Araç Değer Kaybı Başvurusu Şartları

Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç değer kaybı kavramı, trafik kazaları sonucunda onarım gören araçlarda tamir ve onarımın gerçekleşmesi sebebi ile araçta piyasa rayicine göre oluşan değer düşüklüğü anlamına gelmektedir.

Buradaki maddi kayıp ifadesi, aracın onarım ve tadilat masrafları dışındaki, onarım ve tadilat sebebiyle aracın piyasa değerinde oluşan azalma anlamına karşılık gelmektedir.

Yani söz konusu araç söz konusu trafik kazasından önceki hali ile birebir hale getirilse veya kusursuz bir onarım sağlansa dahi, arabanın satış fiyatı kaza öncesi belirlenen satış fiyatından her halükarda daha düşük olacak vekaza tarihindeki hasar görmemiş 2.el piyasa değeri ile kazadan sonra onarılmış haldeki 2.el piyasa değeri arasında değer kaybı meydana gelecektir.

Araç değer kaybı, kusur oranında karşı tarafın kendisinden ve kusurlu aracın işleteninden istenebileceği gibi karşı tarafın aracının ilişkili olduğu sigorta şirketinden de talep edilebilir.

Ayrıca, araç değer kaybı, Yargıtay içtihatlarına göre haksız fiil tazminatının bir çeşidi olarak kabul edilmektedir.

Tabi ki, araç değer kaybının karşılığının talep edilebilmesi için bazı koşullar aramaktadır.

Değer Kaybı Talep Etme Şartları Nelerdir?

1- Araç değer kaybının tazminin talep edilebilmesi 2 yıllık bir başvuru süresine tabidir. Söz konusu süre kaza tarihinden itibaren işlemeye başlamaktadır. Başvuru süresinde yapılmazsa başvuru veya dava zamanaşımı engeli ile karşılaşacaktır.

2- Trafik kazasında araç değer kaybının tazmini talebinde bulunan tarafın değil, karşı tarafın mutlaka kusuru olmalıdır. Gerçekleşen kazada araç değer kaybı talebinde bulunacak tarafın da %100 kusurlu olmaması gerekmektedir.

3- Kaza yapan tarafın (talepte bulunacak tarafın) ya kusursuz ya da daha az kusurlu olması gerekmektedir.

4- Araç onarılabilir ve tamir edilebilir bir durumda olmalıdır. Ağır hasarı bulunan veya tamir edilemeyecek şekilde hasar görmüş veya pert halindeki araçlar değer kaybı kapsamında değerlendirilmeye alınamaz.

 • Pert olan aracın değerinin %40 ve üzeri oranda kaybettiğini gösteren belge pert kaydıdır.
 • Ağır hasar kaydı, kaza sonucu aracın değerini en fazla %70 olarak kaybetmesi anlama gelmektedir.

5- Trafik kazasında hasar gören kısım ve parçaların ilk defa söz konusu kaza ile hasar görmüş olması, yani talebe konu hasar gören parçaların daha önceden hasar görmemiş olması gerekmektedir.

6- Aracın kilometresi, yaşı, modeli veya markası açısından aranan bir şart bulunmamaktadır.

7- Kaza sonrasında tutulmuş bir tutanak olmalıdır.

8– Kaza iki araç arasında meydana gelmişi olmalıdır, motorlu bisikletler vb. araçlar sebep olduysa araç değer kaybı talebinde bulunulamaz.

 • Tekerlekli/paletli ve zırhlı toplumsal müdahale araçları, belediye otobüsleri, yol süpürme araçları, itfaiye yabancı plakalı araçların Türkiye’de karıştığı kazalarda yabancı plakalı araçlar için karıştığı kazalarda hasar sebebiyle sayılan araçların lehine olacak şekilde değer kaybı talebinde bulunamayacaktır.

9- Kusurlu olan aracın mevcut trafik sigortası olmalıdır. Trafik sigortasının yokluğu halinde araç değer kaybı kusurlu sürücünün kendisinden veya araç sahibinden talep edilebilir.

 • Bu şartların gerçekleşmiş olması halinde değer kaybı tazminatı talebinde bulunulabilir, değer kaybı kaynaklı tazminat davası açılabilir.

