Babalık Davası

Babalık davası, evlilik dışında doğan bir çocuğun genetik babasının hükmen belirlenmesi amacına yönelen bir dava olup dava sonucunda mahkemece verilen hüküm babalık hükmüdür. Çocuk ile ana arasında soybağı doğum ile kurulur.( TMK m.282/I) Baba ile çocuk arasına soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hakim hükmü ile kurulur. (TMK m.282/II) Soybağının tespitine ilişkin davalardan olan babalık davası, evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasındaki hukuki anlamda soybağının kurulmasına mahkemece karar verilmesidir. DEVAMI… “Babalık Davası”

Mirasta Mal Paylaşımı ve Zümre Sistemi

Mirasın mal paylaşımı hesaplaması ve kimlerin hangi oranda miras hissesine sahip olacağına ilişkin düzenlemeler Türk Medeni Kanunu‘nda yer almaktadır. Söz konusu hükümler, vefat eden kişinin sağ olan yakınlarının yakınlık derecesine göre mirasın paylaşımını ele almaktadır. Buna göre, Türk Hukuku’nda zümre sistemi geliştirilmiş olup, bir zümrede yaşayan mirasçıların bulunması halinde, miras hakkı diğer zümreye geçememektedir. DEVAMI… “Mirasta Mal Paylaşımı ve Zümre Sistemi”

Geçit Hakkı ve Geçit Hakkı Davası

Geçit hakkı kavramı Türk Medeni Kanunu’nun 747. maddesi ve devamında tanımlanmıştır. Ana yola bağlantısı olmayan bir taşınmaz lehine, genel yola bağlantısı olan komşu taşınmaz veya taşınmazlar aleyhine kullanılan, sürekli olarak kurulmuş bir haktır. Ana yola bağlantısı olmayan taşınmaz lehine söz konusu hak tesis edilirken, her iki tarafın da yararı gözetilmelidir. DEVAMI… “Geçit Hakkı ve Geçit Hakkı Davası”

Mirasçılık Belgesi – Veraset İlamı Nedir, Nasıl Alınır?

Miras veya terekenin mirasçılara geçmesine rağmen terekede yer alan mal ve haklar üzerinde mirasçıların tasarrufta bulunabilmeleri için, bunların mirasçılık sıfatlarının miras hukuku uyarınca ispat edilmesi gerekir. Mirasçıların mirasçılık sıfatlarını ispat etmelerine ve bu sıfatla terekede yer alan mal ve haklar üzerinde tasarrufta bulunmalarına hizmet eden bir belgeye ihtiyaç vardır. Mirasçılık belgesi veya eski ifadeyle veraset ilamı Türk Medeni Kanunu‘nun 598. maddesinde düzenlenmiştir. Madde; mirasçılara, bu amaçla başvurmaları halinde sulh hukuk mahkemesince veya noterlik tarafından mirasçılık belgesi adı verilen bir belge verileceğini öngörmektedir. DEVAMI… “Mirasçılık Belgesi – Veraset İlamı Nedir, Nasıl Alınır?”