Vasi Atanması İstendiğinde Sebeplerle İlgili Delil Sunulması Gerekliliği

Somut olayda mahkemece, resmi sağlık kurulundan rapor alınarak ilgilinin akli durumu değerlendirilmiş, kısıtlı adayına ait tapu kayıtları dosya arasına alınmış ise de; Türk Medeni Kanunu’nun 406. maddesi yönünden herhangi bir araştırma ve değerlendirme yapılmamıştır. Hal böyle olunca yukarıda gösterilen yasal düzenleme karşısında; savurganlığı, kötü yaşama tarzı veya malvarlığını kötü yönetmesi iddiasına ilişkin olarak da taraflara delilleri sorulup gösterdikleri takdirde toplanarak tüm delillerin birlikte değerlendirmesi yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yetersiz araştırma ve eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. DEVAMI… “Vasi Atanması İstendiğinde Sebeplerle İlgili Delil Sunulması Gerekliliği”

Babalık Davasında Özel Yetkili Vekaletname Gerekir

Babalık davası, şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hakkın kullanımı niteliğindedir. Davanın vekil eliyle açıldığı hallerde, vekile bu konuda özel yetki verilmiş olması gerektiğinden (HMK.m.74), duruşmaya katılıp beyanda bulunan davacılardan … ile … dışındaki davacılar… ve … adına babalığın tespiti başvurusunda bulunan Av. …’ın vekaletnamesindeki bu husustaki eksikliğin tamamlanması için uygun süre verilmesi veya davacı asiller …’un yapılan işlemleri kabul ettiklerini dilekçeyle mahkemeye bildirmelerinden, DEVAMI… “Babalık Davasında Özel Yetkili Vekaletname Gerekir”

Gaiplik Kararı Verilirken Ölüm Hakkında Kuvvetli İhtimal İspatlanmalı

Dava, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 32. maddesine dayalı olarak gaiplik kararı verilmesi talebine ilişkindir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 32/1. maddesinde; ”Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir.” hükmü ile aynı Kanunun 35/2. maddesinde, ”Gaiplik kararı ölüm tehlikesinin gerçekleştiği veya son haberin alındığı günden başlayarak hüküm doğurur.” hükmü yer almaktadır.

DEVAMI… “Gaiplik Kararı Verilirken Ölüm Hakkında Kuvvetli İhtimal İspatlanmalı”