10- Araç değer kaybı davası açabilmek için ise aranan ek diğer bir diğer şart ise değer kaybı talebinin öncelikle ilgili sigorta şirketine yapılmış olması şartıdır.

 • Aracı değer kaybına uğrayan tarafın izleyebileceği 3 yol vardır. Bunlar; sigorta şirketine başvurmak, sigorta şirketinin talebi reddetmesi ve ödenmesi gereken miktarın altında bir ödeme gerçekleşmesi halinde, çeşitli şartlar sağlanıyorsa, Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurmak ve yine çeşitli şartların sağlanması halinde araç değer kaybı davası açmaktır.

Değer Kaybı Başvurusu İçin Bizimle İletişime Geçin

Kimler Değer Kaybı Talep Edebilir?

Bir trafik kazasının meydana gelmesi halinde, maddi hasarın tespiti ve oluşan değer kaybının tazmin edilmesi kazada kusuru olmayan ya da daha az kusurlu olan aracın sahibi tarafından kazaya sebep olan kusurlu tarafın aracının zorunlu trafik sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketine başvurabilir.

Kural olarak kazada kusuru bulunan taraf değer kaybı talebinde bulunamaz. Ancak, aracın kasko sigortası kapsamında, ‘kaza sonucu kusurlu olsa bile değer kaybı talebinde bulunma hakkı’ tanınmışsa kazada kusurlu olan taraf da değer kaybı tazminatı talebinde bulunabilir.

Değer Kaybı Bedeli Neye Göre Belirlenir?

Sigorta eksperleri, araçta meydana gelen değer kaybını tespit ederken,

-Kazadaki kusur oranını

-Aracın marka ve modelini

-Aracın kilometre durumunu

-Aracın üretim yılını

-Hasar gören parçalar ve bunların araçtaki değerini

-Aracın trafiğe çıkış tarihini

-Aracınızın kaza tarihi itibariyle muadillerinin ikinci el piyasasındaki rayiç değeri

-Aracın hasar geçmişi ve niteliği

-Araç değer kaybı denklemini

 • Total Değer Kaybı = Baz Değer Kaybı x Hasar Boyutu Katsayısı x Aracın Kullanılmışlık Durumu
 • Baz Değer Kaybı = Aracın Rayiç Değeri x %19

Aracınızın boyanan / değişen parçaları dikkate alınır.

 • Kazaya konu araçta meydana gelen maddi hasar eğer aracın rayiç bedelinin %2’sinin altında kalıyor ise değer kaybı tazminatı araçta meydana gelen maddi hasar tutarını aşamaz.
 • Örneğin, piyasa değeri 100.000,00 TL olan araçta 1.500,00 TL değerinde bir hasar tespit edilmişse, meydana gelen değer kaybı bu miktardan fazla olsa dahi 1.500,00 TL den fazla değer kaybı bedeli alınamayacaktır.
Araç Değer Kaybı
Araç Değer Kaybı

ARAÇ DEĞER KAYBINDA SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU

Kazanın meydana gelmesinde kusuru olan ve kusuru olmayan araç sahiplerine göre sigorta şirketlerinin sorumlulukları da değişiklik göstermektedir.

Meydana gelen kazada kusurlu olan araç sahipleri:

 • Kaza sonucunda kusurlu olan araç sahiplerinin araçlarının neden olduğu zararları ve diğer araçlarda meydana gelen hasarları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi olan trafik sigortası karşılar.
 • Ancak kusurlu olan araç sahiplerinin araçlarında meydana gelen değer kaybı, trafik sigortasının kapsamı dışında olduğundan trafik sigortası ile değer kaybı talebinde bulunulamaz.

Kazada kusuru olmayan araç sahipleri:

 • Meydana gelen kazaya ilişkin kusuru bulunmayan araç sahiplerinin trafik sigortası poliçesi, kendi araçlarının onarım masraflarını ve diğer araçlara verilen zararları karşılar.
 • Eğer kusuru bulunmayan araç sahibinin aracında kazaya bağlı olarak değer kaybı meydana gelmişse, bu değer kaybını karşılayacak olan taraf trafik kazasını kusurlu şekilde gerçekleştiren aracın trafik sigorta şirketidir.
 • Kusuru olmayan araç sahipleri, trafik sigortası ile değer kaybı talebinde bulunabilirler.

