İflas ve konkordato farklı kavramlar olup, uygulanması ve sonuçları itibariyle bambaşka hukuki müesseselerdir.

İflas, kanunlarımızda tair ya da tacir statüsündeki bir borçlunun artık borçlarını ödeyememesi hali olarak tanımlanmıştır. Konkordato ise, herhangi bir sebeple işleri bozulan ve ödeme güçlüğü çeken iyiniyetli borçluları koruma amacı güden bir kavramdır.

İflas Nedir?

Tacirin borçlarının alacaklılarından fazla olması ve finansal durumunu gösteren verilerinin bozulmuş olması halinde, borçlu sıfatını taşıyan bu tacirlerin iflasını istemesi gerekmektedir. Bu durum, kanuni bir yükümlülük olup, bu durumdaki bir şirketin iflasını istememiş olması, İcra İflas Kanunu’na göre suçtur. Söz konusu bu suçun cezası, kanunda hapis olarak belirtilmiş olup, iflas isteme hususunun ne denli önemli ve hayati bir konu olduğu, bizzat kanuni düzenlemeden anlaşılmaktadır. İflasın, iflas eden yani muflis tarafından istenmesi bu şekilde bir zorunluluk olup, aynı zamanda alacaklıların da Asliye Ticaret Mahkemesi’ne talepte bulunması mümkündür.

Bu tip bir durumda, borçlunun ya iflasını istemesi ya da iflas ertelemeye başvurması gerekmektedir.

Borçlunun borcunun, alacaklı tarafından cebri icra yoluyla, yani devlet vasıtasıyla zor kullanılarak tahsil edilmesi esas olup, iflas yolu da bir cebri icra yöntemidir. İflas halinde, borçlunun tüm mallarına el koyulması esas olup, bu suretle oluşturulacak iflas masasındaki bütün malların ve hakların iflas idaresince tasfiye edilmesi söz konusu olacaktır. Tasfiyeden kasıt, malvarlıklarının paraya dönüştürülerek yasaya uygun şekilde alacaklılara ödenmesidir.

İflasın gerçekleşmesinin aynı zamanda cezai yönden sorumluluklar doğurması da mümkün olup, iflasla birlikte iflasın ne şekilde gerçekleştiğine ilişkin yapılacak yargılamada, iflasın taksirli iflas ya da hileli iflas olarak sınıflandırılması ve bu şekilde hüküm kurulması da mümkündür.

Konkordato Nedir?

Konkordato, sebebinin ne olduğundan bağımsız olarak, işleri bozulmuş olan, ödeme güçlüğüne düşen ancak iyiniyetli olan borçlulara ilişkin bir yöntemdir. Bu yöntemde, borçlu, alacaklılarının sayı olarak ve alacak miktarı olarak 2/3’üyle birlikte bir anlaşma yapmakta ve söz konusu anlaşma Asliye Ticaret Mahkemesi’nce tasdik edilmektedir. Bu şekilde, alacaklılar, bir kısım alacaklarından vazgeçerken, borçluya bir şekilde kötü durumundan kurtulma imkanı sağlanmış olur.

Konkordatonun Asliye Ticaret Mahkemesi’nce tasdiklenmesi için gerekli şartlar şu şekildedir:

Konkordatonun Tasdiki İçin Gerekli Şartlar

 •  Borçlu dürüst olmalıdır.
 • Asgari yüzde elli ödeme taahhüdünde bulunmalıdır.
 • Teklif edilen ödeme, borçlunun malvarlığı ile orantılı olmalıdır.
 • Konkordato üçte iki çoğunlukla kabul edilmiş olmalıdır.
 • Borçlu, konkordatonun tasdik edilmesi halinde alacaklılara ödeyeceği miktar için yeterli miktarda teminat vermelidir.
 • Yargılama harç ve masraflarını depo etmelidir.

Bu bağlamda Altınkan Avukatlık Bürosu olarak İflas ve Konkordato başlığı altında verilen temel hizmetler şu şekildedir:

 • İflas yolu ile takip
 • İflas davasının takibi
 • İflasın Ertelenmesi
 • Konkordato ilanı ve konkordato hakkında her türlü danışmanlık hizmeti
 • Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi
 • Şirket kurtarma çalışmaları
 • Diğer her türlü konu

 

Sayılan hizmet tipleri genel anlamda ve örnekleyici olup, Altınkan Avukatlık Bürosu bünyesinde iflas ve konkordato hususlarına ilişkin her türlü dava ve iş bakımından avukatlık hizmeti verilmektedir.
Detaylı bilgi için randevu talep ediniz.