Densiz Adam Sözü Kişilik Hakkına Saldırı Teşkil Etmediğinden Tazminata Hükmedilmez

Davacı, üye olduğu kooperatifin 18/03/2012 tarihinde yapılan genel kurul toplantısı sırasında hükümet komiseri olarak görev yapan davalıya kooperatifle ilgili usulsüz işlemleri bildirilmesine rağmen davalının umursamadığını, ayrıca toplantı sırasında muhalif kalınan konuların yazılı olarak toplantı tutanağına eklenmesini istediğinde, davalının bu yöndeki yasal haklarını kullanma çabasını densizlik olarak nitelendirdiğini, toplantı sırasında davalının kendisine “sen ne densiz adamsın” demek suretiyle hakaret ettiğini belirterek manevi tazminat istemiştir. DEVAMI… “Densiz Adam Sözü Kişilik Hakkına Saldırı Teşkil Etmediğinden Tazminata Hükmedilmez”

Elektrikli Bisikletin Motor Gücünün 50 CC’nin Altında Olması Halinde Güvence Hesabına Başvurulamayacağı

2918 sayılı ….nın 91. Maddesinde motorlu araçların trafik sigortası yaptırmalarının zorunlu olduğu, … Yönetmeliği’nin 9.maddesinde trafik sigortası bulunmayan araçların neden olduğu bedensel zararlar için Güvence Hesabına başvurulabileceği, motorlu bisikletin tanımının yapıldığı 2918 sayılı ….nın 3.maddesinde de, silindir hacmi 50cc küpü geçmeyen içten patlamalı motorla donatılmış ve imal hızı saatte 50 km az olan bisiklet olduğu, 2918 sayılı Yasanın 103.maddesinde de motorsuz taşıtlar ile motorlu bisiklet sürücülerinin hukuki sorumluluğunun genel hükümlere tabi bulunduğu öngörülmüştür. DEVAMI… “Elektrikli Bisikletin Motor Gücünün 50 CC’nin Altında Olması Halinde Güvence Hesabına Başvurulamayacağı”

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteminde Ölen Gelinin Kayınpedere Destek Olacağının Kanıtlanması Gerektiği

Tartışılması gereken husus, davacı …’un gelini olan …’un ölümünden dolayı destekten yoksun kalma tazminatı isteyip isteyemeyeceğidir. Dosya incelendiğinde; ölen …’nin davacı …’un gelini olduğu, ölenin davacıya fiili ve sürekli olarak destek olduğu veya ileride destek olabileceği adı geçen davacı tarafından kanıtlanamadığı anlaşıldığından davacı … yararına destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilmesi doğru değildir. DEVAMI… “Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İsteminde Ölen Gelinin Kayınpedere Destek Olacağının Kanıtlanması Gerektiği”

Manevi Tazminat Belirlenirken Hak ve Nesafet Kurallarının Önemi

Bu durumda mahkemece, davacının talep edebileceği tazminat belirlenmeden önce ibraname verildiği; davacı vekilinin 02.09.2014 tarihli dilekçesiyle, ibranamenin sigorta şirketi dışındaki diğer davalılar yönünden kabul edilmediği ve zararın belirlenmesi gerektiği iradesinin tekrarlandığı hususları göz önünde bulundurularak; alınacak uzman bilirkişi raporuyla, yapılan ödemenin düşülmesinden sonra davacının talep edebileceği bakiye tazminat miktarının saptanması ve oluşacak sonuca göre (davalı … şirketi dışındaki) diğer davalılar yönünden bir karar verilmesi gerekirken; hatalı gerekçe ve eksik incelemeyle yazılı olduğu biçimde hüküm tesisi doğru görülmemiştir. DEVAMI… “Manevi Tazminat Belirlenirken Hak ve Nesafet Kurallarının Önemi”

Manevi Tazminatın Belirlenmesinde Sosyal ve Ekonomik Durumun Önemi

Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de göz önünde tutularak, B.K.’nun 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K’nun 4. maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür. DEVAMI… “Manevi Tazminatın Belirlenmesinde Sosyal ve Ekonomik Durumun Önemi”