Kasko Sigortası ve Değer Kaybı Talepleri : Kazanın meydana gelmesinde kusuru bulunanlar dahil herhangi bir araç sahibi, aracı kasko sigortası kapsamında ise ve poliçede değer kaybı talep etme hakkını tanınmışsa, kusuru bulunan da değer kaybı tazminatında bulunabilir.

DEĞER KAYBI İÇİN SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

6704 Sayılı Kanun ile değiştirilen mevcut yeni durumda, zarar gören sigortacıya dava açmadan ya da ona ilişkin tahkim yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı olarak başvuruda bulunmak zorundadır.

– Araç değer kaybı başvurusu kusurlu olan tarafın aracının sigorta şirketine yapılmalıdır.

– Sigorta şirketine yapılan başvurular yazılı olarak yapılmalıdır.

-Başvuruya zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları ile belirlenen belgeler eklemek zorundadır. Aksi halde sigorta kuruluşu ödeme yapmak durumunda olmayacaktır. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar isimli düzenlemenin ‘Ek:6 Tazminat Ödemelerinden İstenecek Belgeler’ başlığı altında somut olaya göre istenecek zorunlu belgelere yer verilmiştir:

Maddi Zararlar

– Trafik Kazası Tespit Tutanağı.

– Hak sahibi tüzel kişiler için: imza sirküleri ve sirkülerde yer alan yetkililerin nüfus cüzdan fotokopileri.

– Hak sahibi gerçek kişiler için: T.C Kimlik No.

– Hak sahibine ait banka hesap bilgileri.

Bedeni Zararlar

– Sürekli Sakatlık

– 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmiş sağlık kurulu raporu.

– Hak sahibi gerçek kişiler için: T.C Kimlik No.

-Kaza raporu.

– Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi.

-Hak sahibine ait banka hesap bilgileri.

Ölüm

– Kaza raporu.

– Veraset ilamı.

– Güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği.

– Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi.

-Hak sahibine ait banka hesap bilgileri

şeklindedir.

– Sigorta şirketine başvuru yaparken haklılığımızı destekleyecek ve hasar tazminatının ödenebilmesi için gerekli görülmesi halinde talep edilebilecek evraklar şunlardır :

 • Araç değer kaybı ekspertiz raporu
 • Söz konusu rapor e-devlet sisteminden alınabilmektedir. E-devlet sistemine mağdur aracın sahibi bilgileri ile giriş yapılmalıdır. Daha sonra ‘eksper atama sisteminde’ öncelikle talep edilen raporun niteliğine göre hasar raporu ya da değer kaybı raporu olduğu belirtilmelidir.Bu şekilde kazaya konu araçların poliçe ve hasar bilgileri sisteme tanımlanır.  Eksper atanmasını talep eden kişi mağdur aracın sahibi ise sistemden ‘Mağdur/Sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi’şeklinde seçilmelidir. Eksper ataması sonrasında talep edilen değer kaybı raporu atanan eksper tarafından Sigorta Bilgi ve Denetim Merkezinin sistemine yüklenmektedir.
 • Ayrıca sigorta şirketinin eksik ödeme yapması veya hiç yapmaması durumunda ne kadarlık bir alacak miktarının olduğu ve davanın kaç TL üzerinden açılması gerektiği açısından önemli bir rapordur.
 • Araç değer kaybına ilişkin ekspertiz raporunun faturası.
 • Kaza tespit tutanağı
 • imzalı ve usulüne uygun şekilde doldurulmuş olmalı
 • Sigortalı ve mağdur poliçe bilgileri
 • Araç ruhsatları
 • Onarım ekspertiz raporu
 • Aracın hasar ve onarım fotoğrafları, varsa videoları
 • Mağdur olan kişinin T.C. kimlik numarası,
 • Vekil ile temsil var ise; vekaletname, araç değer kaybı avukat ücreti için iban bilgileri ve avukat T.C. bilgileri,

Başvuru mailine, bu belgelerle birlikte talepte bulunan kişinin telefon numarası ve ödemenin yapılmasının talep edildiği IBAN adresi ya da banka hesap numarası da eklenmelidir.

