Haczedilemeyen Mallar ve Haklar

Haczedilemeyen mallar, eski dilde hacze kabil olmayan mallar şeklinde ifade edilirdi. Vatandaşların asgari yaşam standartlarının korunması devletin temel görevlerinden olup, haczedilemeyen mallara ilişkin düzenlemeler de bu görevin doğal bir sonucudur. DEVAMI… “Haczedilemeyen Mallar ve Haklar”

İhtiyati Haciz Nedir, Nasıl Alınır?

İhtiyati haciz, para alacaklarına ilişkin doğmuş ya da doğacak takibin sonucunun güvence altına alınması için mahkeme kararı ile borçlunun malvarlığına el konulmasını sağlayan geçici bir hukuki korumadır.

Yargıtay’a göre, ihtiyati haciz; asıl icra takip işlemine yardımcı olan, ona güvence sağlayan, yapılacak icra takibinden veya açılacak davadan önce ya da sonra uygulanan bir tür koruma işlemidir. (HGK, 16.02.2000, E. 2000/12-49 K.2000/94; 12.HD 22.04.2015 E.2014/35320 K.2015/10927) DEVAMI… “İhtiyati Haciz Nedir, Nasıl Alınır?”

Konkordato Kararında Yer Almadığı Takdirde Borçlu Aleyhine İhtiyati Haciz Yapılabilir

Taraflar arasındaki “şikayet” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Adana ikinci icra Hakimliği)nce davanın kabulüne dair verilen 23/02/1999 gün ve 1999/379 E- 291 K. sayılı kararın incelenmesi davalı banka vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Onikinci Hukuk Dairesinin 14/04/1999 gün ve 1999/3779-4743 sayılı ilamı ile; (…İhtiyati haciz kararı İİK.nun 289. maddesinde rehinli alacaklar müstesna olmak üzere mühlet içinde hiçbir takip yapılamaz ise de, ihtiyati haciz kararı tedbir niteliğinde olduğundan ve takip muamelesi sayılamayacağından mühlet, ihtiyati hacze karar verilmesine ve uygulanmasına engel sayılamayacağından şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi isabetsizdir….. gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir. DEVAMI… “Konkordato Kararında Yer Almadığı Takdirde Borçlu Aleyhine İhtiyati Haciz Yapılabilir”