Bononun Mücerretlik Vasfının Sadece Teminat Senedi İfadesiyle Ortadan Kalkmayacağı

Bonoda teminat kaydı var ise de neyin teminatı olduğu belirtilmediğinden bu kayıt bononun mücerrettik vasfını ortadan kaldırmaz. Sadece teminat olduğuna dair eklenen bu kayda doktrinde mücerret teminat kaydı denilmektedir.
DEVAMI… “Bononun Mücerretlik Vasfının Sadece Teminat Senedi İfadesiyle Ortadan Kalkmayacağı”

Mesken Niteliğine Sahip Taşınmazın Satın Alınmasının Tüketici İşlemi Niteliğinde Olduğu

Somut olayda; davacı dava konusu meskeni ,davalı … ve ….. ile yaptığı sözleşmeye binaen almış olup, 4/8/2003 tarihli satım sözleşmesi dosya arasında mevcut bulunmaktadır. Tapuda ise, mesken diğer davalı …..tarafından devredilmiştir. Burada davalılardan ….. satıcı yüklenici, davacının ise tüketici olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle Taraflar arasındaki hukuki ilişkinin de tüketici işlemi olduğunun kabulü gerekir. Bu noktada dikkate alınması gereken tarih dava tarihi olup, dava tarihi itibari ile uyuşmazlığa konu hususun 6502 sayılı Tüketici Kanununda açıkça yer alması karşısında davaya bakmaya Tüketici Mahkemesinin görevli olduğunun kabulü gerekirken davaya Genel Mahkeme sıfatı ile bakılması usul ve yasaya aykırıdır. O halde mahkemece, o yerde müstakil tüketici mahkemesi varsa görevsizlik kararı verilmesi, müstakil tüketici mahkemesi yoksa Tüketici Mahkemesi sıfatıyla yargılama yapılması gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi bozma nedenidir. DEVAMI… “Mesken Niteliğine Sahip Taşınmazın Satın Alınmasının Tüketici İşlemi Niteliğinde Olduğu”

Noterde Yapılmayan Araç Satış Sözleşmesinde Bedelin Ödendiği İddiası Bakımından Yemin Deliline Dayanılması

ÖZET: Davacı davalılardan …’a ait …plakalı aracı adî araç satım sözleşmesi ile aldığını, … YTL olan satış bedelini taksitle ödediği halde noterden resmî satış yapılmadığını belirterek yaptığı ödemelerin tahsilini istemiştir. Yapılan yargılamada davacı … tarihli adî şekilde yapılmış araç satış sözleşmesinde belirlenen satış bedelini davalı …’a ödediğini yazılı delille ispatlayamamıştır. Ancak davacı bu iddiasını ispat için yemin deliline de dayanmıştır. Mahkemece davacıya ödeme vakıasını ispat için davalı …’a yönelik olarak yemin deliline dayanıp dayanmayacağı sorulup, yemin deliline dayandığı takdirde davalı …’un usulüne uygun yemin davetiyesi ile duruşmaya çağrılması ve hâsıl olacak sonuca göre davacı ödemelerini ispat edebilirse bu kere adî yazılı şekilde araç satışı ve vaadi yapılamayacağından geçersiz sözleşme gereğince herkesin aldığını geri vermek zorunda olduğu ilkesi de gözönünde bulundurularak varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken davanın … yönünden reddi doğru olmamış, hükmün bozulması gerekmiştir.

DEVAMI… “Noterde Yapılmayan Araç Satış Sözleşmesinde Bedelin Ödendiği İddiası Bakımından Yemin Deliline Dayanılması”

Taksitle Satış Sözleşmesinin Şartları Mevcut Değilse Üreticinin Satıcıyla Birlikte Sorumlu Tutulamayacağı

ÖZET: Taksitle satış sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Ayrıca sözleşmede kampanyanın bitiş tarihi, malın teslim tarihi ve şekli de yazılı olmak zorundadır. Bunun dışında kampanyayı düzenleyen bu sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermek zorundadır. Somut olayda davacının da kabul ettiği gibi ortada herhangi bir yazılı sözleşme bulunmayıp kampanyalı satış için gerekli hiçbir şart yerine getirilmemiştir. Bu durumda davalı üretici aleyhine hüküm kurulamayacağının gözetilmesi gerekir. DEVAMI… “Taksitle Satış Sözleşmesinin Şartları Mevcut Değilse Üreticinin Satıcıyla Birlikte Sorumlu Tutulamayacağı”

Satılan Malın Yenisiyle Değiştirilmesi Talep Edilirse Değer Kaybının İndirilmesine Karar Verilemeyeceği

ÖZET: Davacı tercih hakkını satılan malın yenisi ile değiştirilmesi olmadığı taktirde dava tarihindeki rayiç değerinin ödetilme olarak kullanmıştır. Mahkemece bu yönler üzerinde durulmadan, ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirilmesine hükmedilmiştir. Mahkemece tarafların iddia ve savunmaları ile bağlı olup değinilen bu yönler gözetilerek sonucuna uygun verilmesi gerekir. DEVAMI… “Satılan Malın Yenisiyle Değiştirilmesi Talep Edilirse Değer Kaybının İndirilmesine Karar Verilemeyeceği”