Cevap süresi : Sigorta şirketleri kendilerine yapılmış araç değer kaybı başvurularını 15 iş günü (trafik sigortalarında 15 gün) içerisinde yazılı bir şekilde sonuçlandırmalıdır.

15 gün sonrasında mağdur kişilerin başvurusu olumlu sonuçlanmaz ise kişiler dava yoluna ya da Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yoluna gidebilmektedir.

E-devlet üzerinden değer kaybı başvurusu yapılmaz.

Sigorta şirketleri kendilerine yapılan değer kaybı başvurularını 15 gün içinde sonuçlandırmalıdır. 15 günlük sürenin tamamlanması halinde mağdur kişiler değer kaybı alacağı için tazminat davası açabilirler.

Değer Kaybı İçin Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru

Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurularak da araç değer kaybı talep edilebilir.

 • Öncelikli şart Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulacak şirketin Sigorta Tahkim Komisyonu üyesi olması şartıdır.
 • Tahkim sistemine üye bir sigorta kuruluşuna başvurmadan önce ilgili sigorta kuruluşuna başvuru gerekmektedir.
 • Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapmak için, sigorta şirketine yapılan başvuru sonucun tatmin etmemiş olması, yetersiz kalması, reddedilmesi veya 15 iş günü (trafik sigortalarında 15 gün)içinde yazılı bir cevap alınamaması halinde sigorta kuruluşuna başvuruda bulunduğunuzu kanıtlar belgeler ve iddiaların kanıtlanma niteliğini haiz diğer belgelerle birlikte Komisyona başvurulmalıdır.

Sigorta Tahkim Komisyonu başvurusu olumlu şekilde sonuçlanırsa sigorta şirketi araç değer kaybını ödemek yükümlülüğü altında olacaktır.

Uyuşmazlıklar konusuna göre değişmekle birlikte en geç 6 ay içinde sonuçlandırılmaktadır.

Komisyona yapılan başvurular ilke olarak dosya üzerinden değerlendirilir fakat hakemlerin gerekli görmesi halinde duruşma düzenlenebilmektedir. Ancak dosya üzerinden incelenmesi asıl olduğundan haklılığı ispatlayacak  nitelikteki bütün belgelerin Komisyona ulaştırılması önemlidir.

Üyelik Tarihi Değerlendirme İçin Önemlidir : Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için -zorunlu sigortalar hariç- uyuşmazlığa konu rizikonun kuruluşun tahkim sistemine üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir. Zorunlu Sigortalarda ise, 18.04.2013 tarihinden sonra ortaya çıkan uyuşmazlıklar için -sigorta kuruluşunun Komisyona üye olup olmadığına bakılmaksızın- komisyona başvuru yapılabilir.

 • Araç değer kayıpları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamındadır.

Başvuru ücreti:

Uyuşmazlığa Konu Miktar (TL) Başvuru Ücreti (TL)
0 –  5.000 200
5.001 – 10.000 450
10.001 – 30.000 650
30001- …. Uyuşmazlık tutarının %1,5’u ( En az 650TL olmak üzere)

 

Tebligat giderleri:

07.06.2023 tarihinden sonraki tarihli başvurularda başvuru ücretlerine ek olarak bir de tebligat gideri yatırılması gerekmektedir. Tebligat gideri geçerli bir Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi beyan eden başvuranlar için 20 TL iken,  geçerli bir Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi beyan etmeyen başvuranlar için 70 TL olarak belirlenmiştir.

 • KOMİSYONA ONLİNE BAŞVURU

Komisyona başvuruların, başvuru formunun doldurularak yapılması zorunludur.

 • Online başvuru sistemi üzerinden doldurulacak form ve başvuru dilekçesinin sisteme yüklenerek gönderilmesi gerekmektedir.
 • Ayrıca mahkemeye, Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca tahkime veya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne taşınmış uyuşmazlıklara ilişkin başvurular Komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

Online Başvuru işlemi sırasında yönergelerin eksiksiz takip edilmesi, talep edilen bilgi ve belgeleri eksiksiz eklenmesi/bildirilmesi gerekmektedir.

