Altınkan Avukatlık Bürosu, icra hukuku alanında uzman ekibiyle hem alacaklı vekili hem de borçlu vekili sıfatıyla icra takipleri bakımından en iyi avukatlık hizmetini vermeye çalışmaktadır. Antalya en iyi icra avukatı ihtiyacının yüksek olduğu bir şehir olup, Antalya icra dairelerinde her sene 225.000’in üzerinde icra takibi başlatılmaktadır.

Altınkan Avukatlık Bürosu olarak, Antalya en iyi icra avukatı hizmetinin verilmesinde, alacaklı vekili olarak öncelikle icra takibi başlatılmadan önce borçluyla ilgili gerekli istihbarat çalışması yapılmakta, alacağın tahsil edilebilmesinin mümkün olup olmadığı araştırılmaktadır. Nitekim gerçek kişi ve tüzel kişi olan borçluların malvarlığı bulunmaması ya da oldukça fazla sayıda icra takibi altında bulunması, alacağın tahsilini zorlaştırmakta ve müvekkilin alacağının tahsilini zora sokmasının yanı sıra, boş yere masraf yapmasına neden olmaktadır.

Bu durumun müvekkile zarar vermesi tehlikesi karşısında, Altınkan Avukatlık Bürosu olarak yeterli araştırma yapıldıktan sonra alacağın tahsil edilebileceğine kanaat getirilmesi halinde icra takibi başlatılmakta ve o andan itibaren oldukça hızlı ve sonuç odaklı bir yaklaşımla icra dosyası takip edilmektedir.

İcra takibi başladıktan hemen sonra, Altınkan Avukatlık Bürosu olarak, borçlunun varsa alacaklı olduğu kendi icra takiplerine haciz konmakta, borçlunun banka hesapları sorgulanmakta, araç ve tapu kayıtları sorgulanmakta ve varsa bütün bunların üzerine haciz konulmaktadır. Bütün bu süreçlerin takibinde hızlı ve sonuç odaklı yaklaşım, müvekkillerin en kısa sürede menfaatlerinin sağlanması ve alacakların tahsilinin sağlanmasını amaç edinmektedir.

Alacağın bir mahkeme kararına bağlandığı ilamlı icra takipleri ile bir mahkeme kararı olmaksızın alacağın ispat edilebildiği her türlü durumda başlatılacak olan ilamsız icra takipleri, Altınkan Avukatlık Bürosu tarafından itirazlar ya da karşı tarafça açılabilecek davalar göz önüne alınarak en iyi icra avukatı hizmetinin verilebilmesi bakımından titizlikte ve özenle hazırlanmaktadır.

Altınkan Avukatlık Bürosu olarak borçlu vekili sıfatıyla dahil olunan icra takibi dosyalarında, müvekkil aleyhine başlatılan icra takibinin durumu incelenerek yetkiye ve borca itiraz edilip edilemeyeceği incelenmekte, bu aşamada verilecek kararla ilgili müvekkillere doğru ve gerekli bilgi verilmekte ve müvekkilin talimatına uygun şekilde icra takibine itiraz edilmektedir.

Altınkan Avukatlık Bürosu, icra takipleri bakımından Antalya en iyi icra avukatı hizmetinin verilebilmesi adına uzman avukat kadrosuyla aşağıda sayılı icra takipleriyle ilgili her türlü takibin yapılması, haciz işlemleri ve takibin başlatılmasıyla alacağın tahsil edilmesine kadar geçen sürede yapılacak olan her türlü işlemle ilgili hizmet vermektedir. Ayrıca borçlu vekili olarak da yine aşağıda sayılı icra takiplerinde müvekkillere en iyi icra avukatı hizmeti verilmeye çalışılmaktadır.

İlamlı İcra Takipleri

Taşınır Teslimi veya Taşınmaz Tahliye veya Teslimi
Para Borcuna Veya Teminat Verilmesine Veya Bir İşin Yapılmasına Veya Yapılmamasına, İrtifak Hakkının Veya Gemi Üzerindeki İntifa Hakkının Kaldırılmasına İlişkin İlâmların Yerine Getirilmesi

İlamsız İcra Takipler

Genel anlamda sayılan bu icra takipleri bakımından  Altınkan Avukatlık Bürosu bünyesinde bulunan uzman avukatlar vasıtasıyla hem alacaklı vekili hem de borçlu vekili sıfatıyla   avukatlık hizmeti verilmektedir.
Detaylı bilgi için randevu talep ediniz.