İcra ve İflas Hukuku, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 9 Haziran 1932’de kabul edilen ve 4 Eylül 1932’de yürürlüğe giren 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’yla düzenlenen bir hukuk dalıdır. 2004 sayılı kanun, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren defalarca kez değişikliğe uğramış olup, temel kanunlar arasında halen yürürlükte bulunan en eski kanunlardan biridir.

İcra ve İflas Hukukunun temel amacı; borçlarını kendiliğinden yerine getirmeyen kişilere karşı, devlet tarafından alacakların elde edilebilmesinin garanti altına alınmasıdır. Cebri icra hukuku olarak da bilinen bu hukuk dalında, hukuk düzeninin ve devletin cebir yani zor kullanma yoluyla alacaklı kişilerin alacaklarını elde edebilmelerine imkan tanınması söz konusudur.

Alacak olarak tabir ettiğimiz husus, dar anlamda para alacağı olarak algılanabilmektedir. Ancak icra ve iflas hukukunun konusunu oluşturan alacak kavramı, çok daha geniş yorumlanmalı ve bir tarafın diğer taraftan hukuken talep edebileceği her türlü edim alacak kavramının içerisinde kabul edilmelidir. Örneğin, bir şeyi yapma ya da yapmama borcu, çocuğun diğer eşe teslim edilmesi, bir mahkeme kararının icrasının yani uygulanmasının sağlanması gibi hususların hepsi, icra ve iflas hukuku anlamında “alacak” olarak nitelendirilir. Dolayısıyla para alacağını tahsil etmek isteyen kişi, çocuğunu teslim almak isteyen kişi, diğer taraftan bir şeyi yapmasını ya da yapmamasını isteyen kişi; icra ve iflas hukuku anlamında alacaklı, karşı tarafı ise borçlu olarak nitelendirilir.

Alacaklı tarafın alacağını elde edebilmesinin yolu, Türk Hukuk sisteminde, icra takibi ve iflas takibi yollarıyla mümkündür. Bu takip yolları, kanun gereği farklı tipte takip alt takip türlerini barındırmaktadır. Nitekim kambiyo senedine bağlanmış alacaklar, kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takiple talep edilebilmekte olup, ilamlı icra, ilamsız icra, çocuk teslimine ilişkin icra takipleri hep farklı usullere ve farklı şekillere tabidir.

Şekil ve usulün oldukça önemli olduğu bu hukuk dalı, ayrı uzmanlık gerektiren bir hukuk dalı olup, süreler ve talep yolları bakımından oldukça özenli ve titiz bir çalışma gerektirmektedir.

Bu bakımdan 2004 sayılı İcra İflas Kanunu genelinde düzenlenen borç ilişkilerine bağlı hukuki süreçlere hakim olan Altınkan Avukatlık Bürosu avukatları, Antalya merkezli olmak üzere tüm Türkiye’de gerçek ve tüzel kişilerin icra iflas hukuku kökenli iş ve davaları bakımından en iyi avukatlık hizmetini vermek için çalışmaktadırlar.

Büromuz bünyesinde icra ve iflas hukuku kökenli olarak avukatlık hizmeti verilen dava tipleri ve işler genel olarak şu şekilde sayılabilmektedir:

 

– Her türlü ilamlı, ilamsız ve rehninin paraya çevrilmesi takipleri

Kambiyo Senetlerine Dayanan Alacaklar,

Rehin Ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi,

İhtiyati Haciz Ve İhtiyati Tedbir Uygulamaları,

İlama Dayalı Alacakların Tahsili,

– Yasal takip alacaklarının tahsili

– Borçlu vekili olarak icra takibine itiraz edilmesi

– Takibin iptali ve taliki davaları

– Menfi tespit ve istirdat davaları

– İtirazın iptali, itirazın kaldırılması ve borçtan kurtulma davaları

– İcra ve iflas takibine ilişkin şikayetler

– Menkul ve gayrimenkullere ilişkin cebri satışlar

– İhalenin feshi davaları

– Sıra cetveline itiraz davaları

– İpoteğin paraya çevrilmesi takipleri

– İstihkak davaları

– Kiralanan gayrimenkullerin tahliyesi

– Hapis hakkı

– İflas ve İflasın ertelenmesi  ve konkordato davaları

– Hacizde ve İflasta tasarrufun iptali davaları

– İflas dışı ve iflas içi konkordato

– İcra ceza davaları

– İhtiyati haciz talepleri

– Tasarrufun iptali davaları

– İcra ihalelerine katılma

– İflas masasına alacağın kaydettirilmesi

– İflasın ertelenmesi uygulamasının düzenlenmesi, denetlenmesi

– İyileştirme projesinin düzenlenmesi, denetlenmesi

– Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

– Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi

– Mahcuz malların satış işlemlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi

– Şirketlerin iflas prosedürünün denetlenmesi, düzenlenmesi

– Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi

– Şirket kurtarma çalışmaları

– Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi

– İcra ve İflas Hukukundan doğan diğer her türlü iş ve davalar

 

Sayılan dava tipleri ve işler genel anlamda ve örnekleyici olup,  Altınkan Avukatlık Bürosu bünyesinde icra ve iflas hukukuna ilişkin her türlü dava ve iş bakımından avukatlık hizmeti verilmektedir.
Detaylı bilgi için randevu talep ediniz.