Başvurunuza ilişkin gönderilmesi veya online başvuru üzerinden eklenmesinin unutulduğu bilgi ve belgeler http://www.sigortatahkim.org/  sitesi ana sayfası üzerinde bulunan “Online Belge Gönderimi” menüsü üzerinden başvuru numarasının girilmesi ile gönderilebilir. Komisyonun e-posta adresi üzerinden başvuruya eklenmek üzere gönderilen veriler değerlendirilmeye alınmaz.

Online Başvuruya ilişkin Notlar :

 • Baro pulu ödeme entegrasyon çalışmaları süreci tamamlanana kadar online başvuru yapılmasına müteakiben 7 gün içinde baro pullarının vekalet ile veya dilekçe ile komisyona iletilmesi gerekmektedir.
 • Başvuru giriş esnasında kişi tespitinin yapılabilmesi adına başvuru sahibinin e-devleti ile veya vekilinin e-devlet şifresi ile giriş yapılmalıdır.

http://www.sigortatahkim.org.tr/files/Online_Basvurular_Hakkinda_Duyuru.pdf (Online başvuru yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar)

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA YAPILACAK BAŞVURULARDA ARANAN BELGELER

(Bu kısım Sigorta Tahkim Komisyonun kendi internet sayfasından alınmıştır –http://www.sigortatahkim.org/)

-WEB SAYFASINDAN VEYA KOMİSYONDAN TEMİN EDİLEREK EKSİKSİZ OLARAK DOLDURULMUŞ ISLAK İMZALI BAŞVURU FORMU (ONLİNE BAŞVURU DA BAŞVURU ESNASINDA BAŞVURU FORMUNUN SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.)

-BAŞVURU SAHİBİ GERÇEK KİŞİLERİN GEÇERLİ BİR KİMLİK BELGESİNİN (NÜFUS CÜZDANI, EHLİYET, VB. ) FOTOKOPİSİ,

-BAŞVURU ÜCRETİNİN ÖDENDİĞİNE DAİR BANKA MAKBUZU ÖRNEĞİ

-SİGORTA KURULUŞUNUN BAŞVURUNUZU KISMEN YA DA TAMAMEN OLUMSUZ SONUÇLANDIRAN ŞİRKET YETKİLİLERİNCE İMZALANMIŞ NİHAİ CEVAP YAZISI VEYA BAŞVURUNUZU YAPTIKTAN SONRA KURULUŞUN 15 İŞ GÜNÜ ( TRAFİK SİGORTASINDA 15 GÜN )SONUNDA YAZILI CEVAP VERMEDİĞİNİN İSPATINA YÖNELİK BELGELER. (NOTER İHTARNAMESİ, İADELİ TAAHHÜTLÜ POSTA VEYA KARGO ALINDISI, SİGORTA KURULUŞUNUN EVRAK KAYIT TARİHİNİ GÖSTEREN SURET)

-SİGORTA KURULUŞUNA GÖNDERMİŞ OLDUĞUNUZ MÜRACAAT YAZISI.

-KURULUŞTAN ALDIĞINIZ CEVABIN TALEPLERİNİZİ NEDEN KARŞILAMADIĞININ DETAYLARINI İÇEREN AÇIKLAMALARINIZ İLE KOMİSYONA BAŞVURUNUZLA NE TALEP ETTİĞİNİZİ AÇIK VE SOMUT OLARAK GÖSTEREN BEYANINIZ (BU HUSUSLAR BAŞVURU FORMUNDA DA YERALABİLİR)

-UYUŞMAZLIK KONUSUNDA HAKLILIĞINIZI DESTEKLEYEN DİĞER TÜM BELGELERİN OKUNAKLI BİRER SURETİ (MEVCUT İSE SİGORTA SÖZLEŞMESİ/POLİÇESİNİN BİR SURETİ İLE BİRLİKTE)

