Kamu Malı Niteliğindeki Meralar Zilyetlikle Kazanılamaz

Mahkemece; davacı … Köyü’nün öncesinde … Köyü’nün mezrası iken 1989 yılında ayrılarak bağımsız bir köy haline geldiği, kuruluş tarihi belli olan bir köyün kadim mera iddiasına dayanamayacağı, taşınmazlar hakkında mera tahsis kaydının da bulunmadığı gerekçe gösterilmek suretiyle, bu taşınmazlar hakkındaki davasının reddine karar verilmiş ise de varılan sonuç dosya kapsamına uygun bulunmamaktadır. … Köyü halkının mezra iken bağlı bulunduğu … Köyü’nün kadim köy olduğu hususunda tereddüt bulunmamaktadır. İdari yoldan, köylerin bölünerek birden fazla köy kurulması halinde yeni kurulan ancak kadimden beri burada yaşayan köy halkının kadimlik vasfının ortadan kalktığını kabul etmek hukuken mümkün değildir.

T.C YARGITAY
16.Hukuk Dairesi
Esas: 2018/ 212
Karar: 2018 / 4339
Karar Tarihi: 26.06.2018

(3402 S. K. m. 9)

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi istenilmekle; duruşma için belli edilen gün ve saatte temyiz eden … Köyü Tüzel Kişiliği vekili Avukat … ve … vd. vekili Avukat … ile aleyhine temyiz istenilen Hazine vekili Avukat … geldiler. Gelenlerin yüzlerine karşı duruşmaya başlandı. Tarafların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmanın bittiği bildirildi. Süresi içinde inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu. GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Kadastro sırasında … İlçesi, … Köyü çalışma alanında bulunan 101 ada 1, 102 ada 1, 110 ada 1 parsel sayılı 15.994.57, 2.686.125.00, 736.611,95 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar kışlak vasfıyla ve tapu kaydına dayalı olarak davalılar … ve müşterekleri adına payları oranında tespit edilmiş, 103 ada 6 parsel sayılı 300.923,92 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz mera niteliği ile sınırlandırılmıştır. Davacılar … ve …, tapu kaydına dayalı olarak 103 ada 6 parsel sayılı taşınmazın murisleri adına tescili istemiyle, davacı … Köyü Tüzel Kişiliği, 101 ada 1, 102 ada 1 ve 110 ada 1 parsel sayılı taşınmazların mera vasfıyla sınırlandırılması istemiyle, davacı … tapu kaydına dayanarak 101 ada 1, 102 ada 1 ve 110 ada 1 parsel sayılı taşınmazların adına tescili istemiyle ayrı ayrı dava açmışlar, Hazine temsilcisi taşınmazların devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden olduğunu öne sürerek Hazine adına tescili istemiyle davaya müdahil olmuştur. Mahkemece dava dosyaları birleştirilerek yapılan yargılama sonunda davacıların ve müdahil Hazine’nin davalarının reddine, 101 ada 1, 102 ada 1 ve 110 ada 1 parsel sayılı taşınmazların tespit gibi tesciline, 103 ada 6 parselin tespit gibi mera vasfıyla sınırlandırılarak özel siciline kaydına karar verilmiş; hüküm, davacı-davalı … ve … ile bir kısım davalılar vekili, davalı-müdahil Hazine temsilcisi, davacı … vekili, davalı-davacı … Köyü Tüzel Kişiliği vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Davacı …’in temyiz itirazları yönüyle;

Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, dayandığı tapu kaydının taşınmazları kapsamadığının belirlenmesine göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının REDDİNE, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz eden davacı …’e iadesine,

2- Davacı … ve arkadaşlarının 103 ada 6 parsel sayılı taşınmaz hakkındaki temyiz itirazları yönüyle,

Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, dayandıkları tapu kaydının gayri sabit hudutlu olup miktarıyla geçerli olduğu, miktarından daha fazlası yerin kayda dayalı olarak adlarına tespit gördüğü, çekişmeli taşınmazın evveliyatının mera olup zilyetlikle kazanılmasının da mümkün bulunmadığının anlaşılmasına göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle 103 ada 6 parsel sayılı taşınmaz hakkındaki usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye temyiz karar harcının temyiz eden … vd.’den alınmasına,

3- Davacı … Köyü Tüzel Kişiliği ile davacı Hazine’nin 101 ada 1, 102 ada 1 ve 110 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar hakkındaki temyiz itirazlarına gelince;

Mahkemece; davacı … Köyü’nün öncesinde … Köyü’nün mezrası iken 1989 yılında ayrılarak bağımsız bir köy haline geldiği, kuruluş tarihi belli olan bir köyün kadim mera iddiasına dayanamayacağı, taşınmazlar hakkında mera tahsis kaydının da bulunmadığı gerekçe gösterilmek suretiyle, bu taşınmazlar hakkındaki davasının reddine karar verilmiş ise de varılan sonuç dosya kapsamına uygun bulunmamaktadır. … Köyü halkının mezra iken bağlı bulunduğu … Köyü’nün kadim köy olduğu hususunda tereddüt bulunmamaktadır. İdari yoldan, köylerin bölünerek birden fazla köy kurulması halinde yeni kurulan ancak kadimden beri burada yaşayan köy halkının kadimlik vasfının ortadan kalktığını kabul etmek hukuken mümkün değildir. Ayrıca, Mahkemece; Hazine’nin 10.07.2008 havale tarihli dilekçesi ile yalnızca 101 ada 6 parsel sayılı taşınmaz hakkında davaya müdahil olduğu kabul edilmiş ise de; dilekçe içeriğinde taşınmazların ada-parsel numaralarının belirtilmediği, ve müdahale tarihi itibariyle bütün davaların asıl dosya üzerinde birleştirilmiş olduğu, bu haliyle müdahale talebinin tüm taşınmazlar hakkında olduğunun kabulü gerekir. Diğer yandan dosya içeriğine göre, çekişmeli taşınmazların davalıların tutunduğu aynı zamanda tesipte esas alınan kışlak vasıflı 200 dönüm miktarlı kök Haziran 316 tarih 7 sayılı tapu kaydı ve tedavülleri ile yine aynı vasıf ve miktar ve sınırları 1937 tarih 355 tahrir nolu vergi kaydı kapsamında kaldığı anlaşılmakta ise de, tapu kaydının “…, …, …, …” sınırlarını içerdiği, bu sınırların gayri sabit hudutlu ve nokta sınırlar olup bu haliyle tapu kaydının sınırlarıyla değil de miktarıyla geçerliği olduğu açıktır. Taşınmazlar köylüler tarafından kadim mera olarak kullanıldığı, kamu malı niteliğindeki meraların zilyetlikle kazanılması da mümkün bulunmadığına göre; öncelikle, davacılara tercih hakları sorularak, tercih belirtmedikleri takdirde mahkemece uygun sınırlardan başlanılarak tapu kaydı miktarı olan 200 dönüm belirlenmeli, bu hususta fen bilirkişisinden infaza elverişli ek rapor alınmalı, bundan sonra; belirlenen 200 dönümlük kısmın payları oranında (hükümde olduğu şekilde) davalılar adına tesciline, kalan bölümlerin mera niteliğiyle sınırlandırılmasına karar verilmelidir. Hal böyle olunca; müdahil Hazine ve … Köyü Tüzel Kişiliği’nin temyiz itirazlarının bu nedenlerle kabulü ile 101 ada 1, 102 ada 1 ve 110 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar hakkındaki hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz eden … Köyü Tüzel Kişiliği’ne iadesine, 26.06.2018 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)