Satılan Malın Yenisiyle Değiştirilmesi Talep Edilirse Değer Kaybının İndirilmesine Karar Verilemeyeceği

ÖZET: Davacı tercih hakkını satılan malın yenisi ile değiştirilmesi olmadığı taktirde dava tarihindeki rayiç değerinin ödetilme olarak kullanmıştır. Mahkemece bu yönler üzerinde durulmadan, ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirilmesine hükmedilmiştir. Mahkemece tarafların iddia ve savunmaları ile bağlı olup değinilen bu yönler gözetilerek sonucuna uygun verilmesi gerekir.

T.C YARGITAY
13.Hukuk Dairesi
Esas: 2001/ 10881
Karar: 2001 / 12031
Karar Tarihi: 24.12.2001

Dava: Taraflar arasındaki ayıplı mal satışı davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı, davalılardan satın aldığı yağmurlama borularının tamamının patlak olduğunun anlaşılması üzerine, durumu davalıya bildirdiğini, davalı tarafından gelişigüzel tamir edilip, önceki halinden daha kötü bir vaziyette teslim edildiğini, davalı tarafından yenisi ile değiştirilmediğinden, ayıplı boruların yenisi ile değiştirilmesini ya da rayiç değerinin ödetilmesini istemiştir.

Davalı, davacıya satılan boruların ücretsiz tamirinin yapıldığını, davacının tamir ettirme hakkını kullandığından başkaca talepte bulunmayacağını, davanın reddi savunmuştur.

Mahkemece, boruların dava tarihindeki değeri üzerinden hesaplanan değer kaybı 495.000.000 TL.nın davalıdan tahsiline verilmiş; hüküm, davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1- Taraflar arasındaki uyuşmazlık, 4077 sayılı kanunun uygulanmasından kaynaklanmaktadır. Anılan yasanın 4. maddesi satın alınan malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde tüketici bu malın satıcı firmaya vererek değiştirilmesini veya ödediği bedelin iadesini veya ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirimini ya da ücretsiz olarak tamirini talep edebilir hükmünü getirmektedir. Tüketici bu taleplerden herhangi birini tercihte serbest olup, tercihini yaptıktan sonra talebini değiştiremez. Somut olayda davacı tercih hakkını satılan malın yenisi ile değiştirilmesi olmadığı taktirde dava tarihindeki rayiç değerinin ödetilme olarak kullanmıştır. Mahkemece bu yönler üzerinde durulmadan, ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirilmesine hükmedilmiştir. Mahkemece HUMK 74 ve sonraki maddelerine göre tarafların iddia ve savunmaları ile bağlı olup değinilen bu yönler gözetilerek sonucuna uygun verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

2- Bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan 1. bent gereğince temyiz olunan davacı yararına BOZULMASINA, 2. bent gereğince tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 24.12.2001 gününde oybirliği ile verildi.