Bonoda Vadenin Yazıyla ve Rakamla Farklı Belirtilmesi Halinde Yazılı Tarihe İtibar Edileceği

Ayrıca TTK.nun 690. maddesi göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı kanunun 588/l. maddesi gereğince, bonoda bedelin yazı ile ve rakamla gösterilen kısımların arasında farklılık olduğu takdirde yazıyla gösterilen bedele itibar olunur. Anılan bölümlerde tahrifat yapıldığı da ileri sürülmediğine göre itirazın reddine karar verilmesi gerekirken kabulü isabetsizdir. DEVAMI… “Bonoda Vadenin Yazıyla ve Rakamla Farklı Belirtilmesi Halinde Yazılı Tarihe İtibar Edileceği”

Bonoda Vadenin Rakam ve Yazı Kısımlarında Farklı Olması Halinde Kambiyo Vasfını Yitireceği

Somut olayda borçlu keşidecinin ödeme beyanı lehtara karşı olup, takip alacaklısına karşı herhangi bir ödeme defi bulunmadığından İİK’nin 170/a-son maddesinin uygulanma yeri olmayıp, takip dayanağı 07/09/2017 düzenlenme tarihli bonoda “ödeme günü” kısmında “01/02/2018” tarihinin yazılı olduğu, senet metninde ise vadenin “BİR OCAK İKİBİNONSEKİZ” olarak gösterildiği, bu haliyle bonoda çift vade olduğu anlaşılmakla, bu hususun mahkemece re’sen gözetilerek takibin iptaline karar verilmesi gerekir. DEVAMI… “Bonoda Vadenin Rakam ve Yazı Kısımlarında Farklı Olması Halinde Kambiyo Vasfını Yitireceği”