Türk Medeni Kanunu’nun 4. kitabı olarak düzenlenen Eşya Hukuku; kişilerin eşyalar üzerindeki mutlak haklarını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Kişilerin eşyalar üzerindeki mutlak hakları, ayni haklar olarak da bilinen haklar olup, kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet kurmasını sağlayan ve herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Diğer bir deyişle; ayni haklar sadece hukuki ilişkide bulunulan kişiye karşı değil, tüm kişilere karşı ileri sürülebilen ve devlet tarafından güvence altına alınan haklardır. Örneğin; bir kişinin taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkı; sadece tapunun devralındığı kişiye karşı değil, herkese karşı ileri sürülebilen ve devralan kişinin o taşınmaz üzerindeki hakimiyetini güvence altına alan bir ayni haktır. Bu anlamda mülkiyet hakkının eşya üzerindeki en geniş ve sınırsız ayni hak olduğu söylenebilmektedir.

Sınırsız ayni hak olan mülkiyet hakkının dışında, bir de sınırlı ayni haklar mevcuttur. Sınırlı ayni haklar, temel olarak üç ana gruba bölünmüş olup, bunlar temelde; irtifak hakları, taşınmaz yükü ve rehin haklarıdır. İrtifak hakları; şahsi irtifak hakları, oturma hakkı, intifa hakkı, üst hakkı, kaynak hakkı ve diğer irtifak hakları olarak sıralanabilmektedir. Rehin hakkı; borlu kişinin taşınır veya taşınmaz malları üzerine işlenen haklar olup, taşınmaz mallar üzerine işlenen rehin haklarına ipotek denmektedir.

Zilyetlik ise, kişinin eşya üzerinde hakim olma iradesini açıklayan ve eylemsel olarak kişinin eşyanın hakimi olduğu durumu ifade etmektedir.

Eşya Hukuku’nun temel kavramlarının açıklandığı ve oldukça kısa bir giriş olarak yapılan bu açıklamalar da göstermektedir ki; eşya hukuku oldukça teknik bilgi gerektiren ve eşya hukukuyla ilgilenen hukukçuların uzmanlık alanına giren bir daldır. Bu anlamda 30 yılı aşkın süredir Tapu Sicil Müdürlükleri ve adliyelerde eşya hukukuna yönelik olarak çalışmalar yapan ve tecrübe edinen Altınkan Avukatlık Bürosu, eşya hukukundan kaynaklı her türlü davada bilgi ve uzmanlık sahibidir.

Büromuz bünyesinde eşya hukuku kökenli olarak avukatlık hizmeti verilen dava tipleri ve işler genel olarak şu şekilde sayılabilmektedir:

• Zilyetliğe dayalı davalar (Zilyetliğin korunması, El atmanın önlenmesi)

• İstihkak davası

• Menkul ve gayrimenkuller üzerinde paylı ve elbirliğiyle mülkiyet tesisi

• Sınırlı ayni hak tesis işlemleri

• Alım, önalım, satım sözleşmeleri

• Tapu iptali ve tescil davaları

• Tapu sicili düzeltme işlem ve davaları

• İrtifak ve rehin haklarına dayanan davalar

• Ecrimisil davaları

• Kamulaştırmasız el atma davaları

• Ortaklığın giderilmesi davaları (İzale-i Şuyu)

• Sebepsiz zenginleşme davaları

• Kat mülkiyetinden kaynaklı davalar

• Diğer dava ve işler

Sayılan dava tipleri genel anlamda ve örnekleyici olup, Altınkan Avukatlık Bürosu bünyesinde aile hukukuna ilişkin her türlü dava bakımından avukatlık hizmeti verilmektedir.
Detaylı bilgi için randevu talep ediniz.