Ticari Kredilerde Kredi Kullanımı İçin Zorunlu Olan Hesapların Açılması Sebebiyle Herhangi Bir Adla Masraf Kesintisi Yapılamayacağı

ÖZET: Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, taraflar arasında 22/04/2009 tarihli kurumsal bankacılık hizmetleri sözleşmesi imzalandığı ve bu sözleşmeye istinaden davacıya krediler kullandırıldığı, kredilerin kullandırıldığı döneme ait hesap özetine göre davacıdan muhtelif tarihlerde toplamda .. TL kesinti yapıldığı, davalı bankaca krediler için yapılması gerekli ve yapılmış makul ve belgeli masrafların ispat edilemediği, ayrıca kredinin kullanılması için zorunlu olarak açılması gereken bir hesap nedeniyle davacıdan hesap işletim ücreti tahsilatları yanında bir de bankacılık hizmet geliri adı altında kesinti yapılmasının taraflar arasında düzenlenen sözleşmeye aykırı olduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiş olması isabetlidir.

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2014/ 18905
Karar: 2015 / 4318
Karar Tarihi: 27.03.2015

Dava: Taraflar arasında görülen davada Kastamonu 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 19/09/2014 tarih ve 2014/224-2014/445 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler elektronik ortamda okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, müvekkilinin davalı bankadan muhtelif tarihlerde kullanmış olduğu kredilere istinaden masraf, komisyon ve bankacılık hizmet gideri adı altında toplamda 2.635,70 TL haksız kesinti yapıldığını ileri sürerek, 2.635,70 TL’nin faizi ile birlikte iadesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacı tarafından kullanılan kredinin ticari kredi olduğunu, müvekkili bankanın yapmış olduğu işlem ve fiyatlamanın yasal düzenlemelere uygun olduğunu, davacı ile akdedilen sözleşme hükümlerine göre işlem tesis edildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, taraflar arasında 22/04/2009 tarihli kurumsal bankacılık hizmetleri sözleşmesi imzalandığı ve bu sözleşmeye istinaden davacıya krediler kullandırıldığı, kredilerin kullandırıldığı döneme ait hesap özetine göre davacıdan muhtelif tarihlerde toplamda 2.635,70 TL kesinti yapıldığı, davalı bankaca krediler için yapılması gerekli ve yapılmış makul ve belgeli masrafların ispat edilemediği, ayrıca kredinin kullanılması için zorunlu olarak açılması gereken bir hesap nedeniyle davacıdan hesap işletim ücreti tahsilatları yanında bir de bankacılık hizmet geliri adı altında kesinti yapılmasının taraflar arasında düzenlenen sözleşmeye aykırı olduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, istek halinde aşağıda yazılı 268,00 TL harcın temyiz edene iadesine, 27.03.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

(6502 S. K. m. 68)