Sözleşmenin Garanti Eden Sıfatıyla İmzalanması Halinde Kefalet Hükümlerinin Uygulanamayacağı

Dava konusu sözleşme içeriğinden, davacının sözleşmeyi garanti eden sıfatıyla imzaladığı anlaşılmaktadır. Bu durumda sözleşmenin kefalet olarak yorumlanması doğru olmayıp uyuşmazlığın BK. 110. maddesi gereğince garanti hükümlerine göre çözümlenmesi gerekir. DEVAMI… “Sözleşmenin Garanti Eden Sıfatıyla İmzalanması Halinde Kefalet Hükümlerinin Uygulanamayacağı”

Faizin Başlangıç Tarihi Bakımından Sözleşme Hükümlerine İtibar Edilmesi Gerektiği

ÖZET : Taraflar arasında düzenlenen ilaç satışına ilişkin matbu sözleşmenin ihtilaf başlıklı bölümünde mahkeme veya icra müdürlüklerine intikal eden ihtilaflarda davanın açıldığı veya icra takibinin yapıldığı günden itibaren eczanenin yasal faiz talep edebileceği belirtilmiştir. Bu hüküm uyarınca alacağa dava tarihinden itibaren faiz uygulanması gerekirken fatura tebliğ tarihinden itibaren faiz uygulanması yanlış olup bozmayı gerektirir. DEVAMI… “Faizin Başlangıç Tarihi Bakımından Sözleşme Hükümlerine İtibar Edilmesi Gerektiği”

Franchise Sözleşmelerinin Haksız Feshi İddiasını İçeren Davalarda Ticaret Mahkemelerinin Görevli Olduğu

ÖZET: Uyuşmazlık, taraflar arasındaki franchise sözleşmesinin haksız feshi nedeniyle tazminat istemine ilişkindir. Davacı tarafça sözleşmenin feshinden dolayı talep edilen tazminat kapsamında 556 sayılı KHK hükümlerinin uygulanmasını gerektirir bir istem bulunulmadığına ve davanın taraflarının tacir olması ve dava konusu ihtilafın her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili bulunması nedeniyle davanın ticari dava olmasına göre işin esasının incelenmesi gerekir. DEVAMI… “Franchise Sözleşmelerinin Haksız Feshi İddiasını İçeren Davalarda Ticaret Mahkemelerinin Görevli Olduğu”

Franchise Sözleşmelerinden Kaynaklanan Lisans Bedeli Davalarında Özel İhtisas Mahkemelerinin Görevli Olduğu

ÖZET: Taraflar arasındaki uyuşmazlık 10/01/2011 tarihli franchise sözleşmesi ve bu sözleşme kapsamında davalıya ait marka kullanım (lisans) bedeline ilişkindir. Bu durumda uyuşmazlığa 556 sayılı KHK hükümlerinin de uygulanması gerekeceğinden anılan KHK’nin 71. maddesi gereğince uyuşmazlık çözüm yeri ihtisas mahkemeleridir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasına girilmesi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir. DEVAMI… “Franchise Sözleşmelerinden Kaynaklanan Lisans Bedeli Davalarında Özel İhtisas Mahkemelerinin Görevli Olduğu”

Kredi Kartı Kullanmaya Devam Edilmesi Halinde Ahde Vefa İlkesi Uyarınca Sözleşmenin Devam Ettiğinin Kabulü

Kural olarak herkes dilediği şartlarda sözleşme yapmakta serbest olduğu gibi istemediği bir sözleşmeyi sürdürmek zorunda da değildir. 5464 sayılı Yasanın 25/2. maddesine göre tüketici sözleşmeyi feshetmeyip kartı kullanmaya devam ettiğine göre “ahde vefa” ilkesi uyarınca sözleşmeye uymak zorundadır. Bu nedenle davacının ödediği nakit avans çekim komisyonunun iadesine ilişkin isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. DEVAMI… “Kredi Kartı Kullanmaya Devam Edilmesi Halinde Ahde Vefa İlkesi Uyarınca Sözleşmenin Devam Ettiğinin Kabulü”