-AVUKAT ARACILIĞIYLA YAPILAN BAŞVURULARDA VEKALETNAMENİN ASLI VEYAHUT VEKİL TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÖRNEĞİ, VEKALET SURET HARÇ MAKBUZU VE BARO PULU (Vekaletnamelerde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları veya Sigorta Tahkim Komisyonu’na Müracaat Yetkisi Olması Gerekmektedir.)    (Vekaletnamelerde, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun Ek 6’ıncı Maddesinde Sınırlı Şekilde Sayılan Kişiler, Kanuni Temsilciler ve Baroda Yazılı Avukatlar Dışında Ayrıca Gerçek ve Tüzel Kişilerin Yetkilendirilmemiş Olması Gerekmektedir.)

NOT : Başvuruda bulunmadan önce uyuşmazlık yaşanan sigorta kuruluşunun, Sigorta Tahkim Komisyonuna üye kuruluşlar arasında bulunduğunu ve uyuşmazlık konusu rizikonun söz konusu kuruluşun tahkim sistemine üye  olduğu tarihten sonra meydana geldiği kontrol edilmelidir. Aksi halde, üye olmayan kuruluşlara veya üyelik tarihinden önce gerçekleşmiş rizikolara ilişkin talepler Komisyon tarafından işleme alınmayacaktır. Üye kuruluşlara ilişkin listeve üyelik tarihi bilgileri yukarıda bilgisi verilen internet sitesinin “Üye Kuruluşlar” başlığından tespit edilebilir.

 • BAŞVURULAR NASIL SONUÇLANDIRILIR

Komisyona başvuru yapıldıktan sonra, başvuru gerekli şartları taşıyıp taşımadığının tespiti bakımından ön incelemeye tabi tutulur. Bu ön inceleme sonunda esastan ele alınıp alınmayacağının kararını en geç 15 gün içinde verir.

Eğer başvurunuzun hakemlerce incelenmesine karar verilirse başvurunuz derhal komisyonca atanan bağımsız sigorta hakemlerine sunulur

En geç 4 ay içerisinde (taraflar isterlerse aralarında anlaşarak 4 aylık süreyi uzatabilir) nihai karar verilir.

Uyuşmazlık miktarı 5.000 TL ye kadar olan hakem kararları kesindir.Bu nedenle bu karara karşı itiraz edebilmenin tek yolu tahkim yargılamasının iptaline yönelik iptal davası açmaktır. Uyuşmazlık miktarı 5.000 TL ve üzerinde olanlar hakkında verilen hakem kararlarına karşı taraflarca bir defalıkolmak üzere komisyon nezdinde itirazda bulunulabilir. 40.000 TL üzerindeki uyuşmazlıklarda itiraz üzerine verilen kararlara karşıtemyiz yolu açıktır.

5.000,00 TL üzerindeki hukuki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlarda -> taraflar İtiraz Hakem Heyeti’ne  başvuruda bulunabilir. Heyet dosya kendilerine tevdi edilmdikten sonra 2 ay içinde karar vermek zorundadır. İtiraz hakem heyetinin vermiş olduğu 40.000,00TL’ye kadar ki uyuşmazlıklarda karar kesindir yaiitinaf ya da temyiz kanun yoluna başvurulamaz. 40.000TL üzerindeki uyuşmazlıklar için Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabilir.

Uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları, 5684 sayılı Kanunun 30.maddesinin 16.fıkrası uyarınca Komisyon tarafından doğrudan taraflara tebliğ edilir ve daha sonra saklanmak üzere yetkili mahkemeye gönderilir.

 • BAŞVURU FORMU

http://www.sigortatahkim.org.tr/files/Rizabeyani2022_1.pdf ( başvuru sahibine ait özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine dair hem online hem fiziksel başvuruda gereken açık rıza beyanı )

Online Başvuru esnasında talebi dilekçesi ektedir. (Ek -1)

Başvuruları E-devlet doğrulaması ile yapılabildiğinden yabancı uyruklu kişiler başvuruları için online platformu kullanamamaktadır. Bu kapsamda, yapılacak fiziksel başvurularda kullanılan başvuru formu ektedir. (Ek-2)

Değer Kaybı Tazminat Davası

Karayolları Trafik Kanunu madde 97 kapsamında, kusurlu tarafın trafik sigortasının tarafı olan sigorta şirketine dava açılmadan önce ilgili sigorta şirketine başvuruda bulunmuş olması aranan zorunlu şartlardandır. Aksi halde, açılacak dava, dava şartı yokluğu nedeni ile reddedilecektir.

Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması, ödenecek miktarın eksper raporundan daha düşük miktarda olması, verilen cevabın tatmin etmemesi, cevabın mağduru oyalama amacı taşıması, verilen tazminatın zararı karşılamaması (bakiye kalan tazminat için) veya ödeme yapılmadığı durumlarda kişiler sigorta şirketlerine araç değer kaybı tazminatı davasını açabilir veya 5684 sayılı Kanun kapsamında tahkime başvurabilirler.

Değer Kaybı Taleplerinde Zamanaşımı Ve Dava Süresi

Bu dava, kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 2 yıl içinde açılmalıdır. Değer kaybı tazmini davaları  genellikle 1,5- 2 yıl içinde sonuçlanmaktadır.

Değer Kaybı Taleplerinde Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Araç değer kaybına ilişkin olarak sigorta şirketlerine karşı açılacak işbu davada görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi’dir.

Dava, davaya konu aracın işletenini ve sürücüsünü de kapsıyorsa görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkeme’si olacaktır. Asliye Ticaret Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla davayı görecektir.

Araç değer kaybı davası, haksız fiilin gerçekleştiği yani trafik kazasının gerçekleştiği yerdeki görevli mahkemede  veya dava edilecek sigorta şirketinin merkez binasının bulunduğu ya da bölge müdürlüğünün bulunduğu yerdeki görevli mahkemede açılabilir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/14740 E. 2017/1909 K. Sayılı kararı şu şekildedir:

Dava, davacıya ait aracın trafik kazası sonucu hasarlanması nedeniyle uğranılan maddi zararın tazmini istemine ilişkindir.

Dava tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4/1-a maddesi gereği her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlar ticari davalardır. TTK 5/1 maddesi gereği ticari davalara bakmakla görevli mahkeme Asliye ticaret mahkemeleridir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden itibaren yasanın 5/3 maddesi gereği asliye hukuk mahkemeleri ile asliye ticaret mahkemeleri arasındaki ilişki işbölümü olmaktan çıkmış görev ilişkisi haline gelmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 1. maddesi gereği göreve ilişkin kurallar kamu düzeni ile ilgili olup mahkemece kendiliğinden dikkate alınması gerekmektedir.

Açılan somut davada davalılar arasında zorunlu mali sorumluluk sigortacısı da bulunmaktadır. Sigorta hukuku 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 6. kitabında 1401 ve devamı maddelerinde, zorunlu sorumluluk sigortası ise 1483 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlardan olması nedeniyle dava ticari dava olup asliye ticaret mahkemesi görev alanı içinde bulunmakta olup mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasına girilerek yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Yetkili Asliye Ticaret Mahkemesinde sigorta şirketi aleyhine dava açılırken yapılacak harç hesaplaması nispi şekilde yapılmaktadır.

Sigorta Tahkim Komisyonu veya Mahkeme tarafından verilen kararlar ilamlı icra takibi yolu ile (cebri icra yolu ile) infaz edilebilir.

İkame Araç Bedeli

İkame araç bedeli, gerçekleşen iki taraflı trafik kazasının meydana gelmesi halinde aracı hasar gören kişinin bir süre aracından mahrum kalması nedeni ile gündeme gelmektedir. Kişinin aracından mahrum kaldığı süre boyunca kişinin başkaca bir araç kiraladığı varsayılır ve bu doğrultuda kendisine bir maddi tazminat ödenir.

İkame araç bedelinin talep edilebilmesi için

 • Gerçekleşen kazada %100 kusurlu olmamak,
 • Aracınızın kazada hasar görmüş olması,
 • Aracın hasar nedeniyle araçtan en az bir gün mahrum kalmış olmak gerekmektedir.

İkame araç bedeli, kusurlu olan aracın sahibi ve şoföründen müştereken ve müteselsilen tahsil edilebilir.