Franchise Sözleşmelerinden Kaynaklanan Lisans Bedeli Davalarında Özel İhtisas Mahkemelerinin Görevli Olduğu

ÖZET: Taraflar arasındaki uyuşmazlık 10/01/2011 tarihli franchise sözleşmesi ve bu sözleşme kapsamında davalıya ait marka kullanım (lisans) bedeline ilişkindir. Bu durumda uyuşmazlığa 556 sayılı KHK hükümlerinin de uygulanması gerekeceğinden anılan KHK’nin 71. maddesi gereğince uyuşmazlık çözüm yeri ihtisas mahkemeleridir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasına girilmesi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2017/ 5311
Karar: 2018 / 690
Karar Tarihi: 25.01.2018

Dava ve Karar: Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

Taraflar arasında görülen davada Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 16/04/2015 tarih ve 2013/167-2015/72 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında Franchise sözleşmesi düzenlendiğini, müvekkili yetkilisinin davalı şirkete 750.000 TL ödeyerek %20 oranda ortak olduğunu, 10/01/2011 tarihinde yapılan isim hakkı sözleşmesinde yer alan cezai şart teminatı olarak davalı şirkete 50.000 TL senet verildiğini, davalı şirketin haksız ve zarar verici ticari yaptırımları sonucu sözleşmeyi haklı nedenle fesih haklarının oluştuğunu belirterek 10/01/2011 tarihli sözleşmenin haklı nedenle feshinin tespitine ve vade ve tanzim tarihi bulunmayan teminat senedinin bedelsiz kalması nedeniyle iptaline karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, yetkili mahkemenin … Mahkemeleri olduğunu, davacının sözleşmeye aykırı davrandığının mahkeme kararı ile tespit edildiğini, davacının cezai müeyyidelere uymamak için bu davayı açtığını, sözleşme kapsamında davacıya ürünler temin ettiğini, işi öğrettiğini davacının ise öğrendikten sonra yükümlülüklerden kaçmak amacıyla hareket ettiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece tüm dosya kapsamına göre, haklı nedenlerle fesih sebeplerinin oluştuğu gerekçesiyle davanın kabulüne, taraflar arasında imzalanmış olan 10/01/2011 tarihli sözleşmenin haklı nedenle feshedildiğinin ve sözleşmeye dayalı olarak verilmiş 50.000 TL bedelli, borçlu kısmında Luna Gıda Tur. Ltd. Şti. kaşesi basılı olan senetten dolayı davacının davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmiştir.

Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.

1- Taraflar arasındaki uyuşmazlık 10/01/2011 tarihli franchise sözleşmesi ve bu sözleşme kapsamında davalıya ait marka kullanım (lisans) bedeline ilişkindir. Bu durumda uyuşmazlığa 556 sayılı KHK hükümlerinin de uygulanması gerekeceğinden anılan KHK’nin 71. maddesi gereğince uyuşmazlık çözüm yeri ihtisas mahkemeleridir. HSYK’nın 10/05/2005 tarihli genelgesi gereğince ihtisas mahkemeleri kurulmayan yerlerde Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerine Ağır Ceza Bölgesindeki 1 veya 3 no’lu Asliye Hukuk Mahkemelerinin bakacağı belirtilmiş olup, mahkemece, …1. Asliye Hukuk Mahkemesi görevli olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasına girilmesi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.

2- Bozma sebep ve şekline göre tarafların temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına,

Sonuç: Yukarıda (1) no’lu bentte açıklanan nedenlerle kararın re’sen BOZULMASINA, (2) no’lu bentte açıklanan nedenlerle tarafların temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, ödedikleri peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 25/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.