Manevi Tazminatın Belirlenmesinde Sosyal ve Ekonomik Durumun Önemi

Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de göz önünde tutularak, B.K.’nun 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K’nun 4. maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.

T.C YARGITAY
17.Hukuk Dairesi
Esas: 2018/ 2268
Karar: 2018 / 7895
Karar Tarihi: 18.09.2018

(818 S. K.  m. 47) (4721 S. K.  m. 4)

Dava: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacılar vekili, murisin yolcusu olduğu araca davalının maliki olduğu aracın tam kusurlu olarak çarpması sonucu murisin vefat ettiğini, müvekkillerinin murisin eşi ve çocukları olup destekten yoksun kaldığını beyanla, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile davacı eş … için 20.000,00-TL maddi, 30.000,00-TL manevi, davacı çocuklar için ayrı ayrı 5.000,00’er TL maddi, 20.000,00’er TL manevi tazminatın olay tarihinden işleyecek avans faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiş, ıslah dilekçesiyle talebini davacı eş … için 323.098,27-TL, her bir davacı çocuk için ayrı ayrı 58.020,99-TL’ye yükseltmiştir.

Davalı davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabul, kısmen reddine, eş … için 323.098,27-TL maddi ve 20.000,00-TL manevi tazminat, çocuk … … için 58.020,99-TL maddi ve 10.000,00-TL manevi tazminat, çocuk … için 58.020,99-TL maddi ve 10.000,00-TL manevi tazminatın kabulüne, 18/07/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine, fazlaya ilişkin 30.000,00-TL’nin reddine karar verilmiş; hüküm davacılar vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, muris karşı araçta yolcu olup kusuru bulunamamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir.

Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de göz önünde tutularak, B.K.’nun 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K’nun 4. maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.

Somut olayda murisin ölümü nedeniyle davacı eş … 30.000,00-TL manevi, davacı çocuklar ayrı ayrı 20.000,00’er TL manevi tazminat talep etmiş, mahkemece davacı eş … için 20.000,00-TL manevi, davacı çocuklar için ayrı ayrı 10.000,00’er TL manevi tazminata hükmedilmiştir. Tarafların kusur durumu, kaza tarihi (18/7/2011), sosyal ekonomik durum gibi hususlar dikkate alındığında, hükmedilen manevi tazminatın miktarı tüm davacılar için bir miktar az olup hakkaniyet ve adalete uygun düşmediğinden, manevi tazminata ilişkin hükümlerin bozulması gerekmiştir.

3- Bozma neden ve şekline göre davacılar vekilinin manevi vekalet ücretine ilişkin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile manevi tazminata ilişkin hükümlerin davacılar lehine BOZULMASINA, (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle bozma neden ve şekline göre davacılar vekilinin manevi vekalet ücretine ilişkin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, aşağıda dökümü yazılı 24.545,00 TL kalan harcın temyiz eden davalıdan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 18.09.2018 gününde oybirliği ile karar verildi.