Faizin Başlangıç Tarihi Bakımından Sözleşme Hükümlerine İtibar Edilmesi Gerektiği

ÖZET : Taraflar arasında düzenlenen ilaç satışına ilişkin matbu sözleşmenin ihtilaf başlıklı bölümünde mahkeme veya icra müdürlüklerine intikal eden ihtilaflarda davanın açıldığı veya icra takibinin yapıldığı günden itibaren eczanenin yasal faiz talep edebileceği belirtilmiştir. Bu hüküm uyarınca alacağa dava tarihinden itibaren faiz uygulanması gerekirken fatura tebliğ tarihinden itibaren faiz uygulanması yanlış olup bozmayı gerektirir.

T.C YARGITAY
13.Hukuk Dairesi
Esas: 2003/ 17635
Karar: 2004 / 3274
Karar Tarihi: 10.03.2004

Dava: Hakan Aşlar vekili avukat Çetin Göz ile Bağ-Kur İl Müdürlüğü vekili avukat Özgül Gülbiz aralarındaki dava hakkında Bursa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 7.11.2002 tarih ve 597-995 sayılı hükmün Dairenin 21.10.2003 tarih ve 7290-12406 sayılı ilamiyla onanmasına karar verilmişti. Süresi içinde davalı avukatı tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Karar: Davacı, davalı idare ile aralarındaki protokol uyarınca sigortalı hastalara ilaç verdiğini, reçete bedelinin sözleşmeye aykırı olarak ödenmediğini ileri sürerek 1.354.410.000 TL.nin temerrüt tarihinden faizi ile ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; davalının temyizi üzerine hüküm dairenin 21.10.2003 gün 2003/7290 esas 12406 karar sayılı ilamı ile onanmış davalı karar düzeltme istemiştir.

1- Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre HUMK.nun 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birisine uygun olmadığına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer karar düzeltme istemlerinin reddi gerekir.

2- Taraflar arasında düzenlenen ilaç satışına ilişkin matbu sözleşmenin ihtilaf başlıklı bölümünde mahkeme veya icra müdürlüklerine intikal eden ihtilaflarda davanın açıldığı veya icra takibinin yapıldığı günden itibaren eczanenin yasal faiz talep edebileceği belirtilmiştir. Bu hüküm uyarınca alacağa dava tarihinden itibaren faiz uygulanması gerekirken fatura tebliğ tarihinden itibaren faiz uygulanması yanlış olup bozmayı gerektirir. Ne var ki bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması HUMK.nun 438/7 maddesi gereğidir. Temyiz aşamasında bu husus sehven gözetilmediğinden davalının karar düzeltme isteminin kabulü ile onama ilamının kaldırılarak hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda birinci bent gereğince diğer karar düzeltme istemlerinin reddine, ikinci bentte açıklanan nedenle karar düzeltme isteminin kabulüne, dairemizin 2003/7290-12406 sayılı ve 21.10.2003 günlü onama ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının birinci bendinde bulunan “20.7.2000 tarihinden” sözlerinin çıkarılmasına yerine “dava tarihinden” sözlerinin yazılmasına hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, 10.3.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.