4) Bu maddede belirtilen parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu artışların hesabında on Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

(5) Bu madde tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurmasına engel değildir.”

Dosya Masrafı İadesi Antalya İlinde İzlenecek Olan Başvuru Süreci

Değeri dört bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, altı bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise dört bin Türk Lirası ile altı bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur.

Her il ve ilçede merkezinde, valilik ve kaymakamlarda toplanan tüketici hakem heyeti, tüketicinin sorunlarını karara bağlamaktadır. Heyetin verdiği kararlar ilam niteliğinde olduğundan heyet tarafından verilen kararın icra takibine konulması gerekir. Tüketicinin ikametgahının bulunduğu yer hakem heyeti veya kredi alınan bankanın merkez veya şubesinin bulunduğu yer hakem heyeti yetkilidir.

Banka dosya masrafının iadesi Tüketici Hakem Heyeti başvuru sınırını aşan bedellerde tüketici mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir.

Tüketici Mahkemelerinde Dava Açılması

Dosya masrafı iadesi antalya
Dosya masrafı iadesi antalya

Banka dosya masrafı iadesi için Tüketici Mahkemesinde açılan davalar harca tabi olmayıp posta ve sair masraflar için gider avansı olarak adlandırılan bedel mahkeme veznesine depo edilmektedir.

Mahkeme takdir ettiğinde banka dosya masrafının tespiti için bilirkişi incelemesine başvurulacağından ilerleyen aşamalarda bu ücret mahkemeye ödenecektir. Yatırılan gider avansı ve diğer masraflar dava sonunda kazanılması halinde bankadan geri alınmaktadır.

Banka dosya masrafı iadesi için davanın açılması yeterli olmayıp sonuna kadar takip edilerek duruşmalara katılma zorunluğu bulunmaktadır. Duruşmalara katılmama halinde dava düşeceğinden yapılan masraflar geri alınamayarak karşı tarafa vekalet ücreti ödenmesi kararı çıkacaktır.

Bankadan alınan konut kredisinde tüketiciden banka dosyası masrafı adı altında alınan bedellerin içinde çoğu zaman farklı kalemler de yer aldığından (İpotek Tesis, Ekspertiz, Sigorta Ücretleri vs.) bu talepler reddedilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus bankanın her aldığı bedelin haksız şart olmadığından haksız şartsa girmeyen banka dosya masrafı bedellerinin tahsili için dava açılmamalıdır. Aksi takdirde dava kısmen kabul kısmen ret kararına uğrayacağından yapılan masraflar alınamayacağı gibi banka avukatlarına vekalet ücreti ödeme durumunda kalınacaktır.

Bazı durumlarda ise banka tarafından alınan dosya masrafının ekspertiz yada ipotek tesisi ücreti olarak alındığı belirtilse de düşük bir bedel alınması gerekirken tüketiciden yüksek bedeller alınmaktadır. Bu duruma ilişkin olarak da fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması her zaman faydalı olacaktır. Aksi takdirde fazla alınan bedellerden vazgeçilmiş sayılacağı kabul edilecektir.