Miras hukuku ve miras hukukundan doğan davalar, niteliği itibariyle teknik ve hukuki bilgi gerektirmektedir.

Nitekim 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu temelinde düzenlenen miras ilişkileri, bir çok hukuki kavram ve bunlara bağlanan sonuçlar etrafında şekillenmiştir.

Bu bağlamda ölüme bağlı işlemlerin şekil ve koşulları,
mirasın geçişi ve geçiş şekli, bunun yasal sonuçları,
miras paylarının ne şekilde dağılacağı,
saklı paya ilişkin haklar,
tenkis ve denkleştirme kavramları ve bu hukuki kavramlara bağlanan sonuçlar,
miras ortaklığı ve miras ortaklığının giderilmesi gibi durumlar
geniş ve derin hukuk bilgisi ve uzmanlık gerektiren konulardır.

Altınkan Avukatlık Bürosu bünyesindeki avukatlar, yıllarca miras hukukundan doğan uyuşmazlıklara ilişkin çeşitli davalarda taraf vekilliği yapmış ve ayrıca Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu bünyesinde bilirkişi sıfatıyla miras hukukuna ilişkin davalarda görevlendirilmişlerdir.

Bu bakımdan Altınkan Avukatlık Bürosu avukatları, müvekkillerine miras hukuku alanında en iyi avukatlık hizmetini uzmanlık seviyesinde vermek için çalışmaktadır.

Büromuz bünyesinde miras hukuku kökenli olarak avukatlık hizmeti verilen işler ve dava tipleri genel olarak şu şekilde sayılabilmektedir:

 • Veraset Davaları
  (Veraset ilamı çıkartmak, veraset ilamının iptali davası)
 • Vasiyetnamenin Tenfizi Davası
 • Vasiyetnamenin İptali Davası
 • Vasiyet Alacaklısı Sıfatıyla Miras Davası
 • Terekenin Tespiti Davası
 • Terekenin Taksimi Davası
 • Miras Sözleşmeleri Kaynaklı Davalar
 • Tenkis Davası
 • Muris Muvaazasına Dayalı Tapu İptali ve Tescili Davaları
 • Miras Sebebiyle İstihkak Davaları
 • Mirasın Reddi Davası
 • Mirasta İade Davaları
 • Terekede İhtiyati Tedbir Talebi
 • Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar
 • Miras Ortaklığının Giderilmesi Davası (İzaleyi Şüyu Davası)
 • Diğer Dava ve İşler
  (Vasiyetname tanzimi, mirasçı atama sözleşmesi düzenlemek, taksim sözleşmeleri, feragat sözleşmeleri, ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemek, miras özgülemek suretiyle vakıf kurma işlem ve davası ve diğer dava ve işler)Sayılan dava tipleri genel anlamda ve örnekleyici olup, Altınkan Avukatlık Bürosu bünyesinde miras hukukuna ilişkin her türlü dava bakımından avukatlık hizmeti verilmektedir.
  Detaylı bilgi için randevu talep ediniz.