Antalya kooperatif avukatı; Kar paylaşma amacı gütmeyen, ticari amacı olmayan ve ticari ortaklıklardan farklı olan, kooperatif üyelerinin ekonomik durumlarının geliştirilmesi amacını güden sermayeli ortaklıklara kooperatif denmektedir.

Nitekim kooperatifin hukuki tanımı da benzer ifadelerle Kooperatifler Kanunu’nun 1. maddesinde şu şekilde yapılmıştır: “Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.

Kooperatifler Hukukunun en önemli kurallarından biri; ortak dışı işlem yasağı olarak bilinen ve kooperatifin kendi üyeleri dışındaki üçüncü kişilerle hukuki işlem yapmasını yasaklayan kuraldır. Nitekim kooperatifler; kanuni tanımından ve tüzel kişiliğin karakteristik yapısından ötürü içe dönük bir kurgudadır. Antalya kooperatif avukatı Altınkan Avukatlık Bürosu olarak bu ve bunun gibi bizzat 1136 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda getirilen hükümlere hakim olan yapımızla kooperatiflere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Nitekim Kooperatif Hukuku, kendine özgü yapısı ve diğer ticari işletme ve sermaye şirketlerinden farklı olan yapısıyla bambaşka bir hukuk dalını oluşturmaktadır. Örneğin eşitlik ilkesi ve kanunla düzenlenen diğer kural, ilke ve yasaklara hakim olan hukukçularla çalışmak, kooperatif yöneticileri adına oldukça teknik ve özel bilgi gerektiren prosedürlerin doğru şekilde yerine getirilmesi adına elzemdir. Antalya ili, kooperatiflerin oldukça bol sayıda bulunduğu bir ildir. İşte bu nedenlerle Antalya kooperatif avukatı bulundurmanın önemli olduğu illerin başında gelmektedir.

Antalya’da kooperatif avukatı olarak hizmet veren Altınkan Avukatlık Bürosu, uzmanlığı ve bilgi birikimiyle en iyi kooperatif avukatı hizmetinin verilebilmesi için çalışmaktadır.

Büromuz bünyesinde kooperatif hukuku kökenli olarak avukatlık hizmeti verilen işler ve dava tipleri oldukça teknik konular olup, hukuki bilgi gerektirmektedir. Kooperatifler hukukunun temelleri örnek olarak şu şekilde sayılabilmektedir:

Kooperatifin kuruluş aşaması:
Ana sözleşmenin hazırlanması
İzin
Tescil
Ayni sermayenin konulması ve bir işletme veya aynın devralınması
Ana sözleşme değişikliği
Temlik taahhütleri
Ortak sıfatının kazanılması
Aslen iktisap
Giriş isteminin kabulüyle iktisap
Payın devralınmasıyla iktisap
Ortaklığın iktisabı
Ortak sıfatının yitirilmesi
Ortaklıktan çıkma
Payın devriyle ortak sıfatının yitirilmesi
Çıkarılma
Ortaklık sıfatının kendiliğinden yitirilmesi
Ayrılma payı
Ortakların hakları ve borçları
Ortakların sorumlulukları
Kooperatifin hesapları
Kooperatifin örgütü
Kooperatiflerin dağılması

Altınkan Avukatlık Bürosu olarak Kooperatif Hukuku alanında verilen hizmetler, yukarıda örnekleyici olarak sayılan Kooperatif Hukuku konularıyla sınırlı değildir. Başta Genel Kurul Tutanaklarının hazırlanması, tasfiye sürecinin yönetilmesi, işletme kooperatifine geçiş sürecinin yönetilmesi, yönetim aidatlarını ödemeyenler aleyhine icra takipleri başlatılması gibi kooperatif yönetimini ilgilendiren her türlü hukuki sorunun çözümü ve prosedürlerin yerine getirilmesi noktasında yürütülmektedir. Bu anlamda kooperatif yönetimlerine Antalya kooperatif avukatı olarak en iyi avukatlık hizmeti verilmeye çalışılmaktadır.

Sayılan dava tipleri genel anlamda ve örnekleyici olup, Altınkan Avukatlık Bürosu bünyesinde kooperatif hukukuna ilişkin her türlü dava bakımından avukatlık hizmeti verilmektedir.
Detaylı bilgi için randevu talep ediniz.

 

Antalya Kooperatif Avukatı
Antalya Kooperatif Avukatı