Ülkemizin en önemli sektörlerinin başında inşaat ve gayrimenkul sektörü gelmesine rağmen, söz konusu bu sektöre has hukuk dalına ilişkin kurallar yeterince bilinmemektedir. İnşaat ve gayrimenkul hukuku, oldukça teknik bir dal olup, ciddi anlamda hukuki uzmanlık gerektirmektedir. En iyi avukatlık hizmetinin alınabilmesinin şart olduğu bir alandır.

İnşaat faaliyeti, esas itibariyle Türk Borçlar Kanunu'nun özel hükümler bölümünde düzenlenen eser sözleşmeleri bölümünde ele alınmaktadır. Ancak gerek uygulamada gerekse de özel kanunlarla şekillenen bir çok inşaat sözleşmesi ve inşaat ilişkisi türü mevcuttur. Örneğin, yap-işlet -devret projeleri, kamu ve özel sektör ihaleleri, imtiyaz sözleşmeleri, ortak girişim anlaşmaları, inşaat sözleşmeleri, alt yüklenicilik sözleşmeleri, lisans anlaşmaları, proje yönetimi anlaşmaları, işletme yönetimi anlaşmaları gibi bir çok konu, eser sözleşmelerine ilişkin temel kanuni düzenlemenin dışında, özel mevzuatla düzenlenmiş olan ve uzmanlık gerektiren alanlardır.

Ülkemizde yürürlüğe giren kentsel dönüşüm mevzuatı, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesine ilişkin mevzuat ve hatta yapı denetim ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları bir arada düşünüldüğünde, inşaat ve gayrimenkul hukukunun ne denli geniş bir alanı kapsadığı ve bütün bu mevzuata hakim olan avukat bulmanın zorluğunu ortaya koymaktadır.

Büromuz ortak avukatlarından Av. Onur ALTINKAN, inşaat ve gayrimenkul hukuku alanında 274 sayfalık yüksek lisans teziyle bu hukuk dalına akademik bir eser kazandırmıştır. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde yüklenicinin temerrüdü halinde üçüncü kişinin hukuki durumu başlıklı yüksek lisans tezi başarılı bulunarak YÖK'ün veritabanına alınmıştır.

Öte yandan Altınkan Avukatlık Bürosu'nun kurucu avukatları, uzun yıllar eser sözleşmeleri ile inşaat ve gayrimenkul hukuku alanlarında mahkemelere bilirkişi olarak rapor yazmışlardır. Bu anlamda Altınkan Avukatlık Bürosu'nda inşaat ve gayrimenkul hukuku konusunda uzmanlık sahibi olup, en iyi avukatlık hizmeti verilmesi adına çalışmalara devam etmektedir.

İnşaat ve gayrimenkul hukuku kapsamında yapılan başlıca işler, görülen davalar ve faaliyette bulunulan konular şu şekildedir:

 • Her Türlü İnşaat Sözleşmelerinin Hazırlanması, Düzenlenmesi, İmzalanması
 • Her Türlü İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Tadil Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Arsa Sahiplerine Her Türlü Dava ve İşlerde Avukatlık Hizmeti Verilmesi
 • Müteahhitlere Her Türlü Dava ve İşlerde Avukatlık Hizmeti Verilmesi
 • İnşaattan Daire Satın Alan Kişilere Her Türlü Dava ve İşlerde Avukatlık Hizmeti Verilmesi
 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri
 • Hasılat-Gelir Paylaşımlı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
 • Klasik Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri (Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri)
 • Müteahhidin Temerrüdü Halinde Sözleşmenin Feshi ve Tazminat Davaları
 • Ayıplı İş ve Eksik İşlere İlişkin Tazminat Davaları,
 • Sözleşmelerin Feshi Ya Da İptaline İlişkin Davalar,
 • Gayrimenkul Alım-Satımı
 • Kira Sözleşmeleri
 • İnşaat Kredileri İle Konut Kiraları ve Ticari Malvarlıklarının Kiralanması
 • İpotek Kurulması ve İpotek Terkini
 • Kat Mülkiyeti Kurulması ve Yönetim Planı Hazırlanması
 • Kat irtifakının iptali davaları,
 • Tapu İptal ve Tescil Davaları,
 • İstihkak Davaları
 • FIDIC sözleşmeleri;
 • EPC ve Turnkey kontratları;
 • Ticari veya konut amaçlı gayrimenkul projeleri;
 • İmar hukuku ve uygulamaları;
 • Kat mülkiyeti hukuku ve uygulamaları;
 • Shell & Core inşaat sözleşmeleri;
 • Hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmeleri;
 • Tapu sicilleri ve belediyeler nezdindeki işlemler;
 • Gayrimenkul inşaat ve geliştirme modelleri;
 • Gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO);
 • Kentsel dönüşüm mevzuat, süreç ve uygulamaları;
 • İnşaat, gayrimenkul, sözleşmeler, imar ve kat mülkiyeti konulu davalar;
 • İnşaat tahkimleri,
 • İzaleyi Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davaları
 • Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Davalar
 • Müşavir Mühendislik Sözleşmeleri
 • Mimari Proje Düzenleme Sözleşmeleri
 • Yabancı Gerçek veya Tüzel Kişilerin Türkiye'de Taşınmaz Edinimleri
 • Gayrimenkul Satın Alma ve Satım Sözleşmelerinin, Satış Vaadi Sözleşmelerinin müzakereleri ve düzenlenmesi;
 • İnşaat ruhsatının ve iskân izninin alınması ve bu izinlerin temine yönelik ilgili resmi merciiler nezdinde başvuruların yapılması;
 • İş yeri açma ve çalışma ruhsatının alınması ve bu ruhsatın teminine yönelik ilgili resmi merciiler nezdinde başvuruların yapılması;
 • İpotek Sözleşmeleri;
 • Kat İrtifakı Sözleşmeleri;
 • İnşaat Sözleşmeleri, Bina Yönetimi Sözleşmeleri, Proje Yönetimi Sözleşmeleri, Alışveriş Merkezleri Yönetim Sözleşmeleri, Lisans Sözleşmeleri, Aracılık Sözleşmeleri ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri;
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin işlemler ve sözleşmeler.
 • Gayrimenkulün hukuki ve imar durumu ile ilgili incelemeler,
 • İmar uygulamalarından kaynaklanan davaların takibi,
 • Ulusal ve uluslararası inşaat projelerinde proje aşamasında danışmanlık hizmeti,
 • Gayrimenkule ilişkin tapu iptali,
 • İdarenin işlemlerine karşı yürütülen dava takip işlemleri,
 • İhale dokümanlarının hazırlanması,
 • İnşaat sözleşmesi hazırlanması,
 • Hasılat paylaşımı sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Taşeron sözleşmesi hazırlanması,
 • Kamulaştırma davaları,
 • Tüketici Kanunu kapsamına giren taşınmazlarla ilgili danışmanlık verilmesi ve sonrasında davaların takip edilmesi,
 • Gayrimenkul hukukuna ilişkin sorulan sorulara yönelik hukuki mütalaa ve bilgi notu hazırlanması.
 • Diğer dava ve işler

  Sayılan dava tipleri genel anlamda ve örnekleyici olup, Altınkan Avukatlık Bürosu bünyesinde satım hukukuna ilişkin her türlü dava bakımından avukatlık hizmeti verilmektedir.
  Detaylı bilgi için randevu talep